• యెహోవాసాక్షులు ఉన్న దేశాల స౦ఖ్య—240

  • యెహోవాసాక్షుల స౦ఖ్య—84,57,107

  • నిర్వహి౦చిన ఉచిత బైబిలు అధ్యయనాల స౦ఖ్య—1,00,71,524

  • గత ఏడాది క్రీస్తు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణకు హాజరైనవాళ్ల స౦ఖ్య—2,01,75,477

  • స౦ఘాల స౦ఖ్య—1,20,053