కంటెంట్‌కు వెళ్లు

కావలికోట, తేజరిల్లు! పత్రికలు

సంజ్ఞా భాషలతో సహా వందల భాషల్లో బైబిలు సంబంధిత పత్రికలు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. కావలికోట పత్రిక లోకంలో జరుగుతున్న సంఘటనల ప్రాముఖ్యతను బైబిలు ప్రవచనాల సహాయంతో అర్థం చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది. దేవుని రాజ్య సువార్తతో ప్రజలను ఓదారుస్తుంది, యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచమని ప్రోత్సహిస్తుంది. తేజరిల్లు! పత్రిక నేటి సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కోవచ్చో చూపిస్తుంది, శాంతిభద్రతలు ఉండే ఒక కొత్త లోకం గురించి సృష్టికర్త చేసిన వాగ్దానం మీద మన నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.

 

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

ఫిబ్రవరి 2024

ఇందులో ఏప్రిల్‌ 8–మే 5, 2024 వరకు జరిగే అధ్యయన ఆర్టికల్స్‌ ఉన్నాయి.

తేజరిల్లు!

మనం ఎప్పటికైనా క్షేమంగా, భద్రంగా ఉంటామా?

మనం ఎదుర్కొనే కొన్ని సవాళ్ల గురించి, ఈ ప్రపంచం జీవించడానికి క్షేమంగా, భద్రంగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాల్సి ఉంటుందనే విషయం గురించి పరిశీలించండి

చూపించు

తేజరిల్లు!

తేజరిల్లు!

తేజరిల్లు!

తేజరిల్లు!

తేజరిల్లు!

కావలికోట

కావలికోట

కావలికోట

కావలికోట

కావలికోట

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి

కావలికోట—అధ్యయన ప్రతి