కంటెంట్‌కు వెళ్లు

చరిత్ర, బైబిలు

భద్రపర్చడం, అనువదించడం, పంచిపెట్టడం విషయంలో బైబిలుకున్న చరిత్ర సాటిలేనిది. కొత్తగా కనుగొంటున్న విషయాలు, బైబిల్లోని చరిత్ర ఖచ్చితమైనదని రూఢి చేస్తున్నాయి. మీరు ఏ మతానికి చెందినవాళ్లైనా, బైబిలు లాంటి పుస్తకం ఇంకొకటి లేదని తెలుసుకుంటారు.

అదనపు అంశాలు

బబులోనులో బందీలుగా ఉన్న యూదుల గురించి బైబిలు చెప్తున్న విషయాలు నిజమేనా?

బబులోను చెరలో యూదులు ఎలా జీవిస్తారు అనే దాని గురించిన వివరాల్ని బైబిలు తెలియజేసింది. పురావస్తు ఆధారాలు బైబిలు తెలియజేసినదాన్ని నిరూపిస్తున్నాయా?

అదనపు అంశాలు

బబులోనులో బందీలుగా ఉన్న యూదుల గురించి బైబిలు చెప్తున్న విషయాలు నిజమేనా?

బబులోను చెరలో యూదులు ఎలా జీవిస్తారు అనే దాని గురించిన వివరాల్ని బైబిలు తెలియజేసింది. పురావస్తు ఆధారాలు బైబిలు తెలియజేసినదాన్ని నిరూపిస్తున్నాయా?

బైబిలు చారిత్రక ఖచ్చితత్వం

ప్రచురణలు

బైబిలు—దానిలో మీకు ఒక సందేశం ఉంది

బైబిల్లో ఉన్న ప్రాథమిక సందేశం ఏమిటి?