పిల్లలు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి

అన్నిటినీ చూడండి

క్రమశిక్షణ కూడా ప్రేమే

యెహోవా తాను ప్రేమించేవాళ్లకు ఎందుకు క్రమశిక్షణ ఇస్తాడు?

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి

అన్నిటినీ చూడండి

ఇష్టమైనవి త్యాగం చేయాల్సివస్తే

యేసు వేరేవాళ్లకు సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ త్యాగాలు చేశాడు. ఆయనలాగే మీరు ఏం చేయవచ్చు?