కీర్తనలు 14:1-7

  • మూర్ఖుడి వర్ణన

    • “యెహోవా లేడు” (1)

    • “మంచి చేసేవాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు” (3)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన. దావీదు కీర్తన. 14  “యెహోవా లేడు” అని మూర్ఖులు* తమ హృదయంలో అనుకుంటారు.+ వాళ్ల పనులు చెడ్డవి, వాళ్ల వ్యవహారాలు అసహ్యమైనవి;మంచి చేసేవాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు.+   అయితే, లోతైన అవగాహన ఉన్నవాళ్లు, యెహోవాను వెతుకుతున్నవాళ్లు ఎవరైనా ఉన్నారేమోననియెహోవా పరలోకం నుండి మనుషుల్ని చూస్తున్నాడు.+   వాళ్లంతా దారితప్పారు;+అందరూ చెడిపోయారు. మంచి చేసేవాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు,కనీసం ఒక్కడు కూడా లేడు.   తప్పుచేసే వాళ్లెవ్వరికీ అర్థం కావడం లేదా? రొట్టెలు తింటున్నట్టు వాళ్లు నా ప్రజల్ని మింగేస్తున్నారు. వాళ్లు యెహోవాకు ప్రార్థన చేయరు.   కానీ వాళ్లు తీవ్రంగా భయపడతారు,+ఎందుకంటే, నీతిమంతుల తరానికి యెహోవా తోడుగా ఉన్నాడు.   తప్పుచేసేవాళ్లారా, మీరు దీనుల ప్రణాళికల్ని పాడుచేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు,అయితే యెహోవా వాళ్లకు ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు.+   సీయోను నుండి ఇశ్రాయేలుకు రక్షణ రావాలి!+ బందీలుగా ఉన్న తన ప్రజల్ని యెహోవా మళ్లీ సమకూర్చినప్పుడు,యాకోబు సంతోషించాలి, ఇశ్రాయేలు ఉల్లసించాలి.

అధస్సూచీలు

లేదా “తెలివితక్కువవాళ్లు.”