కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

బైబిలు పదాల అకారాది పట్టిక

అంగీకరించట్లేదు

, యోహా 8:37 మీరు నా బోధల్ని ~

అంచనా

, రోమా 12:3 తన గురించి తాను ఎక్కువగా ~ వేసుకోవద్దు

అంజూర చెట్టు

, 1రా 4:25 వాళ్లవాళ్ల ద్రాక్షచెట్టు, ~ కింద సురక్షితంగా

మీకా 4:4 ప్రతీ ఒక్కరు తమ ద్రాక్షచెట్టు, తమ ~ కింద

మత్త 21:19 వెంటనే ఆ ~ ఎండిపోయింది

మార్కు 13:28 ~ ఉదాహరణను గమనించండి

అంటిపెట్టుకొని

, ఆది 2:24 అమ్మానాన్నల్ని విడిచిపెట్టి, భార్యను ~

ద్వితీ 10:20 యెహోవాకు ~ ఉండాలి

లూకా 22:28 కష్టాల్లో నన్ను ~ ఉన్నవాళ్లు

రోమా 12:9 మంచిదాన్ని ~ ఉండండి

అంటువ్యాధులు

, లూకా 21:11 ఒక ప్రాంతం తర్వాత ఇంకో ప్రాంతంలో ~

అంతం

, మత్త 24:14 ఆ తర్వాత ~ వస్తుంది

అంతరంగంలోని

, ప్రక 2:23 ~ ఆలోచనల్ని పరిశోధించేవాడిని

అంతరంగాన్ని

, కీర్త 26:2 నా ~ శుద్ధి చేయి

అందం

, సామె 31:30 ~ అబద్ధం కావచ్చు, సౌందర్యం నశించిపోవచ్చు

అందరూ

, యిర్మీ 8:6 ~ నడిచే దారిలోకి వెళ్తున్నారు

అంధకారం

, జెఫ 1:15 చీకటి, ~ కమ్ముకునే రోజు

అకస్మాత్తుగా

, లూకా 21:34 ఆ రోజు ~ మీ మీదికి వస్తుంది

అకుల

, అపొ 18:2 ~ అనే యూదుడు కలిశాడు

అక్రమంగా

, మత్త 7:23 ~ నడుచుకునేవాళ్లారా, వెళ్లిపోండి!

అక్రమ లాభం

, సామె 15:27 ~ సంపాదించేవాడు సమస్యలు తెచ్చిపెడతాడు

అగాధం

, ప్రక 11:7 ~ నుండి పైకి వచ్చిన క్రూరమృగం

ప్రక 17:8 క్రూరమృగం ~ నుండి పైకి వస్తుంది

ప్రక 20:3 ~లో పడేసి

అగౌరవంగా

, 2స 12:14 యెహోవా పట్ల ఎంతో ~ ప్రవర్తించావు

అగ్ని

, యిర్మీ 20:9 నా ఎముకల్లో మూయబడిన ~లా

1కొ 3:13 ~ ఒక్కొక్కరి పని ఎంత నాణ్యంగా ఉందో బయటపెడుతుంది

2తి 1:6 నీకు ఇచ్చిన వరాన్ని ~ రాజేసినట్టు రాజేయమని

2పే 3:7 ఇప్పుడున్న భూమి ~లో నాశనం కావడానికి

అజాజేలు

, లేవీ 16:8 అహరోను ~ పేరున చీట్లు వేస్తాడు

అడగక

, మత్త 6:8 ~ముందే మీకేమి అవసరమో తండ్రికి తెలుసు

అడిగిన

, యోబు 23:12 ~ దానికన్నా ఎక్కువే

అడిగినా

, యోహా 14:13 నా పేరున మీరు ఏది ~ అది చేస్తాను

1యో 5:14 ఆయన ఇష్టానికి తగ్గట్టు ఏది ~

అడిగే

, ఎఫె 3:20 మనం ~ వాటన్నిటికన్నా ఎంతో గొప్పవాటిని

అడుగు

, కీర్త 2:8 నన్ను ~, దేశాల్ని నీకు ఇస్తాను

అడుగుజాడల్లో

, 1పే 2:21 క్రీస్తు ~ నడవాలని

అడుగుతున్నాడు

, ద్వితీ 10:12 యెహోవా నిన్ను ఏమి ~?

మీకా 6:8 యెహోవా నిన్నేమి ~?

అడుగుతూ

, మత్త 7:7 ~ ఉండండి, ఇవ్వబడుతుంది

అడుగును

, యిర్మీ 10:23 ~ నిర్దేశించుకునే అధికారం లేదు

అడ్డుకుంటున్నది

, 2థె 2:6 పాపపురుషున్ని ~ ఎవరో మీకు తెలుసు

అడ్డుకుంటున్నారు

, 1థె 2:16 మంచివార్త ప్రకటిస్తుంటే వాళ్లు ~

అడ్డుకోగలరు

, యెష 14:27 యెహోవా నిర్ణయించాడు, ఎవరు ~?

అడ్డురాయి

, రోమా 14:13 సహోదరుని ముందు ~ పెట్టకూడదని

అణకువ

, సామె 11:2 ~ గలవాళ్ల దగ్గర తెలివి ఉంటుంది

మీకా 6:8 ~ కలిగి నీ దేవునితో నడవడం

1తి 2:9 స్త్రీలు ~తో అలంకరించుకోవాలి

అణచివేత

, కీర్త 72:14 ~ నుండి, దౌర్జన్యం నుండి రక్షిస్తాడు

ప్రస 7:7 ~ తెలివిగలవాణ్ణి పిచ్చివాణ్ణి చేయగలదు

అణచివేస్తాయి

, మార్కు 4:19 వాక్యాన్ని ~, దాంతో అది ఫలించకుండా పోతుంది

అతిథి

, కీర్త 15:1 నీ గుడారంలో ఎవరు ~గా ఉండగలరు?

అతిథిమర్యాదలు

, 3యో 8 అలాంటివాళ్లకు ~ చేయాల్సిన బాధ్యత

అత్యాశ

, లూకా 12:15 ఏ రకమైన ~కూ చోటివ్వకుండా జాగ్రత్తపడండి

కొలొ 3:5 విగ్రహపూజతో సమానమైన ~

అత్యాశపరునితో

, 1కొ 5:11 ~ సహవాసం మానేయాలి

అత్యాశపరులు

, 1కొ 6:10 ~ రాజ్యానికి వారసులు అవ్వరు

అదుపు

, సామె 10:19 పెదాల్ని ~ చేసుకునేవాడు బుద్ధిగలవాడు

సామె 16:32 కోపాన్ని ~ చేసుకునేవాడు శక్తిమంతుడు

సామె 29:15 ~లో పెట్టని పిల్లవాడు అవమానం తీసుకొస్తాడు

1కొ 6:12 నన్ను ~లో పెట్టుకునే అవకాశం దేనికీ ఇవ్వను

1కొ 9:27 నా శరీరాన్ని ~లో పెట్టుకుంటున్నాను

1థె 4:4 శరీరాన్ని ఎలా ~లో ఉంచుకోవాలో తెలిసుండాలి

అదృశ్య

, యోహా 4:24 దేవుడు ~ వ్యక్తి, ఆయన్ని ఆరాధించేవాళ్లు

రోమా 1:20 ~ లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి

అదృశ్యుడు

, 2కొ 3:17 యెహోవా ~

అదృశ్యుడైన

, హెబ్రీ 11:27 ~ దేవుణ్ణి చూస్తున్నట్టు

అదృష్ట

, యెష 65:11 ~ దేవతకు పానీయార్పణలు అర్పిస్తారు

అద్దం

, 1కొ 13:12 లోహపు ~లో

యాకో 1:23 ~లో తన ముఖం చూసుకునే

అద్దాల్లా

, 2కొ 3:18 ~ మహిమను ప్రతిఫలిస్తున్నాం

అద్భుతంగా

, కీర్త 139:14 నేను ~ చేయబడ్డాను

అధికారం

, మత్త 28:18 నాకు పూర్తి ~ ఇవ్వబడింది

లూకా 4:6~ అంతటినీ, వాటి మహిమను ఇస్తాను

1కొ 6:12 అన్నీ చేసే ~ ఉంది, అన్నీ ప్రయోజనకరమైనవి కావు

అధికారాన్ని

, సామె 28:16 వివేచనలేని నాయకుడు ~ దుర్వినియోగం

1కొ 9:18 నాకున్న ~ దుర్వినియోగం చేయకుండా

2పే 2:10 ~ ధిక్కరించేవాళ్లను

అధికారాలకు

, రోమా 13:1 పై ~ లోబడివుండాలి

తీతు 3:1 ~ విధేయులుగా, మంచిపనికి సిద్ధంగా

అధికారి

, అపొ 8:27 ఇదిగో! ఇతియోపీయుడైన ఒక ~

అధిపతి

, యెష 9:6 శాంతికి ~ అని ఆయనకు పేరు

అధిపతులు

, కీర్త 45:16 వాళ్లను భూమంతటా ~గా నియమిస్తావు

యెష 32:1 ~ న్యాయం కోసం పరిపాలన చేస్తారు

అధైర్యపడం

, 2కొ 4:1 ఈ పరిచర్య ఇచ్చాడు, మేము ~

2కొ 4:16 అందుకే, మనం ~

అననీయ

, అపొ 5:1 ~ తన భార్య సప్పీరాతో

అనర్గళంగా

, నిర్గ 4:10 నేను ~ మాట్లాడే వ్యక్తిని కాదు

అనాథల్ని

, యాకో 1:27 ~, విధవరాళ్లను ఆదుకోవడం

అనారోగ్యం

, కీర్త 41:3 ~తో మంచం పట్టినప్పుడు ఆదుకుంటాడు

యాకో 5:14 మీలో ఎవరైనా ~గా ఉన్నారా?

అనావృష్టి

, యిర్మీ 17:8 ~ సంవత్సరంలో ఆందోళనపడడు

అనీతిమంతుల్ని

, అపొ 24:15 ~ తిరిగి బ్రతికిస్తాడని

అనుకరించండి

, ఎఫె 5:1 దేవునికి పిల్లల్లా ఆయన్ని ~

అనుకూలమైన

, 2కొ 6:2 ఇదే చాలా ~ సమయం

అనుకోని

, ప్రస 9:11 ~ సమయాల్లో, ~ సంఘటనలు ఎదురౌతాయి

మత్త 24:44 మీరు ~ సమయంలో

అనుభవంలేని

, కీర్త 19:7 ~వాళ్లను తెలివిగలవాళ్లుగా చేస్తుంది

సామె 14:15 ~వాడు ప్రతీ మాట నమ్ముతాడు

సామె 22:3 ~వాడు పర్యవసానాలు అనుభవిస్తాడు

అనుసరించు

, మత్త 19:21 వచ్చి నన్ను ~

అనుసరిస్తాయి

, యోహా 10:27 నా గొర్రెలు వింటాయి, నన్ను ~

అన్న

, లూకా 2:36, 37 ~ అనే ఒక ప్రవక్త్రికి 84 ఏళ్లు

అన్నిరకాల

, 1కొ 9:22 ~ ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి

అన్యజనులకు

, లూకా 21:24 ~ నిర్ణయించిన కాలాలు పూర్తయ్యేవరకు

అన్యాయం

, ద్వితీ 32:4 దేవుడు ఎన్నడూ ~ చేయడు

1కొ 6:7 మీరే ~ సహించడం నయం కాదా

1పే 2:19 ~గా బాధలుపడేవాళ్లను దేవుడు ఇష్టపడతాడు

అన్యాయస్థుడా

, రోమా 9:14 దేవుడు ~? కానేకాదు!

అన్యాయస్థులు

, 1కొ 6:9 ~ దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవ్వరు

అపరాధుల్లో

, లూకా 22:37 ఆయన ~ ఒకడిగా లెక్కించబడ్డాడు

అపరిపూర్ణ మనుషుల్లా

, కొలొ 2:18 అలాంటివాళ్లు ~ ఆలోచిస్తూ

అపవాది

, మత్త 25:41 ~, అతని చెడ్డదూతలు నిత్యాగ్నిలోకి

లూకా 4:6 అధికారం నాకు అప్పగించబడింది అని ~ అన్నాడు

లూకా 8:12 ~ వచ్చి హృదయాల్లో నుండి వాక్యాన్ని ఎత్తుకెళ్లిపోతాడు

యోహా 8:44 మీ తండ్రి ~

ఎఫె 4:27 ~కి అవకాశం ఇవ్వకండి

ఎఫె 6:11 ~ పన్నాగాలకు స్థిరంగా నిలబడండి

యాకో 4:7 ~ని ఎదిరించండి, అప్పుడు అతను పారిపోతాడు

1పే 5:8 ~ గర్జించే సింహంలా తిరుగుతున్నాడు

1యో 3:8 ~ పనుల్ని నాశనం చేయడానికే

ప్రక 12:12 శ్రమ. ఎందుకంటే ~ దిగివచ్చాడు

ప్రక 20:10 ~ అగ్నిగంధకాల సరస్సులో పడేయబడ్డాడు

అపవిత్రం

, యెహె 39:7 ఇక నా పేరును ~ చేయనివ్వను

అపవిత్రత

, కొలొ 3:5 లైంగిక పాపం, ~ వంటివి

అపవిత్రమైన

, రోమా 1:24 ~ పనులు చేసేలా దేవుడు వాళ్లను వదిలేశాడు

అపవిత్రుడికి

, యోబు 14:4 ~ పవిత్రుడు పుడతాడా?

అపవిత్రుణ్ణి

, లేవీ 13:45 ~! ~! అని అరవాలి

అపహరించిన

, ద్వితీ 24:7 ~ వ్యక్తిని చంపేయాలి

అపాయానికి

, సామె 3:25 హఠాత్తుగా వచ్చే ~ భయపడవు

అపాయాన్ని

, సామె 22:3 వివేకం గలవాడు ~ చూసి దాక్కుంటాడు

అపారదయ

, యోహా 1:17 ~ను యేసు ద్వారా ఇచ్చాడు

1కొ 15:10 దేవుని ~ వృథా కాలేదు

2కొ 6:1 ~ ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోకండి

2కొ 12:9 నా ~ నీకు చాలు

అపొల్లో

, అపొ 18:24 ~ మంచి ప్రసంగీకుడు

అపొస్తలుల

, 2కొ 11:5 అతిశ్రేష్ఠులైన మీ ~

అపొస్తలులందరిలో

, 1కొ 15:9 ~ తక్కువవాణ్ణి

అపొస్తలులు

, మత్త 10:2 12 మంది ~ ఎవరంటే

అపొ 15:6 ~, పెద్దలు సమావేశమయ్యారు

అప్పగించు

, రోమా 6:13 మిమ్మల్ని దేవునికి ~కోండి

1పే 2:23 తనను తాను ~కున్నాడు

1పే 4:19 సృష్టికర్తకు తమను తాము ~కుంటూ

అప్పగిస్తాడు

, మత్త 26:21 మీలో ఒకతను నన్ను ~

అప్పగిస్తారు

, లూకా 16:11 నిజమైన సంపదల్ని ఎవరు మీకు ~?

అప్పగిస్తున్నాను

, కీర్త 31:5 నా ప్రాణాన్ని నీ చేతికి ~

అప్పు

, కీర్త 37:21 దుష్టుడు ~ తీసుకొని తిరిగి ఇవ్వడు

సామె 11:15 ~కు హామీగా ఉండే వ్యక్తి

సామె 19:17 పేదవాళ్ల మీద దయ, యెహోవాకు ~

సామె 22:7 ~ చేసినవాడు అప్పిచ్చినవాడికి దాసుడు

లూకా 6:35 తిరిగి ఏమీ ఆశించకుండా ~ ఇస్తూ ఉండండి

అప్పులు

, మత్త 6:12 మేము క్షమించినట్టే, మా ~ కూడా క్షమించు

అప్రమత్తంగా

, మత్త 10:16 పాముల్లా ~, పావురాల్లా కపటం లేకుండా

అబద్ధ

, మత్త 26:59 మహాసభ వాళ్లందరూ ~ సాక్ష్యాల కోసం చూస్తూ ఉన్నారు

అబద్ధ క్రీస్తులు

, మత్త 24:24 ~, అబద్ధ ప్రవక్తలు పుట్టుకొచ్చి

అబద్ధ ప్రవక్తలు

, మత్త 7:15 గొర్రె తోలు కప్పుకొని వచ్చే ~

మత్త 24:11 ~ పుట్టుకొచ్చి, తప్పుదారి పట్టిస్తారు

మార్కు 13:22 ~ అద్భుతాలు చేస్తారు

అబద్ధ బోధ

, తీతు 3:10 ~ వ్యాప్తిచేసే వ్యక్తికి బుద్ధిచెప్పు

అబద్ధమాడకండి

, కొలొ 3:9 ఒకరితో ఒకరు ~

అబద్ధమాడలేని

, తీతు 1:2 ~ దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు

అబద్ధాన్ని

, 2థె 2:11 వాళ్లు ~ నమ్మేలా

అబద్ధాలకోరు

, సామె 19:22 ~గా ఉండడం కన్నా పేదవాడిగా ఉండడం మేలు

యోహా 8:44 అపవాది ~, అబద్ధానికి తండ్రి

అబద్ధాలాడే

, కీర్త 101:7 ~ వాళ్లెవ్వరూ నా కళ్లముందు నిలబడరు

అబీగయీలు

, 1స 25:3 ~ వివేచనగలది, అందంగా ఉంటుంది

అబ్రాహాము

, ఆది 21:12 దేవుడు ~తో ఆమె మాట విను అన్నాడు

2ది 20:7 నీ స్నేహితుడైన ~

మత్త 22:32 ~కు దేవుణ్ణి, బ్రతికున్నవాళ్లకే దేవుడు

రోమా 4:3 ~ విశ్వాసం ఉంచాడు, నీతిమంతునిగా ఎంచబడ్డాడు

అభిప్రాయాల

, 1రా 18:21 రెండు ~ మధ్య ఎంతకాలం ఊగిసలాడుతుంటారు?

అభిప్రాయాల్ని

, రోమా 14:1 వ్యక్తిగత ~ బట్టి తీర్పు తీర్చకండి

అభిషిక్తునికి

, కీర్త 2:2 భూరాజులు ~ వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు

అభిషిక్తుల్ని

, కీర్త 105:15 నా ~ ముట్టకండి

అభిషేకించాడు

, 1స 16:13 సమూయేలు దావీదును ~

యెష 61:1 మంచివార్త ప్రకటించడానికి యెహోవా నన్ను ~

అభ్యంతరం

, 1కొ 10:32 ~ కలిగించకుండా చూసుకోండి

అభ్యర్థనలు

, 1తి 2:1 ~, ప్రార్థనలు చేయాలి

హెబ్రీ 5:7 క్రీస్తు ~, విన్నపాలు చేశాడు

అమూల్యమైన

, దాని 9:23 నువ్వు ఎంతో ~వాడివి

1పే 1:19 ~ క్రీస్తు రక్తంతో

అమ్మ

, లూకా 8:21 వీళ్లే మా ~, నా తమ్ముళ్లు

యోహా 19:27 ఆ శిష్యుడితో, ఇదిగో! మీ ~! అన్నాడు

అమ్మానాన్నల

, లూకా 18:29 రాజ్యం కోసం ~ను విడిచిపెట్టే

ఎఫె 6:1 మీ ~ మాట వినండి

కొలొ 3:20 ప్రతీ విషయంలో మీ ~ మాట వినండి

అమ్మానాన్నలు

, లూకా 21:16 చివరికి ~ అప్పగిస్తారు

అమ్మానాన్నల్ని

, ఆది 2:24 తన ~ విడిచిపెట్టి

నిర్గ 20:12 మీ ~ గౌరవించు

అమ్మాయి

, 2రా 5:2 ఒక ~ని బందీగా తీసుకొచ్చారు

అమ్ముకుంటూ

, 2కొ 2:17 వాక్యాన్ని ~ తిరగట్లేదు

అయోమయం

, 2థె 2:2 ~లో పడిపోకండి, భయాందోళనలకు గురికాకండి

అరవడం

, ఎఫె 4:31 ~, తిట్టడం మానేయండి

అరారాతు

, ఆది 8:4 ఓడ ~ మీద ఆగింది

అరేయొపగు

, అపొ 17:22 పౌలు ~లో నిలబడి ఇలా అన్నాడు

అర్తెమి

, అపొ 19:34 ~ గొప్పది! అని కేకలు వేయడం

అర్థం

, హెబ్రీ 4:15 బలహీనతల్ని ~ చేసుకోలేనివాడు కాదు

అర్థంచేసుకునేలా

, అపొ 17:2 లేఖనాలు ~ సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు

అర్థం చేసుకోవడానికి

, నెహె 8:8 చదువుతున్న దాన్ని ~ సహాయం

అర్థంపర్థంలేని

, లూకా 24:11 ~ మాటల్లా అనిపించాయి

ఎఫె 4:17 ~ ఆలోచనల ప్రకారం

అర్థాన్ని వివరించేవాళ్లా

, 1కొ 12:30 అందరూ భాషల ~?

అర్పించను

, 2స 24:24 వెల ఇవ్వకుండా తీసుకున్న వాటిని ~

అర్హత

, మత్త 10:37 నా శిష్యుడిగా ఉండే ~ లేదు

లూకా 15:19 నీ కుమారుణ్ణని అనిపించుకునే ~ నాకు లేదు

అర్హత లేకుండా

, 1కొ 11:27 ~ ప్రభువు గిన్నెలోది తాగుతారో

అర్హుడవు

, ప్రక 4:11 నువ్వు అన్నిటినీ సృష్టించావు, నువ్వు ~

అర్హులు

, అపొ 13:46 శాశ్వత జీవితం పొందడానికి ~ అని మీరు అనుకోవట్లేదు

2థె 1:5 దేవుని రాజ్యానికి ~గా ఎంచబడతారు

అర్హులో

, మత్త 10:11 ఎవరు మీ సందేశానికి ~ వెదకండి

అర్హులౌతారు

, 2తి 2:2 ఇతరులకు బోధించడానికి తగినవిధంగా ~

అర్హుల్ని

, 2కొ 3:5 మమ్మల్ని ~ చేసింది దేవుడే

అలంకరణ

, 1పే 3:3 పైకి కనిపించే ~ మీద దృష్టిపెట్టకండి

అలంకరిస్తారు

, తీతు 2:10 దేవుని బోధను ~

అలవాటుగా

, 1యో 3:6 ఆయనతో ఐక్యంగా ఉన్నవాళ్లు ~ పాపం చేయరు

అలసిన

, సామె 25:25 ~ ప్రాణానికి చల్లటి నీళ్ల లాంటిది

అలసిపోకుండా

, గల 6:9 ~ ఉంటే పంట కోస్తాం

అలసిపోడు

, యెష 40:28 యెహోవా ఎప్పుడూ ~

అలసిపోయి

, హెబ్రీ 12:3 ~ పట్టువదలకుండా ఉండేలా

అలసిపోయిన

, యెష 40:29 ~ వాళ్లకు శక్తినిస్తాడు

యెష 50:4 ~ వ్యక్తికి సరైన మాటలతో

అలా చేయవు

, ఆది 18:25 నువ్వు ఎన్నడూ ~

అలుసుగా

, యూదా 4 ~ తీసుకుని లెక్కలేనట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు

అల్పుడు

, యెష 60:22 ~ వెయ్యిమంది అవుతాడు

అల్పుణ్ణి

, కీర్త 119:141 నేను ~, నీచంగా చూస్తున్నారు. అయినా

అల్లరిమూక

, అపొ 17:5 చెడ్డవాళ్లను పోగుచేసి ఒక ~ను తయారుచేశారు

అవకాశం

, గల 6:10 ~ ఉన్నంతవరకు మంచి చేద్దాం

ఫిలి 1:29 ఆయన కోసం బాధలు అనుభవించే ~

అవకాశాన్ని

, 1కొ 16:9 సేవచేసే గొప్ప ~ నా ముందు ఉంచాడు

అవగాహన

, 1రా 3:11 ~ కోసం అడిగావు

కీర్త 119:99 బోధకులందరి కన్నా నాకు ఎక్కువ ~

సామె 3:5 నీ సొంత ~ మీద ఆధారపడకు

సామె 4:7 వాటితోపాటు ~ను సంపాదించు

సామె 19:11 లోతైన ~ కోపాన్ని చల్లారుస్తుంది

దాని 11:33 చాలామందికి ~ కల్పిస్తారు

దాని 12:3 లోతైన ~ ఉన్నవాళ్లు ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తారు

అవమానకరమైన

, ఎఫె 5:4 ~ ప్రవర్తన, మూర్ఖంగా మాట్లాడడం

అవమానాలపాలు

, కీర్త 25:3 నీ మీద ఆశపెట్టుకునే వాళ్లు ~ కారు

అవమానించలేదు

, 1పే 2:23 అవమానించినప్పుడు తిరిగి ~

అవమానించాలని

, 1కొ 4:14 ~ రాయట్లేదు, ఉపదేశించడానికే రాస్తున్నాను

అవయవాన్ని

, 1కొ 12:18 దేవుడు శరీరంలోని ప్రతీ ~ చక్కగా అమర్చాడు

అవసరమని

, మత్త 6:32 ఇవన్నీ ~ తండ్రికి తెలుసు

అవసరాన్ని

, 1కొ 7:3 భర్త తన భార్య ~ తీర్చాలి

అవసరాల్ని

, రోమా 12:13 పవిత్రుల ~ బట్టి పంచుకోండి

అవినీతికి

, దాని 6:4 దానియేలు అశ్రద్ధగా ఉండేవాడు కాదు, ~ పాల్పడేవాడు కాదు

అవిశ్వాసియైన

, 1కొ 7:12 ~ భార్య ఉండి, ఆమెకు కలిసి ఉండడం ఇష్టమైతే

అవిశ్వాసుల

, 1కొ 6:6 న్యాయస్థానానికి, అదీ ~ దగ్గరికి

2కొ 6:14 ~తో జతకట్టకండి

అవుతాను

, నిర్గ 3:14 ఎలా అవ్వాలని అనుకుంటే అలా ~ పంపించాడు

అవును

, మత్త 5:37 ~ అంటే ~ అన్నట్టే ఉండాలి

అశ్రద్ధగా

, దాని 6:4 దానియేలు పనిలో ~ ఉండేవాడు కాదు

అసంతృప్తి

, యూదా 16 సణుగుతారు, ~ వ్యక్తం చేస్తారు

అసంపూర్ణం

, 1కొ 13:9 మన జ్ఞానం ~

అసభ్యమైన

, ఎఫె 5:4 మూర్ఖంగా మాట్లాడడం, ~ హాస్యం

కొలొ 3:8 ~ మాటలు రాకూడదు

అసహజమైన

, యూదా 7 ~ శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడంలో

అసహ్యమైన

, రోమా 1:27 పురుషులతో పురుషులు ~ పనులు చేస్తూ

అసహ్యమైన వస్తువు

, మత్త 24:15 నాశనాన్ని కలగజేసే ~

అసహ్యించుకోండి

, కీర్త 97:10 యెహోవాను ప్రేమించేవాళ్లారా, చెడును ~

రోమా 12:9 చెడ్డదాన్ని ~ మంచిదాన్ని అంటిపెట్టుకోండి

అసహ్యించుకోవడమే

, సామె 8:13 యెహోవాకు భయపడడం చెడును ~

అసాధ్యం

, యోబు 42:2 ఏదీ నీకు ~ కాదు

అసాధ్యమే

, మత్త 19:26 మనుషులకు ~ కానీ దేవునికి అన్నీ సాధ్యమే

అసూయ

, కీర్త 106:16 వాళ్లు మోషే మీద ~పడ్డారు

సామె 14:30 ~ ఎముకలకు కుళ్లు

1కొ 13:4 ప్రేమ ~పడదు

అహంకారం

, ద్వితీ 17:12 వినకుండా, ఎవరైనా ~గా ప్రవర్తిస్తే

1స 15:23 ~గా ప్రవర్తించడం, విగ్రహపూజతో సమానం

కీర్త 19:13 ~తో పనులు చేయకుండా ఆపు

సామె 11:2 ~ వెనకే అవమానం

అహాన్ని

, ఫిలి 2:3 ~ చూపించకండి

ఆందోళన

, కీర్త 94:19 ~లు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసినప్పుడు నువ్వే ఓదార్చావు

సామె 12:25 హృదయంలో ఉన్న ~ దాన్ని కృంగదీస్తుంది

యెష 41:10 ~పడకు, ఎందుకంటే నేను నీ దేవుణ్ణి

మత్త 6:34 రేపటి గురించి ఎప్పుడూ ~ పడకండి

మత్త 10:19 ఏమి మాట్లాడాలి అని ~ పడకండి

మార్కు 4:19 వ్యవస్థలో ఉన్న ~లు, మోసకరమైన శక్తి

లూకా 8:14 ~లు, సిరిసంపదలు, సుఖాల వల్ల పక్కదారి పట్టి

లూకా 12:25 ~ వల్ల ఆయుష్షు కాస్తయినా పెంచుకోగలరా?

1కొ 7:32 మీకు ఏ ~ ఉండకూడదన్నదే నా కోరిక

ఫిలి 4:6 ఏ విషయం గురించీ ~ పడకండి

ఆకర్షిస్తేనే

, యోహా 6:44 తండ్రి ~ తప్ప

ఆకలి

, యెష 65:13 నా సేవకులు భోజనం చేస్తారు, కానీ మీరు ~గా

1పే 2:2 వాక్యం అనే పాల మీద ~ని పెంచుకోండి

ఆకలిదప్పులతో

, యెష 49:10 వాళ్లు ~ అలమటించరు

ఆకాను

, యెహో 7:1 ~ కొన్నిటిని తీసుకున్నాడు

ఆకాశం

, కీర్త 19:1 ~ దేవుని మహిమను చాటుతోంది

2పే 3:13 కొత్త ~ కోసం, కొత్త భూమి కోసం

ఆకాశపక్షుల్ని

, మత్త 6:26 ~ బాగా గమనించండి

ఆకాశాన్ని

, కీర్త 8:3 నేను నీ ~, చంద్రుణ్ణి, నక్షత్రాల్ని చూసి

ఆకులు

, యెహె 47:12 వాటి ~ స్వస్థత కోసం

ఆచారం

, మత్త 15:3 మీ ~ కోసం దేవుని ఆజ్ఞను మీరుతున్నారు

మార్కు 7:13 మీ ~తో దేవుని వాక్యాన్ని నీరుగారుస్తున్నారు

ఆజ్ఞ

, మార్కు 12:28 అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైన ~ ఏది?

మార్కు 12:31 వీటికి మించిన గొప్ప ~ ఇంకేదీ లేదు

యోహా 13:34 కొత్త ~ ఇస్తున్నాను, మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి

యాకో 2:8 సర్వోన్నతమైన ~ను మీరిప్పుడు పాటిస్తుంటే

ఆజ్ఞలే

, మత్త 22:40 రెండు ~ మొత్తం ధర్మశాస్త్రానికి ఆధారం

ఆజ్ఞాపించాం

, అపొ 5:28 బోధించవద్దని మీకు గట్టిగా ~

ఆట

, సామె 10:23 అవమానకరంగా ప్రవర్తించడం మూర్ఖునికి ~లా

ఆతిథ్యం

, రోమా 12:13 ~ ఇస్తూ ఉండండి

హెబ్రీ 13:2 ~ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి

1పే 4:9 గొణుక్కోకుండా ~ ఇచ్చుకుంటూ ఉండండి

ఆతిథ్యమిచ్చేవాడు

, తీతు 1:7, 8 పర్యవేక్షకుడు ~ అయ్యుండాలి

ఆత్మనిగ్రహం

, గల 5:22, 23 పవిత్రశక్తి పుట్టించే లక్షణం ~

ఆదర్శం

, యోహా 13:15 మీకు ~ ఉంచాను

1కొ 11:1 క్రీస్తును ~గా తీసుకొన్నట్టు నన్ను ~గా తీసుకొని

1తి 4:12 నమ్మకమైన సేవకులకు ~గా ఉండు

హెబ్రీ 13:7 వాళ్ల విశ్వాసాన్ని ~గా తీసుకోండి

యాకో 5:10 ప్రవక్తల్ని ~గా తీసుకోండి

1పే 5:3 మందకు ~గా ఉండండి

ఆదర్శాన్ని

, 1పే 2:21 క్రీస్తు మీకు ~ ఉంచాడు

ఆదాము

, ఆది 5:5 ~ 930 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు

1కొ 15:22 ~ వల్ల అందరూ చనిపోతున్నట్టు

1కొ 15:45 చివరి ~

1తి 2:14 ~ మోసపోలేదు కానీ స్త్రీ

ఆదాయం

, ప్రస 5:10 ~తో ఎప్పటికీ తృప్తిపడరు

ఆధారపడకు

, సామె 3:5 నీ సొంత అవగాహన మీద ~

ఆధారపడుతున్నట్టు

, 1పే 4:11 దేవుడిచ్చే బలం మీద ~

ఆనందం

, యోబు 38:7 ఉదయ నక్షత్రాలు ~తో కేకలు వేసినప్పుడు

ఆనందాన్ని

, యోహా 16:22 మీ ~ ఎవ్వరూ తీసేయలేరు

ఆనందించండి

, ఫిలి 4:4 ప్రభువును బట్టి ~. మళ్లీ చెప్తున్నాను ~!

ఆనందించాడు

, కీర్త 1:2 యెహోవా ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి ~

ఆనందిద్దాం

, రోమా 5:3 శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ~

ఆనందిస్తూ

, ఫిలి 3:1 ప్రభువు సేవలో ~ ఉండండి

ఆపద

, యెష 38:14 యెహోవా, నేను ~లో ఉన్నాను; నన్ను ఆదుకో!

ఆపిల్‌

, సామె 25:11 వెండి పళ్లెంలో ఉన్న బంగారు ~ పండ్లు

ఆమేన్‌

, ద్వితీ 27:15 ప్రజలంతా ~ అనాలి

1కొ 14:16 మీరు కృతజ్ఞతలు చెల్లించినప్పుడు ~

2కొ 1:20 ఆయన ద్వారానే దేవునితో ~​ అంటాం

ఆమోదం

, 2తి 2:15 దేవుని ~ పొందిన సేవకుడిగా కనబర్చుకో

ఆమోదాన్నే

, యోహా 12:43 మనుషుల ~ ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డారు

ఆయాసం

, మలా 1:13 అబ్బ! ఎంత ~!

ఆయుధం

, యెష 54:17 నీకు విరోధంగా రూపొందించబడిన ఏ ~

ఆయుధాలు

, 2కొ 10:4 మా ~ లోకంలోని ప్రజలు వాడేవి కాదు

ఆరంభం

, మత్త 24:8 ఇవన్నీ పురిటినొప్పుల లాంటి వేదనలకు ~

ఆరాధించాలి

, మత్త 4:10 నీ దేవుడైన యెహోవానే ~

యోహా 4:24 పవిత్రశక్తితో, సత్యంతో ~

ఆలయం

. మందిరం కూడా చూడండి, కీర్త 11:4 యెహోవా ~లో ఉన్నాడు

కీర్త 27:4 యెహోవా ~ను సంతోషంతో చూసేలా

యెహె 41:13 ~ కొలిచాడు, పొడవు 100 మూరలు

మత్త 21:12 యేసు ~లోకి ప్రవేశించి, వెళ్లగొట్టాడు

యోహా 2:19 ~ పడగొట్టండి, మూడు రోజుల్లో లేపుతాను

1కొ 3:16 మీరే దేవుని ~

ఆలయ సేవకుల్ని

, ఎజ్రా 8:20 లేవీయులకు ~ ఇచ్చారు

ఆలయానికి

. మందిరం కూడా చూడండి, మలా 3:1 ప్రభువు అకస్మాత్తుగా ~ వస్తాడు

ఆలయాల్లో

, అపొ 17:24 చేతులతో చేసిన ~ నివసించడు

ఆలస్యం

, సామె 13:12 ఎదురుచూసింది ~ అయినప్పుడు బాధ

యెష 46:13 నేను దయచేసే రక్షణ ~ అవ్వదు

హబ 2:3 ఒకవేళ ~ అయినా, కనిపెట్టుకొని ఉండు!

లూకా 12:45 యజమాని ~ చేస్తున్నాడని హృదయంలో అనుకొని

2పే 3:9 వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే విషయంలో ~ చేయట్లేదు

ఆలోచన

, 2కొ 10:5 ప్రతీ ~ క్రీస్తుకు లోబడేలా

ప్రక 17:17 దేవుడే తన ~ వాళ్లలో పెట్టాడు

ఆలోచనలు

, కీర్త 139:17 నీ ~ అమూల్యమైనవి!

కీర్త 146:4 ఆ రోజే వాళ్ల ~ నశించిపోతాయి

సామె 20:5 మనిషి హృదయంలోని ~ లోతైన నీళ్లలాంటివి

యెష 55:8 నా ~ మీ ~ లాంటివి కావు

ఆలోచనా విధానాన్ని

, ఎఫె 4:23 కొత్త ~ అలవర్చుకుంటూ

ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని

, సామె 1:4 యౌవనులకు ~ ఇవ్వడానికి

ఆలోచించకుండా

, సామె 12:18 ~ మాట్లాడే మాటలు కత్తిపోట్లు

ఆలోచించే విషయంలో

, 1కొ 14:20 ~ పెద్దవాళ్లలా ఉండండి

ఆల్ఫా

, ప్రక 1:8 ~ను, ఓమెగను

ఆవగింజ

, లూకా 13:19 ఒక మనిషి విత్తిన ~ లాంటిది

ఆవిరి

, యాకో 4:14 మీరు, కాసేపు కనబడే ~ లాంటివాళ్లు

ఆశపెట్టుకునే

, కీర్త 146:5 యెహోవా మీద ~ వాళ్లు ధన్యులు

ఆశించకూడదు

, నిర్గ 20:17 సాటిమనిషి భార్యను ~

ఆశీర్వదించబడినది

, న్యా 5:24 యాయేలు స్త్రీలందరిలో ఎక్కువగా ~

ఆశీర్వాదమే

, సామె 10:22 యెహోవా ~ ధనవంతుణ్ణి చేస్తుంది

ఆశ్చర్యపోతున్నారు

, 1పే 4:4 మీరు చెడుపనులు చేయట్లేదని ~

ఆశ్రయం

, కీర్త 9:9 అణచివేయబడిన వాళ్లకు యెహోవా సురక్షితమైన ~

ఆశ్రయదుర్గం

, ద్వితీ 32:4 ~, ఆయన కార్యం పరిపూర్ణం

ఆశ్రయపురాలు

, సం 35:11 ~గా పనిచేయడానికి అనుకూలమైన

యెహో 20:2 మీ కోసం ~ ఎంపిక చేసుకోండి

ఆశ్రయిస్తారు

, జెఫ 3:12 యెహోవా పేరును ~

ఆసక్తి

, కీర్త 69:9 మందిరం విషయంలో ~ మండుతున్న అగ్నిలా

యెష 37:32 సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ~తో జరిగిస్తాడు

రోమా 10:2 వాళ్లకు దేవుని విషయంలో ~ ఉంది, అయితే

ఆస్తి

, కీర్త 127:3 పిల్లలు యెహోవా ఇచ్చే ~

సామె 11:4 ఉగ్రత రోజున ~ పనికిరాదు

సామె 18:11 ధనవంతుడి ~, ఊహలో అది ప్రాకారం

హెబ్రీ 10:34 ఇంకా మెరుగైన ~

ఆస్తిపాస్తులు

, లూకా 12:15 చాలా ~ ఉన్నా, అవి జీవాన్ని ఇవ్వవు

ఆస్తులు

, హెబ్రీ 10:34 ~ దోచుకోబడినా సంతోషంగానే ఉన్నారు

ఆహారం

, నెహె 9:15 ఆకాశం నుండి వాళ్లకు ~ ఇచ్చావు

కీర్త 37:25 అతని పిల్లలు ~ కోసం భిక్షమెత్తుకోవడం

కీర్త 145:15 నువ్వు తగిన కాలంలో ~ ఇస్తావు

యెష 55:2 ~కాని దానికోసం ఎందుకు డబ్బు చెల్లిస్తున్నారు?

మత్త 6:11 మాకు ఈ రోజుకు అవసరమైన ~ ఇవ్వు

మత్త 24:45 తగిన సమయంలో ~ పెట్టేది ఎవరు?

యోహా 4:34 నన్ను పంపించిన వ్యక్తి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం నా ~

యోహా 6:27 పాడైపోయే ~ కోసం కాకుండా

యోహా 6:35 జీవాన్నిచ్చే ~ నేనే

అపొ 14:17 వర్షాల్ని ఇస్తూ, ~తో సంతృప్తిపరుస్తూ

1కొ 8:13 ~ నా సహోదరుణ్ణి తడబడేట్టు చేస్తే

ఆహారకొరతలు

, మత్త 24:7 ~ వస్తాయి

ఆహ్వానించబడినవాళ్లు

, మత్త 22:14 ~ చాలామంది, ఎంచుకోబడినవాళ్లు కొందరే

ఇంటి

, హెబ్రీ 3:4 ప్రతీ ~ని ఎవరో ఒకరు కడతారు

ఇంటింటా

, అపొ 5:42 ~ మానకుండా బోధిస్తూ

అపొ 20:20 మీకు బహిరంగంగా ~ బోధించకుండా

ఇంటివాళ్లు

, ఎఫె 2:19 దేవుని ~

ఇంట్లో

, కీర్త 101:2 నా ~ యథార్థ హృదయంతో నడుచుకుంటాను

యోహా 14:2 నా తండ్రి ~ చాలా నివాసాలు

ఇంద్రజాలం

, ద్వితీ 18:10 ~ చేసేవాడు

అపొ 19:19 ~ చేసేవాళ్లు తమ పుస్తకాల్ని కాల్చేశారు

ఇంద్రధనుస్సు

, ఆది 9:13 ~ గుర్తుగా ఉంటుంది

ఇంపైన

, రోమా 16:18 ~ మాటలతో మోసం చేస్తారు

ఇద్దరిద్దరి

, లూకా 10:1 70 మందిని ఎంచుకొని, ~గా పంపించాడు

ఇద్దరూ కలిసి

, 1కొ 7:5 ~ ఒక మాట అనుకొని ఉంటే తప్ప దూరంగా ఉండకండి

ఇనుప దండం

, ప్రక 12:5 ~తో అన్నిదేశాల్ని పరిపాలిస్తాడు

ఇనుము

, సామె 27:17 ~ ఇనుముకు పదునుపెట్టినట్టు

యెష 60:17 ~కు బదులు వెండిని తీసుకొస్తాను

దాని 2:43 ~ బంకమట్టితో అతకనట్టు

ఇబ్బందిగా

, ఎజ్రా 9:6 దేవుని వైపు ముఖం ఎత్తాలంటే ~ ఉంది

ఇరుకు

, మత్త 7:13 ~ ద్వారం గుండా వెళ్లండి

ఇల్లు

, కీర్త 127:1 యెహోవా ~ కట్టించకపోతే

ఇళ్లు

, యెష 65:21 ~ కట్టుకొని వాటిలో నివసిస్తారు

ఇవ్వడంలోనే

, అపొ 20:35 ~ ఎక్కువ సంతోషం ఉంది

ఇవ్వను

, కీర్త 116:12 యెహోవాకు ఏమి ~?

ఇవ్వబడిందో

, లూకా 12:48 ఎవరికైతే ఎక్కువ ~ ఎక్కువ కోరబడుతుంది

ఇవ్వాలనే మనసు

, 2కొ 8:12 ~ ఒక వ్యక్తికి ఉంటే

ఇశ్రాయేలు

, ఆది 35:10 ఇకమీదట నీ పేరు ~

కీర్త 135:4 ~ను ప్రత్యేకమైన సొత్తుగా ఎంచుకున్నాడు

గల 6:16 దేవుని ~ మీద శాంతి, కరుణ ఉండాలి

ఇష్టం

, నిర్గ 19:8 చెప్పినవన్నీ చేయడం మాకు ~

యెహె 18:32 ఒక్కరైనా చనిపోవడం నాకు ~లేదు

మత్త 6:10 నీ ~ భూమ్మీద నెరవేరాలి

లూకా 22:42 నా ~ ప్రకారం కాదు, నీ ~ ప్రకారమే జరగాలి

అపొ 21:14 యెహోవా ~ జరగాలి

1థె 4:3 మీరు లైంగిక పాపానికి దూరంగా ఉండాలన్నదే దేవుని ~

ఇష్టపూర్వకంగా

, 1ది 28:9 ~ దేవుణ్ణి సేవించు

కీర్త 110:3 ప్రజలు ~ ముందుకొస్తారు

1పే 5:2 దేవుని మందను ~ కాయండి

ఇష్టమైన

, యోహా 8:29 ఎప్పుడూ ఆయనకు ~ పనులే చేస్తాను

ఇష్టమో

, ఎఫె 5:10 ప్రభువుకు ఏది ~ తెలుసుకుంటూ ఉండండి

ఇష్టానికి

, 1యో 5:14 ఆయన ~ తగ్గట్టు ఏమి అడిగినా వింటాడు

ఇష్టాన్ని

, కీర్త 40:8 నీ ~ నెరవేర్చడం నాకు సంతోషం

కీర్త 143:10 నీ ~ చేయడం నాకు నేర్పించు

యోహా 6:38 నా సొంత ~ నెరవేర్చడానికి కాదు

రోమా 12:2 ఆమోదయోగ్యమైన, సంపూర్ణమైన దేవుని ~

1యో 2:17 దేవుని ~ చేసే వ్యక్తి నిరంతరం జీవిస్తాడు

ఇసుక

, ఆది 22:17 నీ సంతానాన్ని ~ రేణువులంత

ప్రక 20:8 వాళ్ల సంఖ్య సముద్రపు ~ రేణువులంత

ఇస్సాకు

, ఆది 22:9 తన కుమారుడు ~ను కట్టేసి

ఈటె

, 1స 18:11 దావీదును గోడకు బిగిస్తాను! అని ~ విసిరాడు

ఈర్ష్య

, కీర్త 37:1 తప్పుచేసేవాళ్లను చూసి ~పడకు

కీర్త 73:3 అహంకారుల్ని బట్టి నేను ~పడ్డాను

ఉక్కిరిబిక్కిరి

, లూకా 21:34 హృదయాలు ~ కాకుండా చూసుకోండి

ఉచితంగా

, మత్త 10:8 మీరు ~ పొందారు, ~ ఇవ్వండి

1కొ 9:18 మంచివార్తను ~ ప్రకటించాను

ప్రక 22:17 ఎవరినైనా ~ జీవజలాలు తాగనివ్వండి

ఉచ్చు

, లూకా 21:34, 35 ఆ రోజు ఒక ~లా మీ మీదికి వస్తుంది

ఉజ్జియా

, 2ది 26:21 ~ రాజు చనిపోయే వరకు కుష్ఠురోగి

ఉత్తర రాజు

, దాని 11:7 ~ కోట మీదికి

దాని 11:40 ~ రథాలతో దూసుకొస్తాడు

ఉత్సాహం

, రోమా 12:11 పవిత్రశక్తి మీలో ~ నింపనివ్వండి

తీతు 2:14 మంచిపనుల విషయంలో ~ చూపించే ప్రజలుగా

ఉదారంగా

, ద్వితీ 15:8 నీ చెయ్యి చాపి ~ ఇవ్వాలి

సామె 11:24 ఒక వ్యక్తి ~ ఇచ్చినా వృద్ధి పొందుతాడు

సామె 11:25 ~ ఇచ్చేవాళ్లు వర్ధిల్లుతారు

యాకో 1:5 దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉండాలి. ఆయన ~ ఇస్తాడు

ఉదారస్ఫూర్తి

, 1తి 6:18 ~ చూపించమని, పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండమని

ఉదాహరణలతో

, మత్త 13:34 యేసు ~ బోధించాడు

మార్కు 4:2 ~ బోధించడం మొదలుపెట్టాడు

ఉద్దేశాన్ని

, 1ది 28:9 దేవుడు ప్రతీ ఆలోచనను, ~ గ్రహిస్తాడు

ఉద్దేశాల్ని

, సామె 16:2 యెహోవా ~ పరిశీలిస్తాడు

ఉన్నవన్నీ

, లూకా 14:33 ~ వదులుకోకపోతే నా శిష్యుడు కాలేడు

ఉపదేశిస్తాను

, కీర్త 32:8 నువ్వు నడవాల్సిన మార్గాన్ని ~

ఉపపత్నులు

, 1రా 11:3 700 మంది భార్యలు, 300 మంది ~

ఉపయోగించుకునే

, 1కొ 7:31 లోకాన్ని ~వాళ్లు

ఉపవాసం

, యెష 58:6 నేను చెప్పిన ~ ఏమిటంటే

లూకా 18:12 వారానికి రెండుసార్లు ~ ఉంటాను; పదోవంతు చెల్లిస్తున్నాను

ఉప్పు

, ఆది 19:26 ఆమె ~ స్తంభం అయ్యింది

మత్త 5:13 మీరు లోకానికి ~ లాంటివాళ్లు

కొలొ 4:6 మీ మాటలు ~ వేసినట్టు రుచిగా

ఉమ్మేసి

, మత్త 26:67 ముఖం మీద ~, పిడికిళ్లతో గుద్దారు

ఉరి

, కీర్త 91:3 వేటగాడి ~ నుండి రక్షిస్తాడు

సామె 29:25 మనుషులకు భయపడడం ~

ఊగిసలాడుతుంటారు

, 1రా 18:21 రెండు అభిప్రాయాల మధ్య ఎంతకాలం ~?

ఊట

, కీర్త 36:9 నీ దగ్గర జీవపు ~ ఉంది

యిర్మీ 2:13 జీవజలాల ~ అయిన నన్ను విడిచిపెట్టారు

ఊపిరి

, కీర్త 104:29 ~ తీసేసినప్పుడు, అవి చనిపోయి

కీర్త 146:4 ~ వెళ్లిపోతుంది, తిరిగి మట్టికి

ఊరట

, రోమా 15:4 లేఖనాలు ఇచ్చే ~ వల్ల

1థె 2:11 ఉపదేశాన్ని, ~ను ఇస్తూ వచ్చాం

ఊరికే

, యెష 45:19 ~ నన్ను వెదకండి

ఊరీము

, తుమ్మీము, నిర్గ 28:30 ~ పెట్టాలి

ఊసుపోని కబుర్లు

, 1తి 5:13 ~ చెప్పడం, ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం

ఊహాగానాలకు

, 1తి 1:4 అవి అనవసరమైన ~ దారితీస్తాయి

ఎంచుకుంటాడు

, రోమా 9:11 దేవుడు ఎవర్ని ఎంచుకోవాలనుకుంటే వాళ్లను ~

ఎంచుకున్న

, మత్త 24:31 దూతలు ~వాళ్లను సమకూరుస్తారు

అపొ 9:15 నేను ~ వ్యక్తి అతను

ఎంచుకోండి

, యెహో 24:15 మీరు ఎవర్ని సేవిస్తారో ~

ఎంచుకోడు

, రోమా 9:11 దేవుడు ఒక మనిషి పనుల్ని బట్టి ~

ఎంచుకోబడినవాళ్ల

, మత్త 24:22 ~ కోసం ఆ రోజులు తగ్గించబడతాయి

ఎండాకాలం

, మత్త 24:32 ~ దగ్గరపడిందని తెలుస్తుంది

ఎందుకూ పనికిరాని

, లూకా 17:10 మేము ~ దాసులం

ఎక్కిపోలేదు

, యోహా 3:13 ఏ మనిషీ పరలోకానికి ~

ఎక్కువ ఇష్టం

, అపొ 17:11 నేర్చుకోవడానికి ~

ఎక్కువగా

, రోమా 12:3 ~ అంచనా వేసుకోవద్దు

ఎగతాళి

, లూకా 18:32 ~ చేస్తారు, ఆయన మీద ఉమ్మేస్తారు

లూకా 22:63 ఆయన్ని ~ చేయడం, కొట్టడం మొదలుపెట్టారు

2పే 3:3 చివరి రోజుల్లో ~ చేసేవాళ్లు వస్తారు

ఎజ్రా

, ఎజ్రా 7:11 యాజకుడూ, అధ్యయనంలో ప్రవీణుడూ అయిన ~

ఎడారి

, యెష 35:1 ~ మైదానం సంతోషించి వికసిస్తుంది

యెష 35:6 ~ మైదానంలో కాలువలు పారతాయి

యెష 35:6 ~లో నీళ్లు ఉబుకుతాయి

యెష 41:18 ~ని జమ్ము మడుగులా చేస్తాను

ఎదురుచూడడం

, లూకా 21:26 భయం వల్ల, రాబోతున్నవాటి గురించి ~ వల్ల సొమ్మసిల్లుతారు

ఎదురుచూడు

, కీర్త 37:7 యెహోవా కోసం ఓపిగ్గా ~

ఎదురుచూసింది

, సామె 13:12 ~ ఆలస్యమైనప్పుడు బాధ కలుగుతుంది

ఎదురుచూస్తూ

, లూకా 3:15 ప్రజలు క్రీస్తు కోసం ~ ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నారు

రోమా 8:25 ఆశతో ఓపిగ్గా ~ ఉంటాం

ఎదురు నిలవగలరు

, రోమా 8:31 దేవుడు మనవైపు ఉంటే, ఎవరు మనకు ~?

ఎద్దు

, నిర్గ 21:28 ఒక ~ పురుషుణ్ణి పొడిస్తే

ద్వితీ 25:4 నూర్చే ~ మూతికి చిక్కం వేయకూడదు

ఎద్దుల

, 1కొ 9:9 దేవుడు ~ గురించే ఆ మాట చెప్పాడా?

ఎప్పటికీ

, ప్రస 3:14 దేవుడు చేసే ప్రతీది ~ నిలిచివుంటుంది

1పే 1:25 యెహోవా మాట ~ నిలుస్తుంది

ఎఫెసు

, 1కొ 15:32 ~లో క్రూరమృగాలతో పోరాడి

ఎముక

, ఆది 2:23 ఇది నిజంగా నా ఎముకల్లో ~

2రా 13:21 ఎలీషా ~లు తాకగానే

కీర్త 34:20 అతని ~ల్ని కాపాడుతున్నాడు వాటిలో ఒక్కటీ విరగలేదు

సామె 25:15 మృదువైన నాలుక ~ల్ని విరగ్గొడుతుంది

యిర్మీ 20:9 నా ~ల్లో మూయబడిన అగ్నిలా

యోహా 19:36 ఆయన ~ల్లో ఒక్కటీ విరగగొట్టబడదు

ఎర్ర

, యెష 1:18 మీ పాపాలు రక్తంలా ~గా ఉన్నా

ఎర్రని

, ఆది 25:30~ కూర కొంచెం పెట్టు

ఎలాంటి

, 2పే 3:11 మీరు ~ వ్యక్తులుగా ఉండాలో ఆలోచించండి

ఎలా పెంచాలో

, న్యా 13:8 మానోహ, పుట్టబోయే బాబును ~ చెప్పడానికి

ఎలుగుబంటి

, 1స 17:37 సింహం, ~ నుండి రక్షించాడు

యెష 11:7 ఆవు, ~ కలిసి మేస్తాయి

ఎల్లప్పుడూ

, దాని 6:16 నువ్వు ~ సేవిస్తున్న

ఎవరి పనులు వాళ్లు

, ఫిలి 2:21 మిగతావాళ్లంతా ~ చూసుకుంటున్నారు

ఏం మాట్లాడుతున్నాడు

, యోహా 6:60 ~? ఎవరైనా వినగలరా?

ఏడుస్తున్న

, లూకా 6:21 ఇప్పుడు ~ మీరు సంతోషంగా ఉంటారు

ఏడుస్తూ

, కీర్త 126:5 ~ విత్తనాలు చల్లేవాళ్లు

హోషే 12:4 అనుగ్రహం కోసం ~ బ్రతిమాలాడు

ఏడ్చాడు

, మత్త 26:75 పేతురు బయటికి వెళ్లి, కుమిలికుమిలి ~

ఏడ్చే

, రోమా 12:15 ~వాళ్లతో ఏడ్వండి

ఏడ్పులు

, యెష 65:19 ~ ఇంకెప్పుడూ వినిపించవు

ఏదెను

, ఆది 2:8 దేవుడు ~లో ఒక తోట వేసి

ఏమీ కాకపోయినా

, గల 6:3 ~ గొప్పవాణ్ణని అనుకుంటే

ఏమౌతుందో

, యెష 46:10 మొదటి నుండి నేనే ~ చెప్తున్నాను

ఏలండి

, ఆది 1:28 ప్రతీ జీవిని ~

ఏలనివ్వకండి

, రోమా 6:12 మీ శరీరాల మీద పాపాన్ని ~

రోమా 6:14 పాపాన్ని మీమీద ~

ఏలీ

, 1స 1:3 ~ కుమారులు యాజకులుగా సేవ చేసేవాళ్లు

ఏలీయా

, యాకో 5:17 ~ మనలాంటి భావాలున్న మనిషే

ఏవి

, ఫిలి 4:8 ~ నిజమైనవో, ~ ప్రేమించదగినవో

ఏశావు

, ఆది 25:34 ~ జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తృణీకరించాడు

హెబ్రీ 12:16 పవిత్రమైన విషయాలపట్ల మెప్పుదల చూపించని ~

ఐక్యం

, ఎఫె 1:10 అన్నిటినీ క్రీస్తులో ~ చేసే

కొలొ 3:14 ప్రేమ ప్రజల్ని పూర్తిస్థాయిలో ~ చేస్తుంది

ఐక్యంగా

, కీర్త 133:1 సహోదరులు ~ కలిసిమెలిసి జీవించడం

జెఫ 3:9 ~ నన్ను సేవిస్తారు

ఫిలి 2:2 పూర్తిస్థాయిలో ~ ఉన్నారని

ఐక్యత

, ఎఫె 4:3 పవిత్రశక్తి వల్ల కలిగే ~

ఎఫె 4:3 శాంతియుతంగా మెలుగుతూ ~ను కాపాడుకోవడానికి

ఐగుప్తు

, మత్త 2:15 నా కుమారుణ్ణి ~లో నుండి పిలిచాను

ఐశ్వర్యాన్ని

, సామె 30:8 పేదరికాన్ని గానీ ~ గానీ ఇవ్వకు

ఒంటరి

, యోహా 16:32 నన్ను ~గా విడిచిపెట్టే సమయం రాబోతుంది. అయితే ~వాణ్ణి కాదు

ఒంటె

, మత్త 19:24 సూది రంధ్రం గుండా ~ దూరడం తేలిక

ఒంట్లో బాలేదు

, యెష 33:24 అందులోని వాళ్లెవ్వరూ, నాకు ~ అనరు

ఒకటయ్యేవరకు

, ఎఫె 4:13 మనందరం విశ్వాసంలో ~

ఒకటి చేసినవాళ్లను

, మత్త 19:6 దేవుడు ~ ఏ మనిషీ విడదీయకూడదు

ఒక నిర్ణయానికి

, అపొ 15:25 మేమంతా కలిసి ~ వచ్చాం

ఒకరి వల్ల ఒకరం

, రోమా 1:12 ~ ప్రోత్సాహం పొందాలన్నదే

ఒకే మాట

, 1కొ 1:10 మీరంతా ~ మీద ఉండాలి

ఒక్కగానొక్క

, యోహా 1:18 ~ కుమారుడే వివరించాడు

యోహా 3:16 దేవుడు ~ కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు

ఒక్కడే

, 1కొ 8:6 ~ దేవుడు; ~ ప్రభువు, ఆయన యేసుక్రీస్తు

ఒట్టు

, ఆది 22:16 యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు: నామీద ~ వేసుకొని

మత్త 5:34 అసలు ~ వేయొద్దు

ఒత్తిడి

, 2కొ 1:8 సొంత శక్తితో తట్టుకోలేనంత తీవ్రమైన ~కి

ఒప్పందం

, ఆది 15:18 యెహోవా అబ్రాముతో ఒక ~ చేశాడు

యిర్మీ 31:31 నేను ఒక కొత్త ~ చేస్తాను

లూకా 22:20 నా రక్తం ఆధారంగా ఏర్పడే కొత్త ~

లూకా 22:29 నా తండ్రిలా నేను మీతో ~ చేస్తున్నాను

ఒప్పించే

, 1కొ 2:4 తెలివితో, ~ మాటలతో మాట్లాడలేదు

2కొ 5:11 ఇతరుల్ని ~లా బోధిస్తూ ఉన్నాం

ఒప్పుకుంటే

, 1యో 1:9 మన పాపాల్ని ~ క్షమిస్తాడు

ఒప్పుకున్నాను

, కీర్త 32:5 చివరికి నా పాపాన్ని నీ దగ్గర ~

ఒప్పుకొనేవాడి

, సామె 28:13 ~ మీద కరుణ చూపించబడుతుంది

ఒప్పుకోండి

, యాకో 5:16 ఒకరి దగ్గర ఒకరు పాపాల్ని ~

ఒలీవ

, రోమా 11:17 అడవి ~ కొమ్మల్ని అంటుకట్టాడు

ఒలీవ చెట్టు

, కీర్త 52:8 దేవుని మందిరంలో ~లా

ఒలీవల కొండ

, లూకా 22:39 ఆయన ~కు వెళ్లాడు

అపొ 1:12 యెరూషలేముకు కిలోమీటరు దూరంలోని ~

ఓడ

, ఆది 6:14 నీ కోసం ఒక ~ తయారుచేసుకో

2కొ 11:25 మూడుసార్లు నేను ప్రయాణిస్తున్న ~ బద్దలైంది

ఓడ బద్దలైనట్టు

, 1తి 1:19 వాళ్ల విశ్వాసం ~ బద్దలైంది

ఓదార్చగలుగుతాం

, 2కొ 1:4 ఎలాంటి కష్టంలో ఉన్నవాళ్లనైనా ~

ఓదార్చడానికి

, యోబు 2:11 యోబు మీద సానుభూతి చూపించి, ~

యెష 61:2 దుఃఖించే వాళ్లందర్నీ ~

ఓదార్చబడతారు

, మత్త 5:4 దుఃఖించేవాళ్లు సంతోషంగా ఉంటారు, వాళ్లు ~

ఓదార్చలేకపోతున్నారు

, యిర్మీ 31:15 కుమారుల కోసం ఏడుస్తున్న రాహేలును ~

ఓదార్చాడు

, యెష 49:13 యెహోవా తన ప్రజల్ని ~

ఓదార్చావు

, కీర్త 94:19 ఆందోళనలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసినప్పుడు నువ్వే ~

ఓదార్చే

, యోబు 16:2 మీరు ~ బదులు బాధను పెంచుతున్నారు!

ఓదార్పు

, 2కొ 1:3 ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా ~ను ఇచ్చే దేవుడు

ఓర్పు

, నెహె 9:30 ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు నువ్వు ~

కీర్త 103:8 యెహోవా ~ చూపిస్తాడు

సామె 25:15 ~తో అధికారిని ఒప్పించవచ్చు

లూకా 8:15 ~తో ఫలిస్తారు

రోమా 9:22 దేవుడు తగిన ఉగ్రతా పాత్రల్ని ~తో సహిస్తే

1కొ 13:4 ప్రేమ ~, దయ చూపిస్తుంది

1థె 5:14 అందరితో ~గా ఉండండి

యాకో 5:8 ~ చూపించండి; హృదయాల్ని స్థిరపర్చుకోండి

2పే 3:9 యెహోవా మీ విషయంలో ~ చూపిస్తున్నాడు

2పే 3:15 మన ప్రభువు చూపించే ~ మీ రక్షణ కోసమేనని

ఔషధం

, సామె 17:22 సంతోష హృదయం మంచి ~

కంగారు

, యెష 28:16 విశ్వాసం చూపించే వాళ్లెవరూ ~పడరు

కంటికి

, మత్త 5:38 ~ కన్ను, పంటికి పన్ను

కంపింపజేస్తాను

, హగ్గ 2:7 నేను అన్నిదేశాల్ని ~

కట్టడిచేయాలని

, 1కొ 7:35 మిమ్మల్ని ~ కాదు

కట్టించకపోతే

, కీర్త 127:1 యెహోవా ఇల్లు ~

కట్టు

, యెహె 34:16 గాయపడిన దానికి ~ కడతాను

కట్టుకుంటూ

, లూకా 17:28 ప్రజలు నాటుతూ, ఇళ్లు ~ ఉన్నారు

కట్టుకొని

, యెష 65:21 ఇళ్లు ~ వాటిలో నివసిస్తారు

కట్టుకోండి

, యూదా 20 అతి పవిత్రమైన మీ విశ్వాసం మీద ~

కట్టెలు

, సామె 26:20 ~ లేకపోతే నిప్పు ఆరిపోతుంది

కట్టేసి

, ఆది 22:9 తన కుమారుడు ఇస్సాకును ~

కఠినంగా

, మార్కు 3:5 వాళ్ల హృదయాలు ~ ఉండడం చూసి బాధపడ్డాడు

1తి 5:1 వృద్ధుడితో ~ మాట్లాడకు

కఠినమైపోకుండా

, హెబ్రీ 3:13 పాపానికున్న శక్తి వల్ల హృదయం ~

కడిగేయి

, కీర్త 51:2 నా తప్పును పూర్తిగా ~

కడుగుతూ

, యోహా 13:5 శిష్యుల పాదాలు ~

కడుతున్నారో

, 1కొ 3:10 ప్రతీ ఒక్కరు ఎలా ~ చూసుకుంటూ ఉండాలి

కత్తి

, 1స 17:47 యెహోవా రక్షించేది ~తో కాదని

మత్త 26:52 ~ పట్టుకున్న వాళ్లందరూ ~తోనే నాశనమౌతారు

కనికరం

, నిర్గ 34:6 యెహోవా కరుణ, ~ గల దేవుడు

కొలొ 3:12 వాత్సల్యంతో కూడిన ~

1యో 3:17 అతని మీద ~ చూపించకపోతే

కనిపించని

, 2కొ 4:18 ~వాటి మీద దృష్టిపెడతాం

కనిపించాలని

, మత్త 6:1 ~ నీతికార్యాలు చేయకుండా

కనిపించే

, యోహా 7:24 పైకి ~ వాటిని బట్టి తీర్పు తీర్చకండి

కనిపెట్టుకొని

, హబ 2:3 ఒకవేళ ఆలస్యమైనా, దానికోసం ~ ఉండు

కనుక్కోవాలని

, అపొ 17:27 ప్రజలు తనను ~ దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు

కనుగుడ్డు

, జెక 2:8 నా ~ను ముట్టుకున్నట్టే

కనుపాప

, కీర్త 17:8 నీ ~లా నన్ను కాపాడు

కన్నది

, యెష 66:7 పురిటినొప్పులు రాకముందే ఆమె బిడ్డను ~

కన్నీళ్లతో

, కీర్త 6:6 నా పరుపు ~ తడిచిపోతోంది

కీర్త 90:10 సంవత్సరాలు ~ నిండివుంటాయి

అపొ 20:19 ~ కష్టాలు పడుతూ ప్రభువుకు సేవ చేశాను

అపొ 20:31 మీలో ఒక్కొక్కరికి ~ ఉపదేశమిచ్చాను

హెబ్రీ 5:7 క్రీస్తు ~ విన్నపాలు చేశాడు

కన్నీళ్లలో

, కీర్త 6:6 నా మంచం ~ మునిగిపోతోంది

కన్నీళ్లు

, 2రా 20:5 ప్రార్థన విన్నాను, ~ చూశాను

ప్రస 4:1 దౌర్జన్యానికి గురై ~ పెట్టుకుంటున్నారు, ఓదార్చేవాళ్లు లేరు

ప్రక 21:4 ~ తుడిచేస్తాడు

కన్ను

, మత్త 6:22 నీ ~ ఒకేదానిపై దృష్టి నిలిపితే

1కొ 12:21 ~ చెయ్యితో, నువ్వు నాకు అవసరం లేదు

కన్యల

, మత్త 25:1 పరలోక రాజ్యాన్ని పదిమంది ~తో పోల్చవచ్చు

కపట

, గల 2:4 రహస్యంగా ప్రవేశించిన ~ సహోదరుల

కపటం

, కీర్త 34:13 ~తో మాట్లాడకుండా మీ పెదాల్ని కాచుకోండి

రోమా 12:9 మీ ప్రేమలో ~ ఉండకూడదు

కపట బుద్ధి

, సామె 3:32 ~ గలవాళ్లు యెహోవాకు అసహ్యం

కప్పిపెట్టేవాడు

, సామె 28:13 తన దోషాన్ని ~ వర్ధిల్లడు

కబురు

, సామె 25:25 దూరదేశం నుండి మంచి ~

కయీను

, 1యో 3:12 ~లా ఉండకూడదు, అతను తన తమ్ముణ్ణి చంపేశాడు

కరుచుకుంటూ

, గల 5:15 మీరు ఒకరినొకరు ~ ఉంటే

కరుణ

, ద్వితీ 4:31 యెహోవా ~గల దేవుడు

1ది 21:13 ఆయన ఎంతో ~గల దేవుడు

నెహె 9:19 గొప్ప ~ చూపించి, వాళ్లను విడిచిపెట్టలేదు

కీర్త 78:38 కానీ ఆయన ~ గలవాడు, క్షమించేవాడు

సామె 28:13 ఒప్పుకొనేవాడి మీద ~ చూపించబడుతుంది

యెష 55:7 యెహోవా దగ్గరికి తిరిగి రావాలి, ~ చూపిస్తాడు

మత్త 5:7 ~ చూపించేవాళ్లు సంతోషంగా ఉంటారు

మత్త 9:13 నేను ~నే కోరుకుంటున్నాను బలిని కాదు

లూకా 6:36 మీ తండ్రిలాగే ~ చూపిస్తూ ఉండండి

2కొ 1:3 ఎంతో ~గల తండ్రి

యాకో 2:13 ~ తీర్పుపై విజయం సాధిస్తుంది

కరుణామయుడని

, యాకో 5:11 యెహోవా ఎంతో వాత్సల్యం గలవాడని, ~

కరువు

, కీర్త 37:19 ~ సమయంలో ఆహారం సమృద్ధిగా ఉంటుంది

ఆమో 8:11 ఆహారం కోసమో, నీళ్ల కోసమో తపించే ~ కాదు

కలలు

, ప్రస 5:3 విస్తారమైన చింతల వల్ల ~ వస్తాయి

కలుద్దాం

, అపొ 15:36 సహోదరుల్ని ~, వాళ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం

కలుషితం

, 2కొ 4:2 దేవుని వాక్యాన్ని ~ చేయట్లేదు

కల్పించి చెప్తూ

, లేవీ 19:16 లేనిపోనివి ~ తిరగకూడదు

కల్పించి చెప్పేవాడు

, సామె 16:28 ~ ప్రాణ స్నేహితుల్ని విడదీస్తాడు

కల్పించి చెప్పేవాళ్లతో

, 1కొ 4:13 లేనిపోనివి ~ సౌమ్యంగా మాట్లాడుతున్నాం

కళంకం

, 2కొ 7:1~ లేకుండా శుభ్రపర్చుకుందాం

కళ్లు

, కీర్త 115:5 [విగ్రహాలకు] ~ ఉన్నాయి, కానీ చూడలేవు

సామె 15:3 యెహోవా ~ ప్రతీ చోట ఉన్నాయి

1కొ 2:9 ~ చూడలేదు, చెవులు వినలేదు

కవచం

, ఎఫె 6:13 సంపూర్ణ యుద్ధ ~

ఎఫె 6:14 ఛాతికి నీతి అనే ~

కవచాన్ని

, ఎఫె 6:11 సంపూర్ణ యుద్ధ ~ ధరించండి

కవులలో

, అపొ 17:28 మీ ~ కొంతమంది చెప్పినట్టు

కష్టకాలాల్లో

, కీర్త 46:1 ~ ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తాడు

కష్టపడండి

, యోహా 6:27 పాడవ్వని ఆహారం కోసం ~

కష్టపడాల్సి

, 1పే 4:18 రక్షణ పొందడానికి నీతిమంతుడే ~ ఉందంటే

కష్టపడి

, సామె 10:4 ~ పనిచేసేవాళ్లు ధనవంతులౌతారు

రోమా 12:11 ~ పనిచేసేవాళ్లుగా ఉండండి, సోమరులుగా కాదు

హెబ్రీ 6:11 ఇలాగే ~ పనిచేస్తూ ఉండాలి

కష్టపడే

, సామె 12:27 ~ స్వభావమే మనిషి అమూల్యమైన ఆస్తి

కష్టాన్ని

, యాకో 1:12 ~ సహిస్తూ ఉండే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడు

కష్టార్జితం

, ప్రస 2:24 ~తో సుఖపడడం

కష్టాలు

, కీర్త 34:19 నీతిమంతునికి ఎన్నో ~ వస్తాయి

కీర్త 119:71 నేను ~ పడడం మంచిదైంది

2థె 1:4 ~ ఎదురైనా సహనాన్ని, విశ్వాసాన్ని చూపించారు

యాకో 1:2 ~ ఎదురైనప్పుడు సంతోషించండి

కష్టాల్లో

, యోబు 36:15 దీనులు ~ ఉన్నప్పుడు కాపాడతాడు

కీర్త 119:50 ~ అదే నాకు ఓదార్పు

లూకా 22:28 నా ~ అంటిపెట్టుకొని ఉన్నవాళ్లు మీరే

కాటుక

, ప్రక 3:18 ~ కొనుక్కో; అప్పుడు నువ్వు చూడగలుగుతావు

కాడి

, 1రా 12:14 నా తండ్రి ~ని బరువుగా చేశాడు, నేను ఇంకా

మత్త 11:30 నా ~ సులభంగా, తేలిగ్గా ఉంటుంది

కానా

, యోహా 2:1 గలిలయలోని ~ అనే ఊరిలో పెళ్లివిందు

కాపరి

, కీర్త 23:1 యెహోవా నా ~

యెష 40:11 గొర్రెల ~లా మంద బాగోగులు చూసుకుంటాడు

యెహె 37:24 దావీదు, వాళ్లందరికీ ఒకే ~

జెక 13:7 ~ని కొట్టు, మందను

మత్త 9:36 ~లేని గొర్రెల్లా ఉన్నారు

యోహా 10:11 నేను మంచి ~ని; గొర్రెల కోసం ప్రాణం

యోహా 10:14 నేను మంచి ~ని

యోహా 10:16 ఒకే ~ కింద ఒకే మంద అవుతాయి

కాపరులు

, యెహె 34:2 తమ కడుపు నింపుకుంటున్న ~

ఎఫె 4:11 కొందర్ని ~గా, బోధకులుగా

కాపాడుకో

, సామె 4:23 హృదయాన్ని ~, దానిలో నుండే

కాపాడుకోవాలి

, మత్త 16:25 ప్రాణాన్ని ~ అనుకునే వ్యక్తి

కామం

, రోమా 1:27 ఒకరిపట్ల ఒకరు విపరీతమైన ~తో రగిలిపోయారు

కాయండి

, 1పే 5:2 మీ సంరక్షణలో ఉన్న దేవుని మందను ~

కాయడం

, అపొ 20:28 దేవుని సంఘాన్ని ~ కోసం

కారణం

, ప్రస 7:25 విషయాల వెనకున్న ~ తెలుసుకోవడం

రోమా 13:5 లోబడివుండడానికి బలమైన ~ ఉంది

కారణమయ్యే

, మత్త 13:41 ఇతరులు పాపం చేయడానికి ~వాళ్లను

కారణమవ్వడం

, లూకా 17:2 ఈ చిన్నవాళ్లలో ఒకరు పాపం చేయడానికి ~ కన్నా

కాలం

, దాని 7:25 వాళ్లు ఒక ~, కాలాలు, అర్ధ ~

కాలాల

, 1థె 5:1 సమయాల గురించి, ~ గురించి

కాలాల్ని

, దాని 2:21 ఆయన సమయాల్ని, ~ మారుస్తాడు

అపొ 1:7 సమయాల్ని, ~ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు

కాలేబు

, సం 13:30 ~ ప్రజల్ని శాంతపర్చడానికి ప్రయత్నించాడు

సం 14:24 ~ వైఖరి వేరుగా ఉంది

కాళ్ల

, రోమా 16:20 త్వరలోనే సాతానును మీ ~ కింద చితకతొక్కిస్తాడు

కావలిబురుజు

, యెష 21:8 రోజంతా ~ మీద నిలబడుతున్నాను

కావాలని

, హెబ్రీ 10:26 ~ పాపం చేస్తూ ఉంటే

కావాల్సిన ప్రతీది

, హెబ్రీ 13:21 ఇష్టం నెరవేర్చడానికి ~ ఇవ్వాలని

కాసేపు

, యెష 26:20 ~ దాక్కోండి

కాస్తయినా

, మత్త 6:27 మీ ఆయుష్షును ~ పెంచుకోగలరా?

కిటికీ

, అపొ 20:9 ఐతుకు ~ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు

కిరీటం

, సామె 12:4 సమర్థురాలైన భార్య భర్తకు ~

మత్త 27:29 ముళ్ల ~ అల్లి

1కొ 9:25 వాళ్లు పాడైపోయే ~ కోసం అలా చేస్తారు

కుంటిదాన్ని

, మలా 1:8 ~ గానీ జబ్బుగలదాన్ని గానీ బలిగా

కుంటివాళ్లు

, యెష 35:6 ~ జింకలా గంతులేస్తారు

కుక్క

, సామె 26:17 ~ చెవులు పట్టుకునే వాడు

ప్రస 9:4 చనిపోయిన సింహం కన్నా బ్రతికున్న ~ మేలు

2పే 2:22 ~ తన వాంతి దగ్గరికి తిరిగెళ్లింది

కుచ్చులున్న

, సం 15:39 ~ అంచును

కుటుంబం

, ఎఫె 3:15 ప్రతీ ~ ఆయన వల్లే ఉనికిలో ఉంది

కుదిరినవాటిని

, 2తి 3:14 నేర్చుకున్నవాటిని, నమ్మకం ~

కుమారుడు

, మత్త 3:17 ఈయన నా ప్రియ ~

లూకా 15:13 చిన్న ~ ఆస్తంతా దుబారా చేశాడు

కుమారుణ్ణి

, కీర్త 2:12 ~ ఘనపర్చండి, లేకపోతే దేవునికి

సామె 13:24 బెత్తం వాడని తండ్రి ~ ద్వేషిస్తున్నాడు

కుమారులు

, ఆది 6:2 సత్యదేవుని ~ నచ్చిన వాళ్లను భార్యలుగా

1స 8:3 ~ అతని మార్గాల్లో నడవలేదు

యోబు 38:7 దేవుని ~ స్తుతిగీతాలు పాడినప్పుడు

కుమారుల్ని

, యెష 66:8 సీయోను ~ కన్నది

కుమిలికుమిలి

, మత్త 26:75 పేతురు బయటికి వెళ్లి ~ ఏడ్చాడు

కుమ్మరి

, యెష 64:8 మేము బంకమట్టి, నువ్వు మా ~

రోమా 9:21 అధికారం ~కి లేదా?

కుమ్మరించండి

, కీర్త 62:8 ఆయన ముందు మీ హృదయాలు ~

కుళ్లిపోని

, 1కొ 15:42 ~ శరీరంగా లేపబడుతుంది

కుష్ఠు

, లేవీ 13:45 ~రోగి అపవిత్రుణ్ణి! అపవిత్రుణ్ణి! అని అరవాలి

సం 12:10 మిర్యాముకు ~వ్యాధి వచ్చింది

లూకా 5:12 ఇదిగో! ఒంటి నిండా ~ ఉన్న వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు

కూటాలు

, హెబ్రీ 10:25 ~ మానేయకుండా ఉందాం

కూతురు

, లూకా 8:49 నీ ~ చనిపోయింది

కూతుళ్లు

, యోవే 2:28 మీ కుమారులు, ~ ప్రవచిస్తారు

అపొ 21:9 నలుగురు ~ ప్రవచించేవాళ్లు

2కొ 6:18 మీరు నాకు కుమారులు, ~ అవుతారు

కూర్చో

, కీర్త 110:1 పాదపీఠంగా చేసేవరకు నా కుడిపక్కన ~

కూలగొట్టేంత

, 2కొ 10:4 బలమైన కోటల్ని ~

కూలి

, యిర్మీ 22:13 ~ ఇవ్వడానికి నిరాకరించేవాడు

కూలిపోతాడు

, సామె 29:1 ఎన్నిసార్లు గద్దించినా తలబిరుసుగా ప్రవర్తించేవాడు ~

కృంగినవాళ్లతో

, 1థె 5:14 ~ ఊరటనిచ్చేలా మాట్లాడండి

కృంగిపోతారు

, కొలొ 3:21 అలాచేస్తే వాళ్లు ~

కృంగిపోయాడు

, ఫిలి 2:26 [ఎపఫ్రొదితు] ~

కృతజ్ఞతలతో

, కీర్త 95:2 ~ వద్దాం

కృతజ్ఞతలు

, కీర్త 92:1 యెహోవాకు ~ తెలపడం మంచిది

యోహా 11:41 తండ్రీ, నా ప్రార్థన విన్నందుకు ~

అపొ 28:15 పౌలు వాళ్లను చూడగానే దేవునికి ~ చెప్పి

1కొ 1:4 మీ కోసం ఎప్పుడూ దేవునికి ~ చెప్తున్నాను

ఎఫె 5:20 దేవునికి ప్రతీ విషయంలో ~ చెప్పండి

కృతజ్ఞతలేని

, సామె 29:21 గారాబం చేస్తే ~ వాడిగా

కృతజ్ఞుణ్ణి

, 1తి 1:12 క్రీస్తుయేసుకు నేను ~

కృతజ్ఞులై

, కొలొ 3:15 ~ ఉండండి

కృశించిపోతున్నా

, 2కొ 4:16 మన శరీరాలు ~

కృషి

, 2పే 1:5 శాయశక్తులా ~ చేస్తూ

కెరూబు

, యెహె 28:14 నిన్ను అభిషేకించి, ~గా నియమించాను

కెరూబుల్ని

, ఆది 3:24 ~, మండే ఖడ్గాన్ని నిలబెట్టాడు

కేఫా

, 1కొ 15:5 ~కు, తర్వాత పన్నెండుమందికి కనిపించాడు

గల 2:11 ~ అంతియొకయకు వచ్చినప్పుడు నేను ఎదిరించాను

కైసరు

, మత్త 22:17 ~కు పన్ను కట్టడం న్యాయమా, కాదా?

మార్కు 12:17 కైసరువి ~కు చెల్లించండి, దేవునివి

యోహా 19:12 అతన్ని విడుదల చేస్తే నువ్వు ~కు స్నేహితుడివి కావు

యోహా 19:15 ~ ఒక్కడే మా రాజు

అపొ 25:11 నేను ~కే విన్నవించుకుంటాను!

కొంతకాలమే

, 2కొ 4:17 శ్రమలు ~ ఉంటాయి

కొట్టుకుపోకుండా

, హెబ్రీ 2:1 అలాచేస్తే విశ్వాసం నుండి ~ ఉంటాం

కొట్టుకుపోయే

, ఎఫె 4:14 అటూఇటూ ~ పడవలా ఉండకూడదు

కొత్త

, యెష 42:9 ~ సంగతులు చెప్తున్నాను

యోహా 13:34 మీకు ~ ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను

అపొ 17:21 ~ విషయం చెప్తూనో, వింటూనో

ప్రక 21:1 ~ ఆకాశాన్ని, ~ భూమిని

ప్రక 21:5 ఇదిగో! అన్నిటినీ ~విగా చేస్తున్నాను

కొన్నాడు

, 1కొ 7:23 దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతో ఖరీదు పెట్టి ~

కొన్నావు

, ప్రక 5:9 నీ రక్తంతో ప్రజల్ని ~

కొమ్ము

, దాని 7:7 నాలుగో మృగానికి పది ~లు ఉన్నాయి

దాని 8:8 గొప్ప ~ విరిగిపోయింది

కొయ్య

, మార్కు 15:25 మేకులతో ~కు దిగగొట్టారు

లూకా 23:21 అతనికి ~పై శిక్ష వేయండి

గల 3:13 ~కు వేలాడదీయబడిన మనిషి శాపగ్రస్తుడు

కొర్నేలి

, అపొ 10:24 ~ తన బంధువుల్ని, స్నేహితుల్ని పిలిపించాడు

కొలత

, లూకా 6:38 మీరు ఏ ~తో కొలుస్తారో

కొలిమి

, దాని 3:17 మా దేవుడు ~లో నుండి రక్షించగలడు

కోట

, కీర్త 18:2 యెహోవా నా ~

యెష 25:4 దీనులకు ~గా, పేదవాడికి దుర్గంగా

కోడి

, మత్త 23:37 ~ తన పిల్లల్ని చేర్చుకున్నట్టు

మత్త 26:34 ~ కూయక ముందే నేనెవరో తెలీదని

కోడెదూడల్ని

, హోషే 14:2 ~ అర్పించినట్టు స్తుతిని అర్పిస్తాం

కోపం

, కీర్త 37:8 ~ మానుకో, ఆగ్రహం విడిచిపెట్టు

కీర్త 37:8 ~ తెచ్చుకొని చెడు చేయాలనుకోకు

అపొ 15:39 వాళ్లిద్దరు చాలా ~తో గొడవపడి

1కొ 13:5 త్వరగా ~ తెచ్చుకోదు

ఎఫె 6:4 మీ పిల్లలకు ~ తెప్పించకండి

కొలొ 3:8 ~, తిట్టడం మానేయాలి

కోపం తెప్పించకండి

, కొలొ 3:21 మీ పిల్లలకు ~

కోపాన్ని

, సామె 16:32 ~ అదుపు చేసుకునేవాడు శక్తిమంతుడు

ఎఫె 4:26 సూర్యుడు అస్తమించే లోపే ~ తీసేసుకోండి

కోప్పడేవాడు

, సామె 14:17 త్వరగా ~ తెలివితక్కువగా ప్రవర్తిస్తాడు

కోయడు

, ప్రస 11:4 మేఘాల్ని చూసేవాడు పంట ~

కోరబడుతుంది

, లూకా 12:48 ఎక్కువ ఇవ్వబడితే ఎక్కువ ~

కోరహు

, సం 26:11 ~ కుమారులు చనిపోలేదు

యూదా 11 ~లా ఎదిరించి మాట్లాడి

కోరిక

, కీర్త 37:4 నీ హృదయ ~ల్ని తీరుస్తాడు

కీర్త 51:12 నీకు లోబడాలనే ~ను నాలో రేపు

కీర్త 145:16 ప్రతీ జీవి ~ను తృప్తిపరుస్తున్నావు

రోమా 7:18 మంచి చేయాలనే ~ నాకు ఉన్నా

ఫిలి 2:13 ఇష్టమైనవి చేయాలనే ~ను, దాని ప్రకారం ప్రవర్తించే

కోరికల

, రోమా 16:18 తమ సొంత ~కు దాసులు

గల 5:16 శరీర ~ ప్రకారం ప్రవర్తించరు

ఎఫె 2:3 శరీర ~ ప్రకారం నడుచుకునే

2తి 2:22 యౌవన ~ నుండి పారిపో

1పే 2:11 శరీర ~కు దూరంగా ఉండండి

కోరికలే

, ఫిలి 3:19 వాళ్ల ~ వాళ్ల దేవుడు

కోరికే

, యాకో 1:14 ఒక వ్యక్తి ~ అతన్ని లాక్కెళ్లి, వలలో పడేసి

కోరుకుంటాడు

, 1కొ 7:32 పెళ్లికాని వ్యక్తి ప్రభువును సంతోషపెట్టాలని ~

కోరుకుంటావు

, యోబు 14:15 నీ చేతుల పనిని చూడాలని ~

కోరుకుంటున్నాను

, రోమా 1:15 మంచివార్త ప్రకటించాలని ఎంతో ~

కోరుకునే

, నిర్గ 35:5 ఇవ్వాలని ~ ప్రతీ ఒక్కరు తేవాలి

కోరుకోవాలి

, ద్వితీ 30:19 నువ్వు జీవాన్ని ~

కోరెషు

, ఎజ్రా 6:3 ~: మందిరాన్ని తిరిగి కట్టాలి

యెష 45:1 ~ను అభిషేకించి, అతని కుడిచేతిని పట్టుకున్నాడు

కోరేదేమిటంటే

, రోమా 12:1 దేవుని కనికరాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని ~

కోరేవాటిని

, మత్త 7:21 నా తండ్రి ~ చేసేవాళ్లే

కోల్పోవడానికి

, ఫిలి 1:10 స్వచ్ఛంగా, ఇతరులు విశ్వాసం ~ కారణం కాకుండా

కోసుకోకూడదు

, లేవీ 21:5 శరీరాన్ని ~

కోస్తాం

, గల 6:9 అలసిపోకుండా ఉంటే పంట ~

కోస్తాడు

, గల 6:7 మనిషి ఏమి విత్తుతాడో అదే పంట ~

కోస్తారు

, హోషే 8:7 గాలి విత్తుతున్నారు, సుడిగాలి ~

2కొ 9:6 తక్కువ విత్తేవాళ్లు, తక్కువ పంట ~

క్రమపద్ధతిలో

, 1కొ 14:33 దేవుడు శాంతికి మూలం, ఆయన అన్నీ ~ చేస్తాడు

క్రమశిక్షణ

, సామె 1:7 మూర్ఖులే తెలివిని, ~ను నీచంగా చూస్తారు

సామె 3:11 యెహోవా ఇచ్చే ~ను తిరస్కరించకు

సామె 19:18 చెయ్యి దాటిపోకముందే నీ కుమారుణ్ణి ~లో పెట్టు

సామె 23:13 బాలుడికి ~ ఇవ్వకుండా ఉండకు

హెబ్రీ 12:11~ సంతోషకరంగా అనిపించదు

ప్రక 3:19 నేను ప్రేమించేవాళ్లకు ~ ఇస్తాను

క్రయపత్రాన్ని

, యిర్మీ 32:12 బారూకుకు ~ ఇచ్చాను

క్రీస్తు

, మత్త 16:16 నువ్వు ~వి, దేవుని కుమారుడివి

లూకా 24:26 ~ వీటిని అనుభవించడం తప్పనిసరి కదా?

అపొ 18:28 యేసే ~ అని లేఖనాల నుండి చూపిస్తూ

1కొ 11:3 ~కు శిరస్సు దేవుడు

క్రీస్తువిరోధులు

, 1యో 2:18 ఇప్పటికే చాలామంది ~ వచ్చారు

క్రూరంగా

, సామె 12:10 దుష్టుల కరుణ కూడా ~ ఉంటుంది

క్రూరమృగాలే

, యెహె 34:25 దేశంలో ~ లేకుండా చేస్తాను

క్రూరుడు

, సామె 11:17 ~ తన మీదికి తానే హాని తెచ్చుకుంటాడు

క్రైస్తవులు

, అపొ 11:26 దేవుని నిర్దేశం ప్రకారం ~ అని పిలవబడింది

క్షణకాలమే

, కీర్త 30:5 ఆయన కోపం ~ ఉంటుంది

క్షమించడానికి

, నెహె 9:17 ~ సిద్ధంగా ఉండే దేవుడివి

క్షమించబడతాయి

, అపొ 3:19 మీ పాపాలు ~

క్షమించాలి

, మత్త 18:21 ఎన్నిసార్లు అతన్ని ~?

క్షమించినట్టే

, కొలొ 3:13 యెహోవా మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా ~

క్షమించు

, కీర్త 25:11 నేను చేసిన తప్పు పెద్దదే అయినా ~

క్షమించేవాడు

, సామె 17:9 దోషాన్ని ~ ప్రేమను వెతుకుతున్నాడు

క్షమిస్తాడు

, కీర్త 103:3 నా తప్పులన్నిటినీ ~

యెష 55:7 దేవుడు అధికంగా ~

మత్త 6:14 మీరు క్షమిస్తే, మీ పరలోక తండ్రి మిమ్మల్ని ~

ఖజానా

, లూకా 6:45 హృదయమనే మంచి ~ నుండి మంచివాటిని తెస్తాడు

ఖడ్గం

, ఎఫె 6:17 దేవుని వాక్యం అనే ~

హెబ్రీ 4:12 దేవుని వాక్యం ~ కన్నా పదునైనది

ఖడ్గాల్ని

, యెష 2:4 ~ నాగటి నక్కులుగా సాగగొడతారు

ఖరీదు

, 1కొ 7:23 ఎంతో ~ పెట్టి కొన్నాడు

గంట

, మత్త 24:36 ఆ రోజు గురించి, ఆ ~ గురించి ఎవ్వరికీ తెలీదు

గంపలు

, మత్త 14:20 మిగిలిన ముక్కలు 12 ~ నిండాయి

గట్టి ఆహారం

, హెబ్రీ 5:14 ~ పరిణతిగల వాళ్ల కోసం

గట్టు

, లేవీ 23:22 మీ పొలాల్ని ~దాకా కోయకూడదు

గడ్డి

, యెష 65:25 సింహం ఎద్దులా ~ తింటుంది

గడ్డిపోచలతో

, 1కొ 3:12 పునాది మీద ~ నిర్మిస్తే

గదుల్లోకి

, యెష 26:20 ప్రజలారా, వెళ్లండి, లోపలి ~ ప్రవేశించి

గద్దలా

, యెష 40:31 ~ రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుతారు

గద్దించడం

, సామె 27:5 లోలోపల ప్రేమించడం కన్నా బహిరంగంగా ~ మేలు

గద్దించినా

, సామె 29:1 ~ తలబిరుసుగా ప్రవర్తించేవాడు కూలిపోతాడు

గద్దింపు

, ప్రస 7:5 తెలివిగలవాళ్ల ~ వినడం మంచిది

గద్దింపును

, సామె 3:11 ఆయన ~ అసహ్యించుకోకు

గద్దిస్తే

, కీర్త 141:5 నన్ను ~, తైలం పోసినట్టే

గబ్రియేలు

, లూకా 1:19 దేవుని సన్నిధిలో సేవ చేసే ~ను

గమలీయేలు

, అపొ 22:3 ~ పాదాల దగ్గర చదువు నేర్చుకున్నాను

గమ్యం లేకుండా

, 1కొ 9:26 నేను ~ పరుగెత్తట్లేదు

గయ్యాళి

, సామె 21:19 విసిగించే ~ భార్యతో కలిసి బ్రతకడం

గర్భస్రావం

, నిర్గ 23:26 స్త్రీలకు ~ కలగదు

గర్భిణీ

, నిర్గ 21:22 ~ స్త్రీకి దెబ్బ తగిలి

1థె 5:3 ~ స్త్రీకి పురిటినొప్పులు వచ్చినట్టు

గర్వ

, సామె 16:5 ~హృదయులు యెహోవాకు అసహ్యం

గర్వం

, సామె 8:13 తనను తాను హెచ్చించుకోవడం, ~ నాకు అసహ్యం

సామె 16:18 నాశనానికి ముందు ~

2పే 2:10 తెగింపుతో, ~తో అమర్యాదగా మాట్లాడడానికి

గర్విష్ఠుల్ని

, యాకో 4:6 దేవుడు ~ వ్యతిరేకిస్తాడు

గాడిద

, సం 22:28 యెహోవా ఆ ~ను మాట్లాడేలా చేశాడు

జెక 9:9 నీ రాజు ~ మీద వస్తున్నాడు

గాయకుల్ని

, 1ది 15:16 దావీదు ~ నియమించమని చెప్పాడు

గాయాల

, యెష 53:5 ఆయన ~ వల్ల మనం బాగయ్యాం

గాయాలు

, సామె 23:29 ఎవరికి కారణం లేకుండా ~?

సామె 27:6 స్నేహితుడు చేసే ~ నమ్మకమైనవి

గారాబం

, సామె 29:21 ~ చేస్తే కృతజ్ఞతలేని వాడిగా తయారౌతాడు

గాలి

, ప్రస 11:4 ~ని గమనించేవాడు విత్తడు

1కొ 9:26 ~ని గుద్దినట్టు ఉండకుండా

1కొ 14:9 ~తో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది

ఎఫె 2:2 ఆ వైఖరి ~లా అంతటా వ్యాపించి

ఎఫె 4:14 ~కి అటూఇటూ కొట్టుకుపోయే పడవలా

గాలులు

, మత్త 7:25 భయంకరంగా ~ వీచినా ఇల్లు కూలిపోలేదు

ప్రక 7:1 భూమి నాలుగు ~ గట్టిగా పట్టుకొని

గిద్యోను

, న్యా 7:20 యెహోవా ఖడ్గం! ~ ఖడ్గం!

గిన్నె

, మత్త 20:22 నేను తాగబోతున్న ~లోది మీరు తాగగలరా?

లూకా 22:20~ కొత్త ఒప్పందాన్ని సూచిస్తోంది

లూకా 22:42 నీకు ఇష్టమైతే ఈ ~ నా దగ్గర నుండి తీసేయి

1కొ 11:25 ఆయన ద్రాక్షారసం ~ కూడా తీసుకొని

గిబియోనీయులు

, యెహో 9:3 ~ కూడా విన్నారు

గీతాలతో

, కొలొ 3:16 కృతజ్ఞత ఉట్టిపడే ఆరాధనా ~

గీతాలు

, నెహె 12:46 స్తుతి ~, కృతజ్ఞతా ~

గుంట

, సామె 26:27 ~ తవ్వేవాడు అందులో పడిపోతాడు

మత్త 15:14 గుడ్డివాడు, గుడ్డివాడికి దారి చూపిస్తే, ~లో పడతారు

గుండెల

, యెష 40:11 వాటిని తన ~ మీద మోస్తాడు

గుడారం

, యెహో 18:1 షిలోహు దగ్గర ప్రత్యక్ష ~ నిలబెట్టారు

కీర్త 15:1 నీ ~లో ఎవరు అతిథిగా ఉండగలరు?

కీర్త 78:60 చివరికి షిలోహులోని ~ వదిలేశాడు

కీర్త 84:1 నీ గొప్ప ~ ప్రియమైనది

గుడ్డితనం

, ఆది 19:11 పురుషులకు ~ కలగజేశారు

2కొ 4:4 ఈ లోక దేవుడు అవిశ్వాసుల మనసులకు ~ కలగజేశాడు

గుడ్డివాడు

, మత్త 15:14 ~ ఇంకో గుడ్డివాడికి దారి చూపిస్తే

గుడ్డివాని

, లేవీ 19:14 ~ దారికి అడ్డంగా ఏదీ పెట్టకూడదు

గుడ్డివాళ్ల

, యెష 35:5 ~ కళ్లు తెరవబడతాయి

గుప్పిలి

, కీర్త 145:16 నువ్వు నీ ~ విప్పి తృప్తిపరుస్తున్నావు

గుర్తించండి

, 1కొ 16:18 అలాంటివాళ్ల విలువను ~

గుర్తించగలిగేలా

, హెబ్రీ 5:14 తప్పొప్పులను ~ శిక్షణ ఇచ్చుకున్నారు

గుర్తు

, యెహె 9:4 నొసళ్ల మీద ~ వేయి

2కొ 1:22 పొందబోయే ఆశీర్వాదాలకు పవిత్రశక్తే ~

ఎఫె 1:14 స్వాస్థ్యాన్ని పొందుతామనడానికి ఇచ్చిన ~

2థె 3:14 అతనికి ~వేసి అతనితో సహవాసం మానేయండి

ప్రక 13:17 ఎవరికైనా ఆ ~ లేకపోతే

గుర్తుంచుకోవడానికి

, కీర్త 8:4 నువ్వు ~ మనిషి ఎంతటివాడు?

గుర్తుకురావు

, యెష 65:17 పాత సంగతులు ~

గుర్తుచేయడానికి

, 2పే 1:12 వాటిని మీకు ~ నేను ఎప్పుడూ సిద్ధమే

గుర్తుచేసుకుంటూ

, హెబ్రీ 10:32 వెనుకటి రోజుల్ని ~ ఉండండి

గుర్తుచేసుకో

, యోబు 14:13 ఇంత సమయమని నియమించి, నన్ను ~

ప్రస 12:1 యౌవనకాలంలోనే నీ సృష్టికర్తను ~

గుర్తుచేసుకోవడానికి

, లూకా 22:19 నన్ను ~ దీన్ని చేస్తూ ఉండండి

గుర్రం

, ప్రక 6:2 తెల్లని ~ కనిపించింది. దానిమీద కూర్చున్న వ్యక్తి

ప్రక 19:11 ఇదిగో! ఒక తెల్లని ~

గుహ

, దాని 6:7 సింహాల ~లో పడేయబడాలి

మత్త 21:13 దాన్ని దోపిడీదొంగల ~గా మారుస్తున్నారు

గృహనిర్వాహకుడు

, లూకా 12:42 నమ్మకమైన, బుద్ధిగల ~ నిజంగా ఎవరు?

గృహనిర్వాహకులు

, 1కొ 4:2 ~ నమ్మకమైనవాళ్లుగా ఉండాలి

గెలవరు

, యిర్మీ 1:19 వాళ్లు నీ మీద ~, ఎందుకంటే

గెహెన్నా

, మత్త 10:28 ప్రాణాన్ని, శరీరాన్ని ~లో నాశనం

గేహజీ

, 2రా 5:20 అతని వెనక పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్తాను అని ~

గొడవ

, సామె 15:18 కోప్పడే విషయంలో నిదానించేవాడు ~ సద్దుమణిగేలా

సామె 17:14 ~ మొదలవ్వకముందే వెళ్లిపో

గొడవలు

, సామె 6:19 సహోదరుల మధ్య ~ పెట్టేవాడు

2తి 2:24 ప్రభువు దాసుడు ~ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు

గొడ్రాలా

, యెష 54:1 ~, సంతోషంతో కేకలు వేయి!

గొడ్రాళ్లు

, నిర్గ 23:26 స్త్రీలు ~గా ఉండరు

గొప్ప

, 1కొ 1:26 తెలివిగలవాళ్లు, ~ వంశాల్లో పుట్టినవాళ్లు కాదు

గొప్ప అవకాశం

, అపొ 5:41 అవమానించబడే ~ దక్కిందని సంతోషిస్తూ

గొప్పగా

, 2థె 1:4 సంఘాల్లో మీ గురించి ~ మాట్లాడుతుంటాం

గొప్పగొప్ప

, రోమా 12:16 ~ వాటిమీద మనసుపెట్టకండి

గొప్ప మార్గాన్ని

, 1కొ 12:31 ~ నేను మీకు చూపిస్తాను

గొప్పలు

, 1కొ 1:31 ~ చెప్పుకునేవాడు యెహోవాను బట్టే ~ చెప్పుకోవాలి

గొప్పవాటిని

, ఎఫె 3:20 ఊహించగలిగే వాటన్నిటికన్నా ~ చేయగలడు

గొప్పవాడు

, యోహా 14:28 తండ్రి నాకన్నా ~

1యో 3:20 దేవుడు మన హృదయాల కన్నా ~

గొప్పవాళ్లుగా

, ఫిలి 2:3 ఇతరుల్ని మీకన్నా ~ ఎంచండి

గొప్పసమూహం

, ప్రక 7:9 ఏ మనిషీ లెక్కపెట్టలేని ~

గొమొర్రా

, ఆది 19:24 ~ మీద అగ్నిగంధకాల్ని

గొర్రె

, యెష 53:7 వధించడానికి ~ను తీసుకొచ్చినట్టు

యెహె 34:12 నా ~ల బాగోగులు చూసుకుంటాను

గొర్రెపిల్ల

, 2స 12:3 చిన్న ~ తప్ప ఇంకేమీ లేదు

యోహా 1:29 ఇదిగో, లోక పాపాల్ని తీసేసే దేవుని ~!

గొర్రెపిల్లల్ని

, యెష 40:11 ~ ఆయన సమకూరుస్తాడు

యోహా 21:15 నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? నా ~ మేపు

గొర్రెబొచ్చు

, న్యా 6:37 ~ మీద మాత్రమే మంచు

గొర్రెలం

, కీర్త 100:3 ఆయన ప్రజలం, ఆయన ~

గొర్రెల్ని

, మత్త 25:33 ~ కుడివైపున ఉంచుతాడు

యోహా 21:16 నా చిన్న ~ కాయి

గొల్గొతా

, యోహా 19:17 కపాల స్థలం. హీబ్రూలో ~ అని పిలుస్తారు

గొల్యాతు

, 1స 17:4 ఒక యోధుడు; అతని పేరు ~

గోడ

, దాని 5:5 రాజభవనం ~ మీద రాయడం

గోత్రాలు

, ఆది 49:28 వీళ్ల నుండే ఇశ్రాయేలు 12 ~

గోధుమల

, మత్త 13:25 ~ మధ్య గురుగుల్ని నాటి

గోపురం

, ఆది 11:4 మనకోసం ~ కట్టుకుందాం

లూకా 13:4 సిలోయములో ~ కూలి చనిపోయిన ఆ 18 మంది

గోరువెచ్చగా

, ప్రక 3:16 నువ్వు ~ ఉన్నావు కాబట్టి

గౌరవం

, ఎఫె 5:33 భార్యకు భర్త మీద ప్రగాఢ ~ ఉండాలి

1థె 5:13 వాళ్లు చేసే పనిని బట్టి, విశేషమైన ~

1పే 3:2 ప్రగాఢ ~, మీ పవిత్ర ప్రవర్తన

1పే 3:15 ప్రగాఢ ~తో మాట్లాడండి

గౌరవనీయుడివైన

, అపొ 24:3 ~ ఫేలిక్సూ

గౌరవప్రదమైన

, 2పే 2:10 ~ స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ల గురించి అమర్యాదగా మాట్లాడడం

గౌరవానికి

, 1తి 5:17 రెట్టింపు ~ అర్హులు

గౌరవించమని

, 1థె 5:12 నాయకత్వం వహిస్తున్నవాళ్లను ~

గౌరవించు

, నిర్గ 20:12 మీ అమ్మానాన్నల్ని ~

గ్రంథం

, మలా 3:16 ఒక జ్ఞాపకార్థ ~ రాయబడింది

గ్రంథపు చుట్టలు

, ప్రక 20:12 సింహాసనం ముందు ~ విప్పబడ్డాయి

గ్రహించేలా

, కీర్త 119:27 నీ ఆదేశాల అర్థాన్ని ~ సహాయం

ఘనత

, సామె 19:11 తప్పును పట్టించుకోకుండా ఉండడం ~ను తెస్తుంది

ఘనపర్చు

, సామె 3:9 నీకున్న విలువైన వాటితో యెహోవాను ~

ఘనపర్చుకునే

, రోమా 12:10 ~ విషయంలో ముందుండండి

చంచల స్వభావం

, యాకో 1:8 అతను ~ గలవాడు, నిలకడ ఉండదు

చంద్ర

, లూకా 21:25 సూర్య~ నక్షత్రాల్లో సూచనలు

చంద్రుడు

, యోవే 2:31 ~ రక్తంలా మారతాడు

చంపే

, యోహా 16:2 మిమ్మల్ని ~ ప్రతీ ఒక్కరు పవిత్రసేవ చేస్తున్నానని

చంపేసుకోండి

, కొలొ 3:5 మీ శరీర అవయవాల్ని ~

చక్కగా

, ఎఫె 4:16 ~ అమర్చబడుతుంది

చక్రం

, యెహె 1:16 ఒక ~లో ఇంకో ~ ఉన్నట్టు

చచ్చుబడిపోకండి

, యెష 44:8 భయంతో ~

చట్టం

, కీర్త 94:20 ~ పేరుతో సమస్యలు సృష్టించడానికి

చట్టబద్ధమైన హక్కు

, ఫిలి 1:7 మంచివార్త ప్రకటించేలా ~ను సంపాదించే

చదవాలి

, ద్వితీ 17:19 జీవించినన్ని రోజులు దాన్ని ~

చదువుకోని

, యోహా 7:15 పాఠశాలల్లో ~ ఈయనకు

అపొ 4:13 వాళ్లు ~ సామాన్యులని

చదువుతున్నది

, అపొ 8:30 ~ నీకు అర్థమౌతోందా

చనిపోడు

, యోహా 8:51 నా మాటలు పాటిస్తే ఎప్పటికీ ~

యోహా 11:26 నా మీద విశ్వాసం చూపించే వ్యక్తి ఎప్పటికీ ~

చనిపోతే

, యోబు 14:14 మనిషి ~ మళ్లీ బ్రతకగలడా?

చనిపోయి

, లూకా 15:24 నా కుమారుడు ~ బ్రతికాడు

చనిపోయిన

, 2కొ 5:15 తమకోసం ~ వ్యక్తి కోసం జీవించాలి

ఎఫె 2:1 పాపాల వల్ల ~ స్థితిలో ఉన్న మిమ్మల్ని బ్రతికించాడు

చనిపోయినవాళ్ల

, 1థె 4:13 ~ భవిష్యత్తు గురించి మీకు తెలియాలి

చనిపోయినవాళ్లకు

, ప్రస 9:5 ~ ఏమీ తెలీదు

లూకా 20:38 ~ కాదు, బ్రతికున్నవాళ్లకే దేవుడు

చనిపోయినవాళ్లతో మాట్లాడేవాణ్ణి

, ద్వితీ 18:11 ~ సంప్రదించేవాడు

చనిపోయినవాళ్లు

, 1థె 4:16 క్రీస్తు శిష్యులుగా ~ ముందుగా బ్రతికించబడతారు

చనిపోయినా

, యోహా 11:25 ~ మళ్లీ బ్రతుకుతాడు

రోమా 14:8 మనం ~ యెహోవాకు చెందినవాళ్లం

చనిపోయేవాళ్లు

, ప్రక 14:13 ప్రభువు శిష్యులుగా ~ సంతోషంగా ఉంటారు

చనిపోవడం

, యెహె 18:32 ఏ ఒక్కరైనా ~ నాకు అస్సలు ఇష్టంలేదు

చల్లేవాళ్లు

, కీర్త 126:5 ఏడుస్తూ విత్తనాలు ~

చాటున

, కీర్త 91:1 సర్వోన్నతుని ~

చాలు

, 1పే 4:3 గతంలో వెచ్చించిన సమయం ~

చావరు

, ఆది 3:4 మీరు చావనే ~

చావు

, రూతు 1:17 ~ తప్ప ఇంకేదైనా నీ నుండి నన్ను వేరుచేస్తే

2కొ 1:9 ~ తప్పదని అనుకున్నాం

చావుదెబ్బ

, ప్రక 13:3 దాని తలల్లో ఒకదానికి ~ తగిలి

చింత

, 2కొ 11:28 సంఘాలన్నిటి గురించిన ~

చింతల

, లూకా 21:34 జీవిత ~ వల్ల మీ హృదయాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి

చింపుకొని

, యోవే 2:13 మీ హృదయాల్ని ~

చిక్కం

, ద్వితీ 25:4 ఎద్దు మూతికి ~ వేయకూడదు

చిగురించగానే

, మత్త 24:32 కొమ్మలు ~ ఎండాకాలం దగ్గరపడిందని

చిన్నగా

, జెక 4:10 పనులు ~ మొదలైన రోజును చిన్నచూపు

చిన్నపిల్లలకు

, లూకా 10:21 తెలివిగలవాళ్లకు దాచిపెట్టి ~ బయల్పర్చావు

చిన్నపిల్లల్ని

, మత్త 19:14 ~ నా దగ్గరికి రానివ్వండి, వాళ్లను ఆపకండి

చిన్నపిల్లల్లా

, మత్త 11:16 సంతల్లో ~ ఉన్నారు

మత్త 18:3 పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్లాలంటే ~ మారాలి

1కొ 14:20 చెడుతనం విషయంలో ~ ఉండండి

చిన్న పిల్లవాడు

, యెష 11:6 ~ వాటిని తోలుతాడు

చిన్నప్పటి

, కీర్త 71:17 ~ నుండి నాకు బోధించావు

మార్కు 10:20 ~ నుండి ఇవన్నీ పాటిస్తూనే ఉన్నాను

చిన్నమందా

, లూకా 12:32 ~ భయపడకండి

చిన్నవాణ్ణి

, యిర్మీ 1:7 నేను ~ అని అనొద్దు

చిన్న విషయాల్లో

, లూకా 16:10 చాలా ~ నమ్మకంగా ఉన్న వ్యక్తి, పెద్ద విషయాల్లో

చిరుతపులి

, యెష 11:6 ~ మేకపిల్లతో పడుకుంటుంది

దాని 7:6 ~ లాంటి మరో మృగం

చివరి

, ప్రస 12:13 ~కి చెప్పేది ఏమిటంటే

యోహా 13:1 యేసు తనవాళ్లను ~ వరకూ ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు

2తి 4:7 పరుగుపందెంలో ~దాకా పరుగెత్తాను

చివరి రోజుల్లో

, 2తి 3:1 ~ ప్రమాదకరమైన కాలాలు వస్తాయి

చివర్లో

, యెష 2:2 ఆ రోజుల ~

చీకటి

, యెష 60:2 ~ భూమిని కమ్ముకుంటుంది

యోవే 2:31 సూర్యుడు ~ అవుతాడు

చీకటిని

, యోహా 3:19 మనుషులు ~ ప్రేమించారు

చీకట్లో

, మత్త 4:16 ~ కూర్చున్న ప్రజలు గొప్ప వెలుగు చూశారు

ఎఫె 4:18 మొద్దుబారిన హృదయాల వల్ల ~ ఉన్నారు

1పే 2:9 ~ నుండి మిమ్మల్ని పిలిచాడు

చీట్లు

, కీర్త 22:18 నా వస్త్రాలు కోసం ~ వేసుకుంటున్నారు

చీదరించుకున్నారు

, యెష 53:3 ప్రజలు ఆయన్ని ~, దూరం పెట్టారు

చీమల

, సామె 6:6 సోమరీ, ~ దగ్గరికి వెళ్లు

చీమలు

, సామె 30:25 ~ ఎండాకాలంలో ఆహారం సిద్ధం చేసుకుంటాయి

చురుగ్గా

, 2తి 4:2 వాక్యాన్ని ప్రకటించు, ~ ఆ పని చేయి

చూడలేదు

, యోహా 1:18 ఏ మనిషీ ఎప్పుడూ దేవుణ్ణి ~

చూపించుకోవడం

, 1యో 2:16 వస్తుసంపదల్ని గొప్పగా ~

చూపిస్తున్నాడు

, యోహా 5:20 తండ్రి తాను చేసే వాటన్నిటినీ కుమారుడికి ~

రోమా 5:8 దేవుడు మనపట్ల తనకున్న ప్రేమను ~

చూసిన

, యోహా 14:9 నన్ను ~ వ్యక్తి తండ్రిని కూడా చూశాడు

చూస్తున్నప్పుడు

, కొలొ 3:22 వాళ్లు ~ మాత్రమే కాదు

చూస్తున్నాడు

, యోహా 4:23 అలా ఆరాధించే వాళ్ల కోసమే తండ్రి ~

చెందినవాళ్లం

, రోమా 14:8 మనం చనిపోయినా యెహోవాకు ~

చెంప

, మత్త 5:39 కుడి ~ మీద కొడితే ఎడమ ~ చూపించండి

యోహా 19:3 ఆయన్ని ~ మీద కొడుతూ ఉన్నారు

చెట్టు

, ఆది 2:9 మంచిచెడుల తెలివినిచ్చే ~

కీర్త 1:3 నీటి పక్కనే నాటబడిన ~లా

దాని 4:14 ~ నరకండి, కొమ్మల్ని నరికేయండి

చెట్లు

, యెహె 47:12 ఒడ్డున రెండువైపులా అన్నిరకాల ~ పెరుగుతాయి

చెడు

, యెష 5:20 మంచిని ~ అని చెప్పేవాళ్లకు శ్రమ!

రోమా 7:19 నేను కోరుకోని ~ చేస్తున్నాను

రోమా 12:17 ఎవరైనా ~ చేస్తే, తిరిగి ~ చేయకండి

చెడుతనం

, మత్త 24:12 ~ పెరిగిపోవడం వల్ల ప్రేమ

చెడ్డగా

, తీతు 2:8 ~ మాట్లాడే అవకాశం దొరకక

చెడ్డదూత

, అపొ 16:16 ~ పట్టిన ఒక పనమ్మాయి భవిష్యత్తు చెప్పేది

1కొ 10:20 అన్యజనులు బలులు అర్పించేది ~లకే

1కొ 10:21 ~ల బల్ల మీదివి తినలేరు

ఎఫె 6:12 మనం పోరాడుతున్నది ~ల సైన్యంతో

యాకో 2:19 ~లు నమ్ముతున్నారు, భయంతో వణుకుతున్నారు

చెడ్డదూతలు పట్టిన

, మత్త 8:28 ~ ఇద్దరు మనుషులు ఎదురొచ్చారు

చెడ్డ మాట

, ఎఫె 4:29 ~ రాకూడదు

చెడ్డవాళ్లు

, కీర్త 37:9 ~ నాశనమౌతారు

చెత్త

, 1కొ 4:13 ప్రజల దృష్టిలో లోకంలోని ~లా ఉన్నాం

ఫిలి 3:8 నేను వాటిని ~తో సమానంగా ఎంచుతున్నాను

చెప్పకుండా

, లేవీ 5:1 సాక్షిగా ఉన్నా దాని గురించి ~

చెయ్యి

, జెక 14:13 వాళ్ల ~ వాళ్ల సహవాసి ~ మీదికి లేస్తుంది

మత్త 6:3 కుడి ~ చేసేది నీ ఎడమచేతికి తెలియనివ్వకు

చెరసాల

, మత్త 25:36 నేను ~లో ఉన్నప్పుడు చూడడానికి వచ్చారు

అపొ 5:18 అపొస్తలుల్ని పట్టుకుని ~లో వేశారు

అపొ 5:19 దూత ~ తలుపులు తెరిచి

అపొ 12:5 పేతురును ~లో ఉంచారు. సంఘం ప్రార్థిస్తూ

అపొ 16:26 ~ పునాదులు కదిలాయి

హెబ్రీ 13:3 ~లో ఉన్నవాళ్లను గుర్తుచేసుకోండి

ప్రక 2:10 అపవాది మీలో కొందర్ని ~లో వేస్తూనే

చెలాయించి

, ప్రస 8:9 మనిషి ఇంకో మనిషి మీద అధికారం ~ హాని

చెలాయిస్తాడు

, ఆది 3:16 నీ భర్త నీ మీద అధికారం ~

చెల్లించండి

, మత్త 22:21 కైసరువి కైసరుకు, దేవునివి దేవునికి ~

చెవిటివాణ్ణి

, లేవీ 19:14 ~ శపించకూడదు

చెవిటివాళ్ల

, యెష 35:5 ~ చెవులు విప్పబడతాయి

చెవిటివాళ్లు

, మార్కు 7:37 ~ కూడా వినేలా చేస్తున్నాడు

చేతనైనంత

, రోమా 12:18 మీకు ~ వరకు శాంతిగా మెలగండి

చేతనైనప్పుడు

, సామె 3:27 ~ మేలు చేయకుండా ఉండకు

చేతి

, యెష 41:10 నా కుడి ~తో నిన్ను గట్టిగా పట్టుకొని

చేతుల్ని

, యెష 35:3 బలహీనంగా ఉన్న ~ బలపర్చండి

చేతుల్లేనివాళ్లు

, మత్త 15:31 ~ బాగవ్వడం

చేప

, యోనా 1:17 యోనాను మింగడానికి ~ను పంపించాడు

చేపల

, యోహా 21:11 పెద్ద ~తో నిండివున్న వల. 153 చేపలు

చేయకుండా

, రోమా 7:15 నేను కోరుకున్నవాటిని ~

చేయగలిగినదంతా

, 2పే 3:14 మచ్చ లేనివాళ్లుగా ఉండడానికి ~ చేయండి

చేయలేదు

, యెష 45:18 ఆయన భూమిని ఊరికే ~

చేయాల్సిందల్లా

, ప్రస 12:13 మనుషులు ~ ఇదే

చోటు

, రోమా 15:23 అడుగుపెట్టని ~ అంటూ లేదు

జంతువు

, ఆది 7:2 పవిత్ర ~ల్లో ఏడేడు చొప్పున తీసుకెళ్లాలి

లేవీ 18:23 ~తో సంపర్కం

లేవీ 26:6 దేశంలో క్రూరమైన ~లు లేకుండా చేస్తాను

ప్రస 3:19 మనుషులకూ ~లకూ పట్టే గతి ఒక్కటే

హోషే 2:18 అడవి ~లతో ఒప్పందం చేస్తాను

జక్కయ్య

, లూకా 19:2 ~ పన్ను వసూలుచేసే ముఖ్య అధికారి

జతకట్టకండి

, 2కొ 6:14 అవిశ్వాసులతో ~

జనం

, నిర్గ 19:6 యాజకులతో రూపొందిన రాజ్యంగా, పవిత్ర ~గా

1పే 2:9 ఎంచుకోబడిన వంశం, పవిత్ర ~

జనమంతా

, యెష 66:8 ఒక్కసారిగా ~ పుడుతుందా?

జనానికి

, మత్త 21:43 తగిన ఫలాలు ఫలించే ~ ఇస్తాడు

జన్మింపజేశాడు

, 1పే 1:3 సజీవమైన నిరీక్షణ కలిగివుండేలా కొత్తగా ~

జబ్బుల్ని

, మత్త 9:35 అన్నిరకాల ~ బాగుచేస్తూ

జయించాను

, యోహా 16:33 ధైర్యం తెచ్చుకోండి! నేను లోకాన్ని ~

జయించే

, ప్రక 2:7 ~ వ్యక్తికి ఇస్తాను

జలం

, యోహా 4:10 ఆయన నీకు జీవ ~ ఇచ్చేవాడు

జలప్రళయానికి

, మత్త 24:38 ~ ముందున్న కాలంలో ప్రజలు తింటూ, తాగుతూ

జలప్రళయాన్ని

, 2పే 2:5 ఆయన లోకం మీదికి ~ తీసుకొచ్చాడు

జలాల

, యిర్మీ 2:13 జీవ ~ ఊట అయిన నన్ను విడిచిపెట్టారు

ప్రక 17:1 అనేక ~ మీద కూర్చున్న గొప్ప వేశ్య

జలాలు

, యిర్మీ 50:38 ఆమె ~ ఎండిపోతాయి

జెక 14:8 యెరూషలేము నుండి జీవ ~ బయటికి ప్రవహిస్తాయి

జవాబు

, సామె 15:1 సౌమ్యంగా ఇచ్చే ~ కోపాన్ని చల్లారుస్తుంది

సామె 15:23 సరైన ~ చెప్పేవాడు సంతోషంగా ఉంటాడు

సామె 15:28 నీతిమంతుడు ~ ఇచ్చే ముందు ధ్యానిస్తాడు

యెష 65:24 వాళ్లు వేడుకోకముందే నేను ~ ఇస్తాను

కొలొ 4:6 ప్రతీ ఒక్కరికి ఎలా ~ ఇవ్వాలో తెలుస్తుంది

1పే 3:15 ~ ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి

జాగ్రత్తగా

, సామె 14:16 తెలివిగలవాడు ~ ఉంటూ చెడు నుండి తప్పుకుంటాడు

ఎఫె 5:15 చాలా ~ తెలివిగలవాళ్లలా నడుచుకోండి

జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ

, యోహా 17:12 వాళ్లను ~ వచ్చాను

జారత్వం

. లైంగిక పాపం చూడండి.

జారుడు

, కీర్త 73:18 వాళ్లను ~ నేలమీదే ఉంచావు

జాలరులు

, మత్త 4:19 మనుషుల్ని పట్టే ~గా చేస్తాను

జాలి

, మత్త 9:36 ప్రజల్ని చూసినప్పుడు వాళ్లమీద ~పడ్డాడు

మత్త 20:34 యేసు ~పడి కళ్లను ముట్టుకున్నాడు

జీతం

, ఆది 31:7 పదిసార్లు నా ~ మార్చాడు

రోమా 6:23 పాపంవల్ల వచ్చే ~ మరణం

జీవంగల

, దాని 6:26 ఆయన ~ దేవుడు

జీవగ్రంథంలో

, ప్రక 20:15 ఎవరి పేర్లయితే ~ లేవో

జీవజలాల

, ప్రక 7:17 ~ ఊటల దగ్గరికి నడిపిస్తాడు

జీవపు

, కీర్త 36:9 నీ దగ్గర ~ ఊట ఉంది

జీవ వాయువును

, ఆది 2:7 ముక్కు రంధ్రాల్లో ~ ఊదాడు

జీవవృక్షం

, ప్రక 2:7 ~ పండ్లు తినే అవకాశం ఇస్తాను

జీవవృక్షాల

, ప్రక 22:14 ~ దగ్గరకి వెళ్లే అధికారం ఉంటుంది

జీవశక్తి

, ప్రస 12:7 ~ దేవుని దగ్గరికి తిరిగెళ్తుంది

జీవాన్ని

, ద్వితీ 30:19 నేను ~, మరణాన్ని ఉంచుతున్నాను

యోహా 5:26 ~ ఇచ్చే శక్తి తండ్రికి ఉంది; కుమారుడికి ఇచ్చాడు

యోహా 11:25 బ్రతికించేది, ~ ఇచ్చేది నేనే

1పే 1:4 కళంకంలేని, వాడిపోని ~

జీవించకుండా

, మత్త 16:24 అతను తన కోసం తాను ~ తన హింసాకొయ్యను మోస్తూ

2కొ 5:15 ఇకమీదట తమకోసం ~

జుట్టు

, 1కొ 11:14 పొడవు ~ పురుషునికి అవమానం

జెకర్యా 1.

, లూకా 11:51 బలిపీఠానికీ మందిరానికీ మధ్య చంపబడిన ~

జెకర్యా 2.

, ఎజ్రా 5:1 ప్రవక్తలైన హగ్గయి, ~

జెకర్యా 3.

, లూకా 1:5 ~ అనే యాజకుడు

జోక్యం

, 1థె 4:11 ఇతరుల విషయాల్లో ~ చేసుకోకూడదని

1తి 5:13 ఇతరుల విషయాల్లో ~ చేసుకోవడం

1పే 4:15 ఇతరుల విషయాల్లో ~ చేసుకునేవాడిగా

జోలికి

, అపొ 5:38 ఈ మనుషుల ~ వెళ్లకండి

జ్ఞానం

, సామె 2:10 ~ నీ ప్రాణానికి మనోహరంగా

సామె 24:5 ~తో ఒక వ్యక్తి తన శక్తిని పెంచుకుంటాడు

యెష 5:13 ~ లేదు కాబట్టి చెరలోకి వెళ్తారు

యెష 11:9 భూమి యెహోవా ~తో నిండిపోతుంది

దాని 12:4 నిజమైన ~ ఎక్కువౌతుంది

మలా 2:7 యాజకుని పెదాల మీద ~ ఉండాలి

1కొ 8:1 ~ వల్ల గర్వం వస్తుంది, కానీ ప్రేమ బలపరుస్తుంది

జ్ఞానపు

, లూకా 11:52 మీరు ~ తాళంచెవిని తీసుకెళ్లిపోయారు

జ్ఞానానికి

, సామె 1:7 యెహోవా పట్ల భయమే ~ ఆరంభం

జ్ఞానాన్ని

, హోషే 4:6 మీరు ~ తిరస్కరించారు కాబట్టి

జ్ఞాపికలు

, కీర్త 119:24 నీ ~ అంటే నాకు ఇష్టం

జ్యోతిష్యులు

, మత్త 2:1 ~ యెరూషలేముకు వచ్చి

జ్యోతుల్లా

, ఫిలి 2:15 ~ ప్రకాశిస్తున్న

జ్వాల

, 1థె 5:19 దేవుని పవిత్రశక్తి ~ను ఆర్పకండి

టార్టరస్‌

, 2పే 2:4 దేవదూతల్ని ~లో పడేశాడు

డబ్బు

, ప్రస 7:12 ~ రక్షణగా ఉంటుంది, కానీ తెలివి

ప్రస 10:19 ~ అన్నిటికీ పనికొస్తుంది

లూకా 14:12 విందు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ~ ఉన్నవాళ్లను పిలవద్దు

1తి 6:10 ~ మీది మోజు చెడ్డవాటికి మూలం

హెబ్రీ 13:5 ~ను ప్రేమించకండి

డాలు

, కీర్త 84:11 యెహోవా సూర్యుడు, ~

ఎఫె 6:16 విశ్వాసం అనే పెద్ద ~ పట్టుకోండి

డేరా

, యెష 54:2 ~ తెరల్ని పెద్దవి చేయి

2కొ 12:9 క్రీస్తు శక్తి ~లా నిలిచివుండేలా

డేరాలు తయారుచేయడం

, అపొ 18:3 వాళ్ల వృత్తి ~

తండ్రి

, కీర్త 2:7 ఈ రోజు నేను నీకు ~ని అయ్యాను

కీర్త 89:26 నువ్వే నా ~వి, నా దేవుడివి

కీర్త 103:13 ~ కుమారుల మీద కరుణ చూపించినట్టు, యెహోవా

యెష 9:6 నిత్యుడైన ~, శాంతికి అధిపతి అని ఆయనకు

లూకా 2:49 నేను నా ~ మందిరంలో ఉండాలని

యోహా 5:20 ~ తాను చేసే వాటిని కుమారుడికి చూపిస్తాడు

యోహా 10:30 నేను, ~ ఒక్కటే

యోహా 14:6 నా ద్వారానే తప్ప ఎవరూ ~ దగ్గరికి రాలేరు

యోహా 14:9 నన్ను చూసిన వ్యక్తి ~ని చూశాడు

యోహా 14:28 ~ నాకన్నా గొప్పవాడు

యోహా 14:28 ~ దగ్గరికి వెళ్తున్నానని మీరు సంతోషిస్తారు

తండ్రిలేని

, నిర్గ 22:22 ~ పిల్లల్ని బాధించకూడదు

కీర్త 68:5 ~వాళ్లకు తండ్రి, విధవరాళ్లకు రక్షకుడు

తండ్రీ

, మత్త 6:9 పరలోకంలో ఉన్న మా ~, నీ పేరు

మత్త 23:9 భూమ్మీద ఎవర్నీ మీరు ~ అని పిలవద్దు

తక్కువవాడి

, లూకా 9:48 ~లా నడుచుకుంటాడో

తగినట్టు

, కొలొ 1:10 యెహోవాను సంతోషపెట్టేలా ఆయనకు ~ నడుచుకోవాలని

తగినది

, హెబ్రీ 11:38 వాళ్లకు ఈ లోకం ~ కాదు

తగ్గట్టు

, ఎఫె 4:1 పిలుపుకు ~ నడుచుకోమని

ఫిలి 1:27 మంచివార్తకు ~ ప్రవర్తించాలన్నదే

తగ్గించుకుని

, 1పే 5:6 దేవుని బలమైన చేతి కింద ~ ఉండండి

తగ్గించుకునేవాడే

, మత్త 18:4 ఈ చిన్న బాబులా తనను తాను ~

తగ్గించుకోండి

, యాకో 4:10 యెహోవా దృష్టిలో మిమ్మల్ని మీరు ~

తడబడేట్టు

, 1కొ 8:13 నేను తినే ఆహారం నా సహోదరుణ్ణి ~ చేస్తే

తడబడేలా

, కీర్త 119:165 ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించేవాళ్లను ఏదీ ~

తడుతూ

, మత్త 7:7 ~ ఉండండి, మీ కోసం తెరవబడుతుంది

తత్త్వజ్ఞానం

, కొలొ 2:8 ~తో బానిసలుగా చేసుకోకుండా

తత్త్వవేత్తలు

, అపొ 17:18 ఎపికూరీయుల, స్తోయికుల ~

తపిస్తున్నాను

, ఫిలి 1:8 మీ అందరి కోసం ~

తపిస్తోంది

,