కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దేవునికి పేరు ఉందా?

దేవునికి పేరు ఉందా?

దేవున్ని మహోన్నతుడు, సృష్టికర్త, ప్రభువు అని చాలా రకాలుగా పిలుస్తాం (యోబు 34:12; ప్రసంగి 12:1; దానియేలు 2:47) కానీ ఆయనకు ఒక పేరుందా?