యెహోవాసాక్షుల కార్యకలాపాలు

మా బహిరంగ పరిచర్య

లాప్‌లాండ్‌లో ఒక విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమం

లాప్‌లాండ్‌లోని స్థానిక ప్రజలకు సహాయపడేలా చేసిన ప్రత్యేక ప్రయత్నాలకు వాళ్లెలా స్పందించారో చూడండి.

లాప్‌లాండ్‌లో ఒక విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమం

లాప్‌లాండ్‌లోని స్థానిక ప్రజలకు సహాయపడేలా చేసిన ప్రత్యేక ప్రయత్నాలకు వాళ్లెలా స్పందించారో చూడండి.

మా ప్రచురణా పని

స్పానిష్‌ భాషలో కొత్త లోక అనువాదం రివైజ్డ్‌ బైబిలు విడుదలైంది

ఒకే పదానికి వేర్వేరు దేశాల్లో వేర్వేరు అర్థాలు ఉంటాయి. బైబిలు అనువాదకులు ఈ సమస్యని ఎలా అధిగమించారు?

స్పానిష్‌ భాషలో కొత్త లోక అనువాదం రివైజ్డ్‌ బైబిలు విడుదలైంది

ఒకే పదానికి వేర్వేరు దేశాల్లో వేర్వేరు అర్థాలు ఉంటాయి. బైబిలు అనువాదకులు ఈ సమస్యని ఎలా అధిగమించారు?

ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు

రోములోని తగాలోగ్‌ సమావేశం—“ఒక పెద్ద కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంది!”

తగాలోగ్‌ భాష మాట్లాడే వేలమంది యెహోవాసాక్షులు మొట్టమొదటిసారిగా తమ సొంత భాషలో మూడు రోజుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

రోములోని తగాలోగ్‌ సమావేశం—“ఒక పెద్ద కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంది!”

తగాలోగ్‌ భాష మాట్లాడే వేలమంది యెహోవాసాక్షులు మొట్టమొదటిసారిగా తమ సొంత భాషలో మూడు రోజుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు

యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుంది?

పెద్దపెద్ద నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్‌లలో యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుంది?

పెద్దపెద్ద నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్‌లలో యెహోవాసాక్షులతో కలిసి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

సమాజానికి మేలు చేస్తాం

మీ సమాజం కోసం రాజ్యమందిరం ఏమి చేస్తుంది?

తమ ప్రాంతంలో రాజ్యమందిరం ఉండడం గురించి దాని చుట్టుపక్కల నివసించేవాళ్లు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోండి.

మీ సమాజం కోసం రాజ్యమందిరం ఏమి చేస్తుంది?

తమ ప్రాంతంలో రాజ్యమందిరం ఉండడం గురించి దాని చుట్టుపక్కల నివసించేవాళ్లు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోండి.

బెతెల్‌లో జీవితం

అగ్నితో పోరాడి గెలవడం

భయాన్ని కలిగించే ఒక సంఘటన శిక్షణ తీసుకోవడం మంచిదని నిరూపించింది.

అగ్నితో పోరాడి గెలవడం

భయాన్ని కలిగించే ఒక సంఘటన శిక్షణ తీసుకోవడం మంచిదని నిరూపించింది.