కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యేసు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ

2023, ఏప్రిల్‌ 4, మంగళవారం

సంవత్సరానికి ఒకసారి, యెహోవాసాక్షులు యేసుక్రీస్తు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ జరుపుకుంటారు. ఎందుకంటే, యేసు ఇలా చెప్పాడు: “నన్ను గుర్తుచేసుకోవడానికి దీన్ని చేస్తూ ఉండండి.”—లూకా 22:19.

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

ఎంతసేపు ఉంటుంది?

ఇది దాదాపు గంటసేపు ఉంటుంది.

జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ ఎలా జరుగుతుంది?

ఈ ఆచరణ పాటతో, ఒక యెహోవాసాక్షి చేసే ప్రార్థనతో మొదలౌతుంది. అలాగే పాటతో, ప్రార్థనతో ముగుస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమైన భాగం ఏంటంటే, ప్రసంగం. యేసు మరణం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో, దేవుడు అలాగే యేసు మనకోసం చేసిన దాన్నుండి మనం ఎలా ప్రయోజనం పొందవచ్చో ఆ ప్రసంగంలో చెప్తారు.