కంటెంట్‌కు వెళ్లు

చరిత్ర, బైబిలు

భద్రపర్చడం, అనువదించడం, పంచిపెట్టడం విషయంలో బైబిలుకున్న చరిత్ర సాటిలేనిది. కొత్తగా కనుగొంటున్న విషయాలు, బైబిల్లోని చరిత్ర ఖచ్చితమైనదని రూఢి చేస్తున్నాయి. మీరు ఏ మతానికి చెందినవాళ్లైనా, బైబిలు లాంటి పుస్తకం ఇంకొకటి లేదని తెలుసుకుంటారు.

చరిత్ర, బైబిలు

రాజైన దావీదు నిజమైన వ్యక్తని నిరూపించే పురావస్తుశాస్త్ర ఆధారం

దావీదు కేవలం కట్టుకథల్లోని ఒక వ్యక్తని, మనుషులు సృష్టించిన ఒక కథానాయకుడని కొంతమంది విమర్శకులు వాదిస్తారు. ఈ విషయం గురించి పురావస్తుశాస్త్రజ్ఞులు ఏమైనా కనుగొన్నారా?

చరిత్ర, బైబిలు

రాజైన దావీదు నిజమైన వ్యక్తని నిరూపించే పురావస్తుశాస్త్ర ఆధారం

దావీదు కేవలం కట్టుకథల్లోని ఒక వ్యక్తని, మనుషులు సృష్టించిన ఒక కథానాయకుడని కొంతమంది విమర్శకులు వాదిస్తారు. ఈ విషయం గురించి పురావస్తుశాస్త్రజ్ఞులు ఏమైనా కనుగొన్నారా?

బైబిలు చారిత్రక ఖచ్చితత్వం

ప్రచురణలు

బైబిలు—దానిలో మీకు ఒక స౦దేశ౦ ఉ౦ది

బైబిల్లో ఉన్న ప్రాథమిక స౦దేశ౦ ఏమిటి?