కంటెంట్‌కు వెళ్లు

అందుబాటులో ఉన్న వీడియో

36వ పాఠం: క్రమశిక్షణ కూడా ప్రేమే

మనకు క్రమశిక్షణ ఎందుకు అవసరం?