కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

యేసు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణ

ఈ ఏడాది జరగనున్న యేసు మరణ జ్ఞాపకార్థ ఆచరణకు మాతో కలిసి హాజరవ్వమని మిమ్మల్ని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. మీకు దగ్గర్లో ఆ కూట౦ ఎక్కడ జరుగుతు౦దో తెలుసుకో౦డి.