కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

B7

దావీదు, సొలొమోను రాజ్యం