ఆదికాండం 35:1-29

  • యాకోబు అన్యదేవతల విగ్రహాల్ని ​తీసిపారేయించడం (1-4)

  • యాకోబు బేతేలుకు తిరిగిరావడం (5-15)

  • బెన్యామీను పుట్టడం; రాహేలు ​చనిపోవడం (16-20)

  • ఇశ్రాయేలు 12 మంది కుమారులు (21-26)

  • ఇస్సాకు మరణం (27-29)

35  తర్వాత దేవుడు యాకోబుతో ఇలా అన్నాడు: “లేచి, బేతేలుకు+ వెళ్లి అక్కడ నివసించు. నువ్వు నీ అన్న ఏశావు నుండి పారిపోతున్నప్పుడు+ నీకు కనిపించిన సత్యదేవునికి అక్కడ ఒక బలిపీఠం కట్టు.”  అప్పుడు యాకోబు తన ఇంటివాళ్లకు, తన దగ్గరున్న వాళ్లందరికీ ఇలా చెప్పాడు: “మీ మధ్య ఉన్న అన్యదేవతల విగ్రహాల్ని తీసిపారేయండి.+ మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకోండి, మీ బట్టలు మార్చుకోండి.  మనం లేచి, బేతేలుకు వెళ్దాం. నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నా ప్రార్థనకు జవాబిచ్చి, నేను వెళ్లిన ప్రతీచోట* నాకు తోడుగా ఉన్న సత్యదేవునికి+ అక్కడ నేను ఒక బలిపీఠం కడతాను.”  కాబట్టి వాళ్లు తమ దగ్గరున్న అన్యదేవతల విగ్రహాలన్నిటినీ, తమ చెవులకు ఉన్న పోగుల్ని యాకోబుకు ఇచ్చారు. అతను వాటిని షెకెముకు దగ్గర్లో ఉన్న పెద్ద చెట్టు కింద పాతిపెట్టాడు.*  వాళ్లు ప్రయాణమై వెళ్తున్నప్పుడు, చుట్టుపక్కల నగరాల వాళ్లకు దేవుడు భయం పుట్టించాడు. అందువల్ల వాళ్లు యాకోబు కుమారుల్ని వెంటాడలేదు.  చివరికి యాకోబు, అతనితో పాటు ఉన్నవాళ్లంతా కనాను దేశంలోని లూజుకు+ అంటే బేతేలుకు చేరుకున్నారు.  అతను అక్కడ ఒక బలిపీఠం కట్టి, ఆ చోటుకు ఏల్‌-బేతేలు* అని పేరు పెట్టాడు. ఎందుకంటే అతను తన అన్న దగ్గర నుండి పారిపోతున్నప్పుడు అక్కడ సత్యదేవుడు తనను తాను అతనికి బయల్పర్చుకున్నాడు.+  తర్వాత రిబ్కా దాది దెబోరా+ చనిపోయింది. ఆమెను బేతేలుకు దిగువన సింధూర చెట్టు కింద పాతిపెట్టారు. కాబట్టి అతను దానికి అల్లోను-బాకూత్‌* అని పేరు పెట్టాడు.  యాకోబు పద్దనరాము నుండి వస్తున్నప్పుడు దేవుడు అతనికి ఇంకొకసారి కనిపించి, అతన్ని దీవించాడు. 10  దేవుడు అతనితో ఇలా అన్నాడు: “నీ పేరు యాకోబు.+ ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు కాదు, ఇశ్రాయేలు.” దాంతో దేవుడు అతన్ని ఇశ్రాయేలు అని పిలవడం మొదలుపెట్టాడు.+ 11  దేవుడు అతనితో ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “నేను సర్వశక్తిగల దేవుణ్ణి.+ నువ్వు పిల్లల్ని కని, ఎక్కువమంది అవ్వు. జనాలు, ఎన్నో గోత్రాలున్న పెద్ద సమూహం నీ నుండి వస్తాయి.+ రాజులు నీలో* నుండి వస్తారు.+ 12  నేను అబ్రాహాముకు, ఇస్సాకుకు ఇచ్చిన దేశాన్ని నీకు, నీ తర్వాత నీ సంతానానికి* ఇస్తాను.”+ 13  తర్వాత దేవుడు అతనితో మాట్లాడిన చోటు నుండి పైకి వెళ్లిపోయాడు. 14  కాబట్టి దేవుడు తనతో మాట్లాడిన చోట యాకోబు ఒక రాయిని స్మారక చిహ్నంగా నిలబెట్టి, దానిమీద పానీయార్పణను, తైలాన్ని పోశాడు.+ 15  దేవుడు తనతో మాట్లాడిన ఆ చోటును యాకోబు మళ్లీ బేతేలు అని పిలిచాడు.+ 16  తర్వాత వాళ్లు బేతేలు నుండి బయల్దేరారు. వాళ్లు ఎఫ్రాత్‌కు కాస్త దూరంలో ఉండగానే రాహేలుకు పురిటినొప్పులు మొదలయ్యాయి, ప్రసవం ఆమెకు చాలా కష్టమైంది. 17  బిడ్డను కనడానికి ఆమె కష్టపడుతుండగా, మంత్రసాని ఆమెతో, “భయపడకు, ఈ కుమారుణ్ణి కూడా నువ్వు కంటావు”+ అంది. 18  అయితే రాహేలు ప్రాణం పోతుండగా చివరి క్షణాల్లో తన పిల్లవాడికి బెనోని* అని పేరు పెట్టింది, కానీ అతని తండ్రి బెన్యామీను*+ అని పేరు పెట్టాడు. 19  చివరికి రాహేలు చనిపోయింది. ఆమెను ఎఫ్రాత్‌కు వెళ్లే దారిలో, అంటే బేత్లెహేముకు+ వెళ్లే దారిలో పాతిపెట్టారు. 20  యాకోబు ఒక రాయి తీసుకొని ఆమె సమాధి మీద స్మారక చిహ్నంగా నిలబెట్టాడు; నేటికీ అది రాహేలు సమాధికి గుర్తుగా ఉంది. 21  తర్వాత ఇశ్రాయేలు అక్కడి నుండి ప్రయాణమై వెళ్లి, ఏదెరు బురుజు అవతల కొంతదూరంలో డేరా వేసుకున్నాడు. 22  ఇశ్రాయేలు ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు, రూబేను వెళ్లి వాళ్ల నాన్న ఉపపత్ని బిల్హాతో పడుకున్నాడు. ఆ విషయం ఇశ్రాయేలుకు తెలిసింది.+ యాకోబుకు మొత్తం 12 మంది కుమారులు. 23  లేయా ద్వారా పుట్టిన కుమారులు ఎవరంటే: యాకోబు పెద్ద కుమారుడు రూబేను,+ తర్వాత షిమ్యోను, లేవి, యూదా, ఇశ్శాఖారు, జెబూలూను. 24  రాహేలు ద్వారా పుట్టిన కుమారులు ఎవరంటే: యోసేపు, బెన్యామీను. 25  రాహేలు సేవకురాలైన బిల్హా ద్వారా పుట్టిన కుమారులు ఎవరంటే: దాను, నఫ్తాలి. 26  లేయా సేవకురాలైన జిల్పా ద్వారా పుట్టిన కుమారులు ఎవరంటే: గాదు, ఆషేరు. వీళ్లంతా యాకోబుకు పద్దనరాములో పుట్టిన కుమారులు. 27  యాకోబు చివరికి మమ్రేలో వాళ్ల నాన్న ఉన్న చోటికి వచ్చాడు.+ అది కిర్యతర్బాలో అంటే హెబ్రోనులో ఉంది. అబ్రాహాము, ఇస్సాకులు పరదేశులుగా నివసించింది అక్కడే.+ 28  ఇస్సాకు మొత్తం 180 ఏళ్లు బ్రతికాడు.+ 29  అలా ఇస్సాకు చాలా ఏళ్లు బ్రతికి, మంచి వృద్ధాప్యంలో సంతృప్తితో తుదిశ్వాస విడిచాడు; తన ప్రజల దగ్గరికి చేర్చబడ్డాడు.* అతని కుమారులు ఏశావు, యాకోబు అతన్ని పాతిపెట్టారు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “మార్గంలో.”
లేదా “దాచిపెట్టాడు.”
“బేతేలు దేవుడు” అని అర్థం.
“ఏడ్పు సింధూర చెట్టు” అని అర్థం.
అక్ష., “నీ గర్భవాసం.”
అక్ష., “విత్తనానికి.”
“కుడిచేతి పుత్రుడు” అని అర్థం.
“నా దుఃఖ పుత్రుడు” అని అర్థం.
మరణాన్ని కావ్యరూపంలో ఇలా వర్ణించారు.