కంటెంట్‌కు వెళ్లు

“ఓర్పు చూపించండి”!

2023 యెహోవాసాక్షుల ప్రాదేశిక సమావేశం

ఈ సంవత్సరం యెహోవాసాక్షులు జరుపుకునే మూడు రోజుల సమావేశానికి మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం.

ప్రవేశం ఉచితం • చందాలు సేకరించరు

కార్యక్రమ ముఖ్యాంశాలు

శుక్రవారం: మీ లక్ష్యాల్ని చేరుకోవడానికి ఓర్పు ఎలా సహాయం చేస్తుందో తెలుసుకుంటారు.

శనివారం: ఓర్పు చూపించడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో మీకున్న బంధం ఎలా బలపడుతుందో తెలుసుకుంటారు.

ఆదివారం: మీరు సహాయం కోసం దేవునికి ప్రార్థిస్తే ఆయన జవాబిస్తాడా? దీని గురించి, “దేవుడు నిజంగా మీకు సహాయం చేస్తాడా?” అనే బైబిలు ప్రసంగంలో తెలుసుకుంటారు.

ఈ సంవత్సరం జరిగే సమావేశానికి సంబంధించిన ఈ కింది వీడియోలను చూడండి

యెహోవాసాక్షుల సమావేశాలు ఎలా జరుగుతాయో తెలుసుకోవడానికి, మా సమావేశాలు ఎలా ఉంటాయి?

వీడియో చూడండి.

2023 యెహోవాసాక్షుల ప్రాదేశిక సమావేశం: “ఓర్పు చూపించండి”!

ఈ ఏడాది సమావేశ అంశం, ప్రస్తుతం మనకు ఎదురౌతున్న పరిస్థితులకు సరిగ్గా సరిపోతుందని ఎందుకు చెప్పవచ్చు?

వీడియో డ్రామా ట్రైలర్‌: మీ భారాన్నంతా యెహోవా చేతుల్లో పెట్టేయండి

ప్రాణాల్ని అరచేతిలో పెట్టుకుని అమన్‌ తన కుటుంబంతో సహా పారిపోవాల్సి వచ్చింది. వాళ్లు సొంత తెలివితేటల మీద ఆధారపడతారా? లేక సహాయం కోసం దేవునివైపు చూస్తారా?