కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యేసు ఎందుకు చనిపోయాడు?

యేసు ఎందుకు చనిపోయాడు?

బైబిల్లో యేసు మరణానికి ఎంతో విలువ ఉంది. ఆయన మరణానికి ఏదైనా కారణం ఉందా?