పిల్లలు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి—ప్రత్యేక పాటలు

అన్నిటినీ చూడండి

ఎస్తేరులా ధైర్యం చూపించండి

ఎస్తేరు ఎప్పుడూ సరైందే చేసింది, మీరూ చేయగలరు!

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి

అన్నిటినీ చూడండి

47వ పాఠం: నేను ఎలాంటి వాళ్లతో స్నేహం చేయాలి?

మీకు ఫ్రెండ్స్‌ ఉండడం యెహోవాకు ఇష్టమే. కానీ మంచివాళ్లను ఫ్రెండ్స్‌గా చేసుకోవడం ఎలా?