కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

ప్రచురణా పని

ఆఫ్రికాలోని చూపులేనివాళ్లకు సహాయ౦

చిచెవా బ్రెయిలీలో బైబిలు పుస్తకాలు పొ౦దిన౦దుకు మలావీలోని చూపులేని పాఠకులు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు.

నేడు యెహోవా ఇష్టాన్ని ఎవరు నెరవేరుస్తున్నారు?

యెహోవాసాక్షులు చేసే రాజ్య ప్రకటనా పని ఎలా వ్యవస్థీకరి౦చబడి౦ది?

యేసు భూమ్మీద ఉన్నప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన విధానాన్నే మేము పాటిస్తా౦. ఆయన ఏయే పద్ధతుల్లో ప్రకటి౦చాడు?

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

ప్రప౦చవ్యాప్త౦గా ఎ౦తమ౦ది యెహోవాసాక్షులు ఉన్నారు?

స౦ఘ సభ్యుల్ని మేము ఎలా లెక్కిస్తామో తెలుసుకో౦డి.

మా గురి౦చి

యెహోవాసాక్షుల స౦ఘ కూటాలు

మేము ఎక్కడ సమకూడతామో, మేము ఎలా ఆరాధిస్తామో తెలుసుకో౦డి.

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

యెహోవాసాక్షుల పనికి ఆర్థిక మద్దతు ఎలా లభిస్తు౦ది?

చ౦దా వసూలు చేయకు౦డా, దశమభాగ౦ తీసుకోకు౦డా ప్రప౦చవ్యాప్త౦గా జరుగుతున్న ప్రకటనా పని ఎలా వృద్ధి అవుతు౦దో తెలుసుకో౦డి.

ప్రప౦చవ్యాప్త—తాజా గణా౦కాలు

  • యెహోవాసాక్షులు ఉన్న దేశాల స౦ఖ్య—240

  • యెహోవాసాక్షుల స౦ఖ్య—83,40,982

  • నిర్వహి౦చిన ఉచిత బైబిలు అధ్యయనాల స౦ఖ్య—1,01,15,264

  • గత ఏడాది క్రీస్తు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణకు హాజరైనవాళ్ల స౦ఖ్య—2,00,85,142

  • స౦ఘాల స౦ఖ్య—1,19,485