కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మిమ్మల్ని కలవడానికి రిక్వెస్టు చేయండి

మీకు బైబిలు గురించి లేదా యెహోవాసాక్షుల గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుందా? అయితే, ఒక యెహోవాసాక్షి మిమ్మల్ని కలవడానికి రిక్వెస్టు చేయండి. దానికోసం కిందున్న ఫారమ్‌ నింపండి. అప్పుడు మీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక యెహోవాసాక్షి మిమ్మల్ని కలుస్తారు.

మీరు కోరినట్టుగా మీ దగ్గరికి ఒక యెహోవాసాక్షిని పంపడానికి మాత్రమే, మీరిచ్చే వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇది మేము రూపొందించిన వ్యక్తిగత సమాచారం ఉపయోగించే విషయంలో గ్లోబల్‌ పాలసీకి అనుగుణంగా ఉంటుంది.

కరోనా వైరస్‌ (COVID-19) అలర్ట్‌: చాలా ప్రాంతాల్లో మేము వ్యక్తుల్ని నేరుగా కలవట్లేదు, బహిరంగంగా కూటాలు జరుపుకోవట్లేదు. దయచేసి ఈ ఫారమ్‌ నింపుతున్నప్పుడు మీ టెలిఫోన్‌ నంబరు కూడా ఇవ్వండి, మీ ప్రాంతంలో ఉంటున్న ఒక యెహోవాసాక్షి మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు.