కంటెంట్‌కు వెళ్లు

ఆర్టికల్‌ సిరీస్‌

బైబిలు, అందులోని చక్కని సలహాలు, యెహోవాసాక్షుల కార్యకలాపాలు వంటి అంశాల గురించి బ్రౌజ్‌ చేయండి, చదవండి. ఫలానా భాషలో ఆర్టికల్‌ సిరీస్‌ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి భాషను మార్చే బాక్సులో ఆ భాషను ఎంచుకోండి.

 

మీ విరాళాలను ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే ...

మన మహాగొప్ప ఉపదేశకునికి ఘనత తెచ్చే భవనాలు

ప్రత్యేకించి వివిధ పాఠశాలల కోసం ఉపయోగించే భవనాలు ఉపదేశకులకు, విద్యార్థులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు తెస్తున్నాయి?

మీ విరాళాలను ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే ...

మన మహాగొప్ప ఉపదేశకునికి ఘనత తెచ్చే భవనాలు

ప్రత్యేకించి వివిధ పాఠశాలల కోసం ఉపయోగించే భవనాలు ఉపదేశకులకు, విద్యార్థులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు తెస్తున్నాయి?