• యెహోవాసాక్షులు ఉన్న దేశాల సంఖ్య—240

  • యెహోవాసాక్షుల సంఖ్య—85,79,909

  • నిర్వహించిన ఉచిత బైబిలు అధ్యయనాల సంఖ్య—1,00,79,709

  • గత ఏడాది క్రీస్తు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణకు హాజరైనవాళ్ల సంఖ్య—2,03,29,317

  • సంఘాల సంఖ్య—1,19,954