కంటెంట్‌కు వెళ్లు

దేవుని మీద విశ్వాసం

విశ్వాసం, మంచి కోసం బలమైన ప్రేరణగా పనిచేస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు స్థిరంగా ఉండడానికి, భవిష్యత్తు విషయంలో నిజమైన ఆశతో జీవించడానికి అది సహాయం చేస్తుంది. మీరు దేవుణ్ణి నమ్మని వాళ్లయినా, విశ్వాసం కోల్పోయిన వాళ్లయినా, విశ్వాసాన్ని బలపర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్న వాళ్లయినా బైబిలు మీకు సహాయం చేస్తుంది.

తేజరిల్లు!

సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చే మార్గం​​—⁠సంతృప్తి, ఉదారంగా సహాయం చేసే లక్షణం

చాలామంది సంతోషాన్ని ఆస్తిపాస్తులతో డబ్బులతో పోలుస్తారు. కానీ నిజంగా డబ్బు, ఆస్తిపాస్తులు శాశ్వతంగా ఉండే సంతోషాన్ని తెస్తాయా? రుజువులు ఏమి చూపిస్తున్నాయి?

తేజరిల్లు!

సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చే మార్గం​​—⁠సంతృప్తి, ఉదారంగా సహాయం చేసే లక్షణం

చాలామంది సంతోషాన్ని ఆస్తిపాస్తులతో డబ్బులతో పోలుస్తారు. కానీ నిజంగా డబ్బు, ఆస్తిపాస్తులు శాశ్వతంగా ఉండే సంతోషాన్ని తెస్తాయా? రుజువులు ఏమి చూపిస్తున్నాయి?

దేవుని మీద విశ్వాసం పెంచుకోవడం

వాళ్లలా విశ్వాసం చూపించండి—బైబిల్లోని స్త్రీపురుషుల కథలకు జీవం పోశారు