జీవితంలో మనకు వచ్చే ఎన్నో చిక్కు ప్రశ్నలకు బైబిలు చాలా చక్కని జవాబులను ఇస్తుంది. వందల ఏళ్లుగా అవి ఎంతోమందికి ఉపయోగపడ్డాయి. బైబిల్లో ఉన్న సలహాలు ఎంత బాగా ఉపయోగపడతాయో దీనిలో ఉన్న ఆర్టికల్స్‌ చదివి తెలుసుకోండి.—2 తిమోతి 3:16, 17.