యెహోవాసాక్షుల కార్యకలాపాలు

మా బహిరంగ పరిచర్య

లాప్‌లాండ్‌లో ఒక విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమం

లాప్‌లాండ్‌లోని స్థానిక ప్రజలకు సహాయపడేలా చేసిన ప్రత్యేక ప్రయత్నాలకు వాళ్లెలా స్పందించారో చూడండి.

లాప్‌లాండ్‌లో ఒక విజయవంతమైన ప్రచార కార్యక్రమం

లాప్‌లాండ్‌లోని స్థానిక ప్రజలకు సహాయపడేలా చేసిన ప్రత్యేక ప్రయత్నాలకు వాళ్లెలా స్పందించారో చూడండి.

మా ప్రచురణా పని

స్పానిష్‌ భాషలో కొత్త లోక అనువాదం రివైజ్డ్‌ బైబిలు విడుదలైంది

ఒకే పదానికి వేర్వేరు దేశాల్లో వేర్వేరు అర్థాలు ఉంటాయి. బైబిలు అనువాదకులు ఈ సమస్యని ఎలా అధిగమించారు?

స్పానిష్‌ భాషలో కొత్త లోక అనువాదం రివైజ్డ్‌ బైబిలు విడుదలైంది

ఒకే పదానికి వేర్వేరు దేశాల్లో వేర్వేరు అర్థాలు ఉంటాయి. బైబిలు అనువాదకులు ఈ సమస్యని ఎలా అధిగమించారు?

ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు

రోములోని తగాలోగ్‌ సమావేశం—“ఒక పెద్ద కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంది!”

తగాలోగ్‌ భాష మాట్లాడే వేలమంది యెహోవాసాక్షులు మొట్టమొదటిసారిగా తమ సొంత భాషలో మూడు రోజుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

రోములోని తగాలోగ్‌ సమావేశం—“ఒక పెద్ద కుటుంబం తిరిగి కలుసుకుంది!”

తగాలోగ్‌ భాష మాట్లాడే వేలమంది యెహోవాసాక్షులు మొట్టమొదటిసారిగా తమ సొంత భాషలో మూడు రోజుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు

బ్రిటన్‌ ఫోటో గ్యాలరీ 1 (2015 జనవరి నుండి ఆగస్టు వరకు)

ఎసిక్స్‌లోని చెమ్స్‌ఫోర్డ్‌ అనే పట్టణం దగ్గర జరుగుతున్న బ్రిటన్‌ బ్రాంచి నిర్మాణ పనిని చూడండి.

బ్రిటన్‌ ఫోటో గ్యాలరీ 1 (2015 జనవరి నుండి ఆగస్టు వరకు)

ఎసిక్స్‌లోని చెమ్స్‌ఫోర్డ్‌ అనే పట్టణం దగ్గర జరుగుతున్న బ్రిటన్‌ బ్రాంచి నిర్మాణ పనిని చూడండి.

సమాజానికి మేలు చేస్తాం

మీ సమాజం కోసం రాజ్యమందిరం ఏమి చేస్తుంది?

తమ ప్రాంతంలో రాజ్యమందిరం ఉండడం గురించి దాని చుట్టుపక్కల నివసించేవాళ్లు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోండి.

మీ సమాజం కోసం రాజ్యమందిరం ఏమి చేస్తుంది?

తమ ప్రాంతంలో రాజ్యమందిరం ఉండడం గురించి దాని చుట్టుపక్కల నివసించేవాళ్లు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోండి.

బెతెల్‌లో జీవితం

అగ్నితో పోరాడి గెలవడం

భయాన్ని కలిగించే ఒక సంఘటన శిక్షణ తీసుకోవడం మంచిదని నిరూపించింది.

అగ్నితో పోరాడి గెలవడం

భయాన్ని కలిగించే ఒక సంఘటన శిక్షణ తీసుకోవడం మంచిదని నిరూపించింది.