కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షుల వార్షిక సమావేశాలు

యెహోవాసాక్షులు ప్రతీ సంవత్సరం మూడు రోజుల సమావేశాలను జరుపుకుంటారు. వీటికి అధిక సంఖ్యలో యెహోవాసాక్షులు హాజరౌతారు. ఈ వార్షిక సమావేశాల గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.