కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

అందుబాటులో ఉన్న వీడియో

25వ పాఠం: స్నేహితుల్ని చేసుకోవడం

యెహోవాను ప్రేమించే ఏ వయసువాళ్లైనా మనకు నిజమైన స్నేహితులు అవ్వవచ్చు. మీ స్నేహితులు ఎవరు?