యెహెజ్కేలు 34:1-31

  • ఇశ్రాయేలు కాపరులకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచనం (1-10)

  • తన గొర్రెల మీద యెహోవాకున్న శ్రద్ధ (11-31)

    • “నా సేవకుడైన దావీదు” వాటిని కాస్తాడు (23)

    • “ఒక శాంతి ఒప్పందం” (25)

34  యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “మానవ కుమారుడా, ఇశ్రాయేలు కాపరులకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచించు. వాళ్లతో ఇలా చెప్పు, ‘సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటు​న్నాడు: “తమ కడుపు నింపుకుంటున్న ఇశ్రాయేలు కాపరులకు శ్రమ!+ కాపరులు మేపా​ల్సింది మందను కాదా?+  మీరు కొవ్వును తింటారు, ఉన్నితో చేసిన వస్త్రాలు వేసుకుంటారు, కొవ్విన జంతువుల్ని వధిస్తారు,+ కానీ మందను మాత్రం మేపరు.+  మీరు బలహీనంగా ఉన్నవాటిని బలపర్చలేదు, జబ్బుపడిన వాటిని బాగుచేయలేదు, గాయపడిన వాటికి కట్టుకట్టలేదు, దారితప్పిన వాటిని తిరిగి తీసుకురాలేదు, తప్పిపోయిన వాటిని ​వెదకలేదు;+ ​బదులుగా కఠినంగా, క్రూరంగా వాటిమీద పెత్తనం చెలాయించారు.+  కాబట్టి కాపరి లేక అవి చెల్లాచెదురైపోయాయి;+ అవి చెదిరిపోయి అడవి జంతువులన్నిటికీ ఆహారమ​య్యాయి.  నా గొర్రెలు దారితప్పి ప్రతీ పర్వతం మీద, ఎత్తైన ప్రతీ కొండ మీద తిరిగాయి; నా గొర్రెలు భూమంతటా చెదిరిపోయాయి, వాటి కోసం వెదికేవాళ్లు గానీ, వాటిని కనుగొనాలని ప్రయత్నించేవాళ్లు గానీ ఎవరూ లేరు.  “ ‘ “కాబట్టి కాపరులారా, యెహోవా చెప్పేది వినండి:  ‘సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “కాపరి లేకపో​వడం వల్ల, నా కాపరులు నా గొర్రెల కోసం వెదకనందువల్ల అవి అడవి జంతువులన్నిటికీ ఆహారమయ్యాయి; ఆ కాపరులు నా గొర్రెల్ని మేపకుండా తమ కడుపు నింపుకుంటూ ఉన్నారు, కాబట్టి నా జీవం తోడు నేను తప్పకుండా చర్య తీసుకుంటాను.” ’  కాపరు​లారా, యెహోవా చెప్పేది వినండి. 10  సర్వో​న్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘నేను ఆ కాపరులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాను, నా గొర్రెల గురించి నేను వాళ్లను లెక్క అడుగు​తాను, వాళ్లు ఇక నా గొర్రెల్ని కాయకుండా, తమ కడుపు నింపుకోకుండా చేస్తాను.+ నేను వాళ్ల నోళ్ల నుండి నా గొర్రెల్ని రక్షిస్తాను, అవి ఇక వాళ్లకు ఆహారం అవ్వవు.’ ” 11  “ ‘ఎందుకంటే సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ఇదిగో, నేనే స్వయంగా నా గొర్రెల కోసం వెదికి, వాటి బాగోగులు చూసుకుంటాను.+ 12  చెదిరిపోయిన తన గొర్రెల్ని వెదికి, వాటికి మేత పెట్టే కాపరిలా నేను నా గొర్రెల బాగోగులు చూసుకుంటాను.+ కారుమబ్బులు, కటిక చీకటి కమ్ముకునే రోజున+ అవి ఎక్కడెక్కడికి చెదిరిపోయాయో ఆ స్థలాలన్నిటి నుండి నేను వాటిని రక్షిస్తాను. 13  నేను వాటిని జనాల నుండి ​తీసుకొచ్చి, దేశాల నుండి వాటిని సమకూరుస్తాను; వాటి స్వదేశానికి వాటిని తోలుకొచ్చి, ఇశ్రాయేలు పర్వతాల మీద వాగుల పక్కన, దేశంలో ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాలన్నిటి దగ్గర వాటిని మేపుతాను.+ 14  మంచి మేత స్థలంలో నేను వాటిని మేపుతాను, ఇశ్రాయేలు ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలు వాటికి మేత స్థలాలు అవుతాయి.+ అవి అక్కడ మంచి పచ్చిక మైదానంలో పడుకుంటాయి,+ ఇశ్రాయేలు పర్వతాల మీదున్న శ్రేష్ఠమైన మేత స్థలాల్లో మేస్తాయి.” 15  “ ‘ “నేనే స్వయంగా నా గొర్రెల్ని మేపుతాను,+ నేనే వాటిని పడుకోబెడతాను”+ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా అంటున్నాడు. 16  “నేను తప్పిపోయిన దాన్ని వెదుకుతాను,+ దారితప్పిన దాన్ని వెనక్కి తీసుకొస్తాను, గాయపడిన దానికి కట్టుకడతాను, బలహీనంగా ఉన్నదాన్ని బలపరుస్తాను; అయితే కొవ్వినదాన్ని, బలంగా ఉన్నదాన్ని నేను నాశనం చేస్తాను. దానికి శిక్ష అనే మేత పెడతాను.” 17  “ ‘అయితే నా గొర్రెలారా, మీ గురించి సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటు​న్నాడు: “నేను గొర్రెకూ గొర్రెకూ మధ్య, పొట్టేళ్లకూ మేకపోతులకూ మధ్య తీర్పు తీర్చ​బోతున్నాను.+ 18  మీరు శ్రేష్ఠమైన మేత స్థలాల్లో మేస్తున్నారు, అది చాలదా? మిగతా మేత స్థలాల్ని కూడా కాళ్లతో తొక్కేస్తారా? మీరు స్వచ్ఛమైన నీళ్లు తాగి, తర్వాత మీ కాళ్లతో వాటిని మురికి చేస్తారా? 19  ఇప్పుడు నా గొర్రెలు మీరు కాళ్లతో తొక్కేసిన మేత స్థలాల్లో మేయాలా? మీరు మురికి చేసిన నీళ్లను తాగాలా?” 20  “ ‘కాబట్టి సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ఇదిగో, నేనే స్వయంగా కొవ్విన గొర్రెకూ, బక్కచిక్కిన గొర్రెకూ మధ్య తీర్పు తీరుస్తాను, 21  ఎందుకంటే జబ్బుపడ్డ వాటన్నిటినీ మీరు మీ డొక్కతో, భుజంతో నెట్టేస్తూ, మీ కొమ్ములతో పొడుస్తూ వాటిని దూరంగా చెదరగొట్టారు. 22  నేను నా గొర్రెల్ని రక్షిస్తాను, అవి ఇక వేటికీ ఆహారం అవ్వవు;+ నేను గొర్రెకూ గొర్రెకూ మధ్య తీర్పు తీరుస్తాను. 23  వాటిమీద ఒక్క కాపరిని,+ అంటే నా సేవకుడైన దావీదును నియమిస్తాను,+ అతను వాటిని మేపుతాడు. అతనే స్వయంగా వాటిని మేపి, వాటికి కాపరిగా ఉంటాడు.+ 24  యెహోవానైన నేను వాళ్లకు దేవుడిగా ఉంటాను,+ నా సేవకుడైన దావీదు వాళ్ల మధ్య ప్రధానుడిగా ఉంటాడు.+ యెహోవానైన నేనే ఈ మాట చెప్పాను. 25  “ ‘ “అవి నిర్భయంగా ఎడారిలో నివసించేలా, అడవుల్లో పడుకునేలా+ నేను వాటితో ఒక శాంతి ఒప్పందం చేసి, దేశంలో క్రూర​మృగాలే లేకుండా చేస్తాను.+ 26  నేను వాటినీ, నా కొండ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్నీ దీవెనగా చేస్తాను,+ సకాలంలో వర్షాలు పడేలా చేస్తాను. దీవెనలు వర్షంలా కురుస్తాయి.+ 27  మైదానంలోని చెట్లు పండ్లను ఇస్తాయి, నేల పంటను ఇస్తుంది,+ నా ప్రజలు దేశంలో సురక్షితంగా నివసిస్తారు. నేను వాళ్ల కాడిని విరగ్గొట్టి,+ తమను బానిసలుగా చేసుకున్నవాళ్ల నుండి వాళ్లను ​విడిపించినప్పుడు నేను యెహోవానని వాళ్లు తెలుసుకుంటారు. 28  వాళ్లు ఇక జనాలకు దోపుడుసొమ్ముగా ఉండరు, భూమ్మీది అడవి జంతువులు వాళ్లను మింగేయవు, వాళ్లు ఎవరి భయం లేకుండా సురక్షితంగా నివసిస్తారు.+ 29  “ ‘ “నేను పేరుపొందిన ఒక తోటను వాళ్లకు ఇస్తాను, వాళ్లు ఇక దేశంలో కరువు వల్ల చనిపోరు,+ జనాల చేతిలో అవమానాల​పాలు అవ్వరు. 30  ‘అప్పుడు నేను అంటే వాళ్ల దేవుడైన యెహోవాను వాళ్లతో ఉన్నాననీ, వాళ్లు అంటే ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లు నా ప్రజలనీ+ వాళ్లు తెలుసుకుంటారు’ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.” ’ 31  “ ‘నేను కాసే నా గొర్రెలారా,+ మీరు కేవలం మనుషులు, నేను మీ దేవుణ్ణి’ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా అంటున్నాడు.”

అధస్సూచీలు