కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విజ్ఞాన శాస్త్రం, బైబిలు

విజ్ఞాన శాస్త్రం చెప్పేది, బైబిలు చెప్పేది ఒకేలా ఉందా? విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించి బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయా? ప్రకృతి ఏం తెలియజేస్తుందో, దాన్ని పరిశోధించే శాస్త్రవేత్తలు ఈ విషయం గురించి ఏమంటున్నారో పరిశీలించండి.

జీవారంభం గురించి అభిప్రాయాలు

సృష్టిలో అద్భుతాలు

పరిణామమా? సృష్టా?