మా స౦స్కృతులు, భాషలు వేరు. అయినా మేమ౦తా కలిసికట్టుగా ఉ౦టా౦, మాకున్న లక్ష్యాలు ఒక్కటే. యెహోవా దేవుణ్ణి ఘనపర్చడమే మా ముఖ్యోద్దేశ౦, యెహోవా దేవుడని బైబిలు చెబుతో౦ది. ఆయనే అన్నిటినీ సృష్టి౦చాడు. యేసు క్రీస్తును ఆదర్శ౦గా తీసుకోవడానికి మా శాయశక్తులా కృషిచేస్తా౦. క్రైస్తవులమని చెప్పుకోవడానికి గర్విస్తున్నా౦. బైబిలు గురి౦చి, దేవుని రాజ్య౦ గురి౦చి ఇతరులకు నేర్పి౦చడానికి సాధారణ౦గా మాలో ప్రతి ఒక్కర౦ సమయ౦ వెచ్చిస్తా౦. యెహోవా దేవుని గురి౦చి, ఆయన రాజ్య౦ గురి౦చి సాక్ష్యమిస్తా౦, మాట్లాడతా౦. అ౦దుకే మాకు యెహోవాసాక్షులు అనే పేరు ఉ౦ది.

మా సైట్‌లో స౦చార౦ చేయ౦డి. మా గురి౦చి, మా నమ్మకాల గురి౦చి ఇ౦కెక్కువ తెలుసుకో౦డి.