కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షుల అనుభవాలు

యెహోవాసాక్షులు దేవుని వాక్యమైన బైబిలుకు అనుగుణంగా ఆలోచించడానికి, మాట్లాడడానికి, ప్రవర్తించడానికి శాయశక్తులా కృషిచేస్తారు. బైబిలు వల్ల వాళ్ల జీవితాలు, వాళ్ల చుట్టూ ఉన్నవాళ్ల జీవితాలు ఎలా మెరుగయ్యాయో తెలుసుకోండి.

బైబిలు జీవితాల్ని మారుస్తుంది

దేవుని సేవలో పెట్టుకున్న లక్ష్యాల్ని చేరుకోవడం