నిర్గమకాండం 6:1-30

  • విడుదల గురించిన వాగ్దానాన్ని మళ్లీ చెప్పడం (1-13)

    • యెహోవా పేరు పూర్తిగా తెలియకపోవడం (2, 3)

  • మోషే, అహరోనుల వంశావళి (14-27)

  • మోషే మళ్లీ ఫరో ముందుకు వెళ్లాలి (28-30)

6  కాబట్టి యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నేను ఫరోకు ఏం చేస్తానో ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తావు.+ నా ప్రజల్ని పంపించేలా శక్తివంతమైన* చెయ్యి అతన్ని బలవంతం చేస్తుంది, వాళ్లను తన దేశంలో నుండి వెళ్లగొట్టేలా శక్తివంతమైన చెయ్యి అతన్ని బలవంతం చేస్తుంది.”+  తర్వాత దేవుడు మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నేను యెహోవాను.  నేను సర్వశక్తిగల దేవుడిగా అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు ప్రత్యక్షమయ్యేవాణ్ణి.+ కానీ యెహోవా అనే నా పేరు+ విషయానికొస్తే, నన్ను నేను వాళ్లకు బయల్పర్చుకోలేదు.+  అంతేకాదు, వాళ్లు ఏ దేశంలోనైతే పరదేశులుగా జీవించారో ఆ కనాను దేశాన్ని వాళ్లకు ఇస్తానని అంటూ వాళ్లతో నా ఒప్పందాన్ని స్థిరపర్చాను.+  ఐగుప్తీయులు బానిసలుగా చేసుకుంటున్న ఇశ్రాయేలీయుల మూల్గుల్ని నేను స్వయంగా విన్నాను, నా ఒప్పందం నాకు గుర్తుంది.+  “కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా చెప్పు: ‘నేను యెహోవాను, ఐగుప్తీయులు మీ మీద పెట్టిన భారాల నుండి నేను మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొస్తాను, వాళ్ల బానిసత్వం నుండి మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను;+ ఐగుప్తు మీద నా తీర్పులు అమలు చేసి, చాచిన* బాహువుతో మిమ్మల్ని కాపాడతాను.+  నేను మిమ్మల్ని నా ప్రజలుగా స్వీకరిస్తాను, నేను మీకు దేవుడిగా ఉంటాను.+ ఐగుప్తు భారాల నుండి మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొస్తున్న మీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారు.  అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు ఇస్తానని నేను ఒట్టేసి* ప్రమాణం చేసిన దేశంలోకి మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాను; దాన్ని మీకు ఆస్తిగా ఇస్తాను.+ నేను యెహోవాను.’ ”+  తర్వాత మోషే ఆ సందేశాన్ని ఇశ్రాయేలీయులకు చెప్పాడు. కానీ నిరుత్సాహం వల్ల, కఠినమైన బానిసత్వం వల్ల వాళ్లు మోషే చెప్పింది వినలేదు.+ 10  తర్వాత యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: 11  “మీరు వెళ్లి ఐగుప్తు రాజైన ఫరోతో, ఇశ్రాయేలీయుల్ని తన దేశంలో నుండి పంపించేయాలని చెప్పండి.” 12  అయితే మోషే యెహోవాతో ఇలా అన్నాడు: “ఇశ్రాయేలీయులే నా మాట వినలేదు;+ అలాంటిది, సరిగ్గా మాట్లాడలేని* నాలాంటివాడి మాటలు ఫరో ఎప్పటికైనా ఎలా వింటాడు?”+ 13  అయితే యెహోవా, ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి తీసుకురావడానికి ఇశ్రాయేలీయులకు, ఐగుప్తు రాజైన ఫరోకు ఏ ఆజ్ఞలు ఇవ్వాలో మోషే, అహరోనులకు మళ్లీ చెప్పాడు. 14  ఇశ్రాయేలీయుల కుటుంబాల పెద్దలు వీళ్లు: ఇశ్రాయేలు పెద్ద కుమారుడైన రూబేను+ కుమారులు: హనోకు, పల్లు, హెస్రోను, కర్మీ.+ ఇవి రూబేను కుటుంబాలు. 15  షిమ్యోను కుమారులు: యెమూయేలు, యామీను, ఓహదు, యాకీను, సోహరు, షావూలు. ఈ షావూలు ఒక కనానీయురాలి కుమారుడు.+ ఇవి షిమ్యోను కుటుంబాలు. 16  వాళ్లవాళ్ల వంశాల ప్రకారం లేవి+ కుమారులు: గెర్షోను, కహాతు, మెరారి.+ లేవి మొత్తం 137 ఏళ్లు బ్రతికాడు. 17  వాళ్లవాళ్ల కుటుంబాల ప్రకారం గెర్షోను కుమారులు: లిబ్నీ, షిమీ.+ 18  కహాతు కుమారులు: అమ్రాము, ఇస్హారు, హెబ్రోను, ఉజ్జీయేలు.+ కహాతు మొత్తం 133 ఏళ్లు బ్రతికాడు. 19  మెరారి కుమారులు: మహలి, మూషి. ఇవి వాళ్లవాళ్ల వంశాల ప్రకారం లేవీయుల కుటుంబాలు.+ 20  అమ్రాము తన తండ్రి సహోదరి యోకెబెదును పెళ్లి చేసుకున్నాడు.+ ఆమె అతనికి అహరోనును, మోషేను కన్నది.+ అమ్రాము మొత్తం 137 ఏళ్లు బ్రతికాడు. 21  ఇస్హారు కుమారులు: కోరహు,+ నెపెగు, జిఖ్రీ. 22  ఉజ్జీయేలు కుమారులు: మిషాయేలు, ఎలీషాపాను,+ సిత్రీ. 23  అహరోను అమ్మీనాదాబు కూతురూ, నయస్సోను+ సహోదరీ అయిన ఎలీషెబను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె అతనికి నాదాబును, అబీహును, ఎలియాజరును, ఈతామారును+ కన్నది. 24  కోరహు కుమారులు: అస్సీరు, ఎల్కానా, అబీయాసాపు.+ ఇవి కోరహీయుల+ కుటుంబాలు. 25  అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు+ పూతీయేలు కూతుళ్లలో ఒకర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె అతనికి ఫీనెహాసును+ కన్నది. వాళ్లవాళ్ల కుటుంబాల ప్రకారం లేవీయుల పూర్వీకుల కుటుంబాల పెద్దలు వీళ్లు.+ 26  ఇది అహరోను, మోషేల వంశావళి. “వాళ్లవాళ్ల సేనల ప్రకారం ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి తీసుకురండి” అని యెహోవా చెప్పింది వీళ్లకే.+ 27  ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుండి బయటికి తీసుకురావడానికి ఐగుప్తు రాజైన ఫరోతో మాట్లాడింది ఈ మోషే, అహరోనులే.+ 28  యెహోవా ఐగుప్తు దేశంలో మోషేతో మాట్లాడిన రోజున, 29  యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నేను యెహోవాను. నేను నీతో మాట్లాడుతున్న ప్రతీ మాటను నువ్వు ఐగుప్తు రాజైన ఫరోతో చెప్పు.” 30  అప్పుడు మోషే యెహోవాతో ఇలా అన్నాడు: “సరిగ్గా మాట్లాడలేని* నాలాంటివాడి మాటలు ఫరో ఎప్పటికైనా ఎలా వింటాడు?”

అధస్సూచీలు

లేదా “బలమైన.”
లేదా “శక్తివంతమైన.”
అక్ష., “నా చెయ్యి ఎత్తి.”
అక్ష., “సున్నతిలేని పెదవులు గల.”
అక్ష., “సున్నతిలేని పెదవులు గల.”