కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు ఎందుకు చదవాలి?—పూర్తి వీడియో

బైబిలు ఎందుకు చదవాలి?—పూర్తి వీడియో

జీవితంలోని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుసుకోవడానికి బైబిలు ఎలా సహాయం చేస్తుందో తెలుసుకోండి.