యెహోవాసాక్షులు ప్రతీ సంవత్సరం మూడు రోజుల సమావేశాలను జరుపుకుంటారు. వీటికి అధిక సంఖ్యలో యెహోవాసాక్షులు హాజరౌతారు. ఈ వార్షిక సమావేశాల గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.