పిల్లలు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి

అన్నిటినీ చూడండి

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి ట్రైలర్‌: యెహోవా మన ప్రార్థనలు వింటాడా?

కీర్తన చేసిన ప్రార్థనను విని యెహోవా ఎలా సహాయం చేసాడో చూడండి.

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి

అన్నిటినీ చూడండి

యెహోవా మన ప్రార్థనలు వింటాడా?

సహాయం కోసం మీరు యెహోవాకు ప్రార్థించవచ్చు, ఆయన వింటాడు.