కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విజ్ఞాన శాస్త్రం, బైబిలు

విజ్ఞాన శాస్త్రం చెప్పేది, బైబిలు చెప్పేది ఒకేలా ఉందా? విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించి బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయా? ప్రకృతి ఏం తెలియజేస్తుందో, దాన్ని పరిశోధించే శాస్త్రవేత్తలు ఈ విషయం గురించి ఏమంటున్నారో పరిశీలించండి.

అదనపు అంశాలు

జీవం ఎలా ప్రారంభమైంది?

వాస్తవానికి చాలామంది చదువుకున్నవాళ్లు, శాస్త్రవేత్తలు కూడా పరిణామ సిద్ధాంతం ఎంతవరకు నమ్మదగినది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

అదనపు అంశాలు

జీవం ఎలా ప్రారంభమైంది?

వాస్తవానికి చాలామంది చదువుకున్నవాళ్లు, శాస్త్రవేత్తలు కూడా పరిణామ సిద్ధాంతం ఎంతవరకు నమ్మదగినది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

సృష్టిలో అద్భుతాలు

పరిణామమా? సృష్టా?