యెహోవాసాక్షుల కార్యకలాపాలు

మా బహిరంగ పరిచర్య

లాప్‌లాండ్‌లో ఒక విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమం

లాప్‌లాండ్‌లోని స్థానిక ప్రజలకు సహాయపడేలా చేసిన ప్రత్యేక ప్రయత్నాలకు వాళ్లెలా స్పందించారో చూడండి.

లాప్‌లాండ్‌లో ఒక విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమం

లాప్‌లాండ్‌లోని స్థానిక ప్రజలకు సహాయపడేలా చేసిన ప్రత్యేక ప్రయత్నాలకు వాళ్లెలా స్పందించారో చూడండి.

మా ప్రచురణా పని

సత్యం మీద ప్రేమ, గౌరవం కలిగించడం

మన ప్రచురణలు చదివే లేదా వీడియోలు చూసే ప్రతీఒక్కరు, వాస్తవాల్ని లోతుగా పరిశోధించాకే వాటిని తయారుచేశారని, అవి ఖచ్చితమైనవని నమ్మకంతో ఉండవచ్చు.

సత్యం మీద ప్రేమ, గౌరవం కలిగించడం

మన ప్రచురణలు చదివే లేదా వీడియోలు చూసే ప్రతీఒక్కరు, వాస్తవాల్ని లోతుగా పరిశోధించాకే వాటిని తయారుచేశారని, అవి ఖచ్చితమైనవని నమ్మకంతో ఉండవచ్చు.

ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు

రోములోని తగాలోగ్‌ సమావేశం—“ఒక పెద్ద కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంది!”

తగాలోగ్‌ భాష మాట్లాడే వేలమంది యెహోవాసాక్షులు మొట్టమొదటిసారిగా తమ సొంత భాషలో మూడు రోజుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

రోములోని తగాలోగ్‌ సమావేశం—“ఒక పెద్ద కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంది!”

తగాలోగ్‌ భాష మాట్లాడే వేలమంది యెహోవాసాక్షులు మొట్టమొదటిసారిగా తమ సొంత భాషలో మూడు రోజుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు

యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుంది?

పెద్దపెద్ద నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్‌లలో యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుంది?

పెద్దపెద్ద నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్‌లలో యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

బెతెల్‌లో జీవితం

అగ్నితో పోరాడి గెలవడం

భయాన్ని కలిగించే ఒక సంఘటన శిక్షణ తీసుకోవడం మంచిదని నిరూపించింది.

అగ్నితో పోరాడి గెలవడం

భయాన్ని కలిగించే ఒక సంఘటన శిక్షణ తీసుకోవడం మంచిదని నిరూపించింది.