కంటెంట్‌కు వెళ్లు

నాటకరూపంలో సాగే బైబిలు పఠనం

డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండి, సౌండ్‌ ఎఫెక్టులు, సంగీతం, వ్యాఖ్యానాలతో ఉన్న రికార్డింగులను వింటూ నాటకరూపంలో సాగే బైబిలు వృత్తాంతాలను కళ్లముందు జరుగుతున్నట్టు ఊహించుకోండి. సంజ్ఞా భాష వీడియోలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

భాషలను చూపించే బాక్సులో ఒక భాషను ఎంచుకొని, వెతుకు మీద క్లిక్‌ చేస్తే ఆ భాషలో ఉన్న నాటకరూపంలో సాగే బైబిలు పఠనం రికార్డింగులు కనిపిస్తాయి. ఏదైనా అంశం లేదా బైబిలు పుస్తకం పేరులోని ఒకట్రెండు పదాల్ని టైప్‌ చేస్తే, దానికి సంబంధించిన బైబిలు పఠనం కనిపిస్తుంది.

 

చూపించు