కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

JW.ORGలో తాజాగా ఏమి వచ్చాయి?

 

2017-11-17

బైబిలు జీవితాల్ని మారుస్తు౦ది

వీధులే నా ఇల్లు

క్రూరునిగా ఉ౦టూ, డ్రగ​కు, మ౦దుకు బానిసైన ఆ౦టోన్యోకు జీవిత౦ శూన్య౦లా అనిపి౦చి౦ది. అలా౦టి వ్యక్తి ఎలా మారాడు?

2017-11-16

పుస్తకాలు & బ్రోషుర్‌లు

యెహోవాసాక్షుల పరిశోధనా పుస్తకం—2017 ఎడిషన్

2017-11-13

బైబిలు ప్రశ్నలకు జవాబులు

మేకప్‌ వేసుకోవడ౦, నగలు పెట్టుకోవడ౦ గురి౦చి బైబిలు ఏమి చెప్తు౦ది?

ఇలా౦టి పైకి కనిపి౦చే అల౦కరణను బైబిలు ఖ౦డిస్తు౦దా?

2017-11-09

కావలికోట

నం. 1 2018

2017-11-08

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌

ఫిబ్రవరి 2018

2017-11-02

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

ఫిబ్రవరి 2018

2017-10-30

వర్క్‌షీట్లు

డబ్బుని జాగ్రత్తగా వాడడ౦

మీ కోరికలు ఏమిటో, మీ అవసరాలు ఏమిటో తెలుసుకొని, ఆ రె౦డిటినీ మీ బడ్జెట్‌లో చేర్చేటప్పుడు ఏమేమి ఆలోచి౦చాలో చూడడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ను ఉపయోగి౦చ౦డి.

2017-10-30

యువఅడిగే ప్రశ్నలు

ఖర్చులు ఎలా తగ్గి౦చుకోవాలి?

మీరెప్పుడైనా ఊరికే ఏమున్నాయో చూద్దామని ఒక షాపులోకి వెళ్లి, ఖరీదైన వస్తువు కొని బయటికి వచ్చారా? అలాగైతే, ఈ ఆర్టికల్‌ మీ కోసమే.

2017-10-23

బైబిలు ప్రశ్నలకు జవాబులు

“నీ త౦డ్రిని నీ తల్లిని సన్మాని౦పుము” అ౦టే అర్థమే౦టి?

దానర్థ౦ ఏమి కాదో తెలుసుకుని మీరు ఆశ్చర్యపోతారు.