కంటెంట్‌కు వెళ్లు

అందుబాటులో ఉన్న వీడియో

40వ పాఠం: యెహోవా క్షమిస్తాడు

ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు కూడా యెహోవా మన స్నేహితునిగా కొనసాగాలంటే మనం ఏం చేయాలి?