కంటెంట్‌కు వెళ్లు

లైబ్రరీ

మా లైబ్రరీలో ఉన్న బైబిలు ప్రచురణలు చూడండి. కావలికోట, తేజరిల్లు! పత్రికల తాజా సంచికలను, కింద ఉన్న ఇతర ప్రచురణలను ఆన్‌లైన్‌లో చదవండి లేదా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి. మా ప్రచురణల ఆడియో రికార్డింగ్‌లను ఎన్నో భాషల్లో ఉచితంగా వినండి. సంజ్ఞా భాషలతో సహా, ఎన్నో భాషల్లో వీడియోలను చూడండి లేదా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి.

 

కావలికోట

ద్వేషమనే విషచక్రం నుండి బయటపడదాం

ద్వేషాన్ని తెలియజేసే పనుల్ని అంటే వివక్ష, ఎగతాళి, దాడి వంటివాటిని పూర్తిగా ఎలా తీసేసుకోవచ్చు?

కావలికోట

ద్వేషమనే విషచక్రం నుండి బయటపడదాం

ద్వేషాన్ని తెలియజేసే పనుల్ని అంటే వివక్ష, ఎగతాళి, దాడి వంటివాటిని పూర్తిగా ఎలా తీసేసుకోవచ్చు?

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

తేజరిల్లు!

కావలికోట

పుస్తకాలు & బ్రోషుర్‌లు

డిజిటల్‌ ప్రచురణలకు చేసిన కొన్ని మార్పులూచేర్పులూ ముద్రిత సంచికల్లో ఇప్పుడే కనబడకపోవచ్చు.

అదనపు సహాయకాలు

JW లైబ్రరీ

నూతనలోక అనువాదము బైబిలును ఉపయోగించి బైబిల్ని చదివి అర్థం చేసుకోండి. లేఖనాలను ఇతర బైబిలు అనువాదాలతో పోల్చి చూడండి.

ఆన్‌లైన్‌ లైబ్రరీ (కొత్త విండో ఓపెన్‌ అవుతుంది)

యెహోవాసాక్షుల ప్రచురణలను ఉపయోగిస్తూ బైబిలు అంశాలను ఆన్‌లైన్‌లో పరిశోధించండి.