సంఖ్యాకాండం 23:1-30

  • బిలాము కావ్యరూపంలో అన్న మొదటి మాట (1-12)

  • బిలాము కావ్యరూపంలో అన్న రెండో మాట (13-30)

23  తర్వాత బిలాము బాలాకుతో, “ఈ స్థలంలో ఏడు బలిపీఠాలు కట్టి,+ నా కోసం ఏడు ఎద్దుల్ని, ఏడు పొట్టేళ్లను సిద్ధం చేయి” అన్నాడు.  బాలాకు వెంటనే బిలాము చెప్పినట్టు చేశాడు. తర్వాత బాలాకు, బిలాము ఒక్కో బలిపీఠం మీద ఒక ఎద్దును, ఒక పొట్టేలును అర్పించారు.+  అప్పుడు బిలాము బాలాకుతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఇక్కడే నీ దహనబలి దగ్గర ఉండు. నేను వెళ్లి, యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమౌతాడేమో చూస్తాను. ఆయన నాకు ఏమి వెల్లడిచేస్తే, అది నీకు చెప్తాను.” తర్వాత అతను ఒక కొండ మీదికి వెళ్లాడు.  అప్పుడు దేవుడు బిలాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు,+ బిలాము ఆయనతో ఇలా అన్నాడు: “నేను వరుసగా ఏడు బలిపీఠాల్ని ఏర్పాటుచేసి, ఒక్కో దాని మీద ఒక ఎద్దును, ఒక పొట్టేలును అర్పించాను.”  యెహోవా తన మాటను బిలాము నోట ఉంచి,+ “నువ్వు బాలాకు దగ్గరికి తిరిగెళ్లి ఇలా చెప్పాలి” అన్నాడు.  కాబట్టి బిలాము తిరిగెళ్లి బాలాకు, అలాగే మోయాబు అధికారులందరూ అతని దహనబలి పక్కన నిలబడి ఉండడం చూశాడు.  తర్వాత అతను కావ్యరూపంలో ఇలా అన్నాడు:+ “మోయాబు రాజైన బాలాకు అరాము+ నుండి నన్ను తీసుకొచ్చాడు,తూర్పున ఉన్న కొండల దగ్గర నుండి నన్ను రప్పించాడు. ‘వచ్చి నాకోసం యాకోబును శపించు. అవును, వచ్చి ఇశ్రాయేలును దూషించు’ అన్నాడు.+   దేవుడు శపించనివాళ్లను నేనెలా శపించ​గలను? యెహోవా దూషించనివాళ్లను నేనెలా దూషించగలను?+   బండల పైనుండి నేను వాళ్లను చూస్తున్నాను,కొండల మీద నుండి నేను వాళ్లను చూస్తున్నాను. వాళ్లు ఒంటరి జనంగా ఉన్నారు;+వాళ్లు తమను తాము ఒక జనంగా ​ఎంచుకోరు.+ 10  యాకోబు ధూళి కణాల్ని ఎవరు లెక్క​పెట్టగలరు?+ఇశ్రాయేలు నాలుగో భాగాన్నైనా ఎవరు లెక్కించగలరు? నీతిమంతులకు వచ్చే మరణం నాకు రావాలి,నా చివరిదశ వాళ్ల చివరిదశలా ఉండాలి.” 11  అప్పుడు బాలాకు బిలాముతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు నాకు చేసిందేంటి? నా శత్రువుల్ని శపించమని నిన్ను తీసుకొస్తే, నువ్వేమో వాళ్లను దీవించావు.”+ 12  దానికి బిలాము, “యెహోవా నా నోట ఏం ఉంచితే అదే నేను చెప్పాలి కదా” అన్నాడు.+ 13  బాలాకు అతనితో ఇలా అన్నాడు: “దయచేసి నాతో రా, వాళ్లు నీకు కనిపించే ఇంకో చోటికి నిన్ను తీసుకెళ్తాను; అక్కడి నుండి చూస్తే వాళ్లందరూ కనిపించరు, వాళ్లలో కొంతమందే కనిపిస్తారు. నా కోసం అక్కడి నుండి నువ్వు వాళ్లను శపించు.”+ 14  కాబట్టి అతను బిలామును సోఫీము మైదానంలో పిస్గా మీదికి తీసుకెళ్లి,+ అక్కడ ఏడు బలిపీఠాలు కట్టించి, ఒక్కో దాని మీద ఒక ఎద్దును, ఒక పొట్టేలును అర్పించాడు.+ 15  అప్పుడు బిలాము బాలాకుతో ఇలా అన్నాడు: “నేను అక్కడికెళ్లి దేవునితో మాట్లాడి తిరిగొచ్చే వరకు నువ్వు ఇక్కడే నీ దహనబలి దగ్గర ఉండు.” 16  తర్వాత యెహోవా బిలాముకు ప్రత్యక్షమై, తన మాటను అతని నోట ఉంచి,+ “నువ్వు బాలాకు దగ్గరికి తిరిగెళ్లి ఇలా చెప్పాలి” అన్నాడు. 17  కాబట్టి బిలాము తిరిగెళ్లి బాలాకు తన దహనబలి దగ్గర వేచివుండడం, మోయాబు అధికారు​లందరూ అతనితోపాటే ఉండడం చూశాడు. బాలాకు, “యెహోవా ఏం చెప్పాడు?” అని అతన్ని అడిగాడు. 18  అప్పుడు బిలాము కావ్యరూపంలో ఇలా అన్నాడు:+ “బాలాకూ, లేచి విను. సిప్పోరు కుమారుడా, నా మాట విను. 19  దేవుడు మనుషుల్లా అబద్ధాలు చెప్పడు,+మనసు మార్చుకోవడానికి* ఆయన మనిషి కాడు.+ ఆయన ఏమైనా చెప్తే, దాన్ని చేయకుండా ఉంటాడా? ఏదైనా మాటిస్తే, దాన్ని నెరవేర్చకుండా ఉంటాడా?+ 20  ఇదిగో! దీవించడానికే నేను వచ్చాను;ఆయన దీవించేశాడు,+ నేను దాన్ని ​మార్చలేను.+ 21  యాకోబుకు వ్యతిరేకమైన ఏ ఇంద్రజాల శక్తినీ ఆయన సహించడు,ఇశ్రాయేలు మీదికి ఆయన ఏ కష్టాన్నీ రానివ్వడు. అతని దేవుడైన యెహోవా వాళ్లకు తోడుగా ఉన్నాడు,+వాళ్ల మధ్య ఆయన రాజుగా స్తుతించబడుతున్నాడు. 22  దేవుడే వాళ్లను ఐగుప్తు నుండి బయటికి తీసుకొస్తున్నాడు.+ ఆయన వాళ్లకు అడవి ఎద్దు కొమ్ముల లాంటివాడు.+ 23  యాకోబుకు వ్యతిరేకమైన శకునాలు ఏవీ లేవు,+ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకమైన సోదె అంటూ ఏదీ లేదు.+ ఈ సమయంలో యాకోబు గురించి, ​ఇశ్రాయేలు గురించి ఇలా చెప్పొచ్చు: ‘దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని చూడండి!’ 24  ఇదిగో ఈ ప్రజలు సింహంలా లేస్తారు,సింహంలా వాళ్లు పైకి లేస్తారు.+ వేటాడిన జంతువును తినేవరకు,చంపబడినవాటి రక్తం తాగేవరకు అది పడుకోదు.” 25  అప్పుడు బాలాకు బిలాముతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు అతన్ని శపించలేకపోతే సరే, అలాంటప్పుడు నువ్వు అతన్ని దీవించకూడదు కూడా.” 26  దానికి బిలాము ఇలా జవాబిచ్చాడు: “ ‘యెహోవా చెప్పిందంతా నేను చేస్తాను’ అని నేను నీతో అనలేదా?”+ 27  అప్పుడు బాలాకు బిలాముతో ఇలా అన్నాడు: “దయచేసి నాతో రా, నేను నిన్ను ఇంకో చోటికి తీసుకెళ్తాను. అక్కడి నుండి నువ్వు నా కోసం వాళ్లను శపించడం బహుశా సత్యదేవుని దృష్టికి సరైనదిగా ఉంటుందేమో.”+ 28  కాబట్టి బాలాకు బిలామును పెయోరు మీదికి తీసుకెళ్లాడు, అక్కడి నుండి చూస్తే యెషీమోను*+ కనిపిస్తుంది. 29  తర్వాత బిలాము బాలాకుతో, “ఈ స్థలంలో ఏడు బలిపీఠాలు కట్టి, నా కోసం ఏడు ఎద్దుల్ని, ఏడు పొట్టేళ్లను సిద్ధం చేయి” అన్నాడు.+ 30  బాలాకు బిలాము చెప్పినట్టే చేశాడు; అతను ఒక్కో బలిపీఠం మీద ఒక ఎద్దును, ఒక పొట్టేలును అర్పించాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “విచారపడడానికి.”
లేదా “ఎడారి; ఎండిన ప్రదేశం” అయ్యుంటుంది.