కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

 B7

దావీదు, సొలొమోను రాజ్యం