నిర్గమకాండం 32:1-35

  • బంగారు దూడను పూజించడం (1-35)

    • మోషేకు వింతైన పాట వినిపిస్తుంది (17, 18)

    • ఆజ్ఞలున్న పలకల్ని మోషే పగలగొడతాడు (19)

    • లేవీయులు యెహోవాకు విశ్వసనీయంగా ఉంటారు (26-29)

32  ఈలోగా, మోషే పర్వతం మీద నుండి కిందికి రావడానికి చాలా సమయం తీసుకుంటున్నాడని ప్రజలు గమనించారు.+ కాబట్టి వాళ్లు అహరోను చుట్టూ చేరి ఇలా అన్నారు: “నువ్వు లేచి, మాకు ముందుగా వెళ్లడానికి మా కోసం ఒక దేవుణ్ణి తయారుచేయి.+ ఎందుకంటే, ఐగుప్తు దేశం నుండి మమ్మల్ని బయటికి నడిపించిన ఈ మోషేకు ఏమైందో మాకు తెలీదు.”  అప్పుడు అహరోను వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీ భార్యల చెవులకు, మీ కుమారుల చెవులకు, కూతుళ్ల చెవులకు ఉన్న బంగారు పోగుల్ని+ తీసి వాటిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి.”  దాంతో ప్రజలందరూ తమ చెవులకు ఉన్న బంగారు పోగుల్ని తీసేసి వాటిని అహరోను దగ్గరికి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు.  అతను వాటిని తీసుకొని, ఆ బంగారాన్ని పోతపోసి, ఉలితో చెక్కి ఒక దూడ విగ్రహాన్ని తయారుచేశాడు.+ అప్పుడు వాళ్లు, “ఇశ్రాయేలూ, ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను బయటికి నడిపించిన నీ దేవుడు ఇదే” అని అనడం మొదలుపెట్టారు.+  అహరోను అది చూసినప్పుడు, దాని ముందు ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. తర్వాత అహరోను, “రేపు యెహోవాకు పండుగ ఉంటుంది” అని ప్రకటన చేశాడు.  కాబట్టి వాళ్లు తర్వాతి రోజు ఉదయాన్నే లేచి దహనబలులు, సమాధాన బలులు అర్పించడం మొదలుపెట్టారు. తర్వాత ఆ ప్రజలు తిని తాగడానికి కూర్చున్నారు. ఆ తర్వాత వాళ్లు లేచి జల్సాగా సమయం గడపడం మొదలుపెట్టారు.+  అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు కిందికి వెళ్లు, ఎందుకంటే ఐగుప్తు దేశం నుండి నువ్వు బయటికి నడిపించిన నీ ప్రజలు చెడిపోయారు.+  నేను వాళ్లకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గం నుండి వాళ్లు ఇట్టే పక్కకుమళ్లారు.+ వాళ్లు తమకోసం ఒక దూడ విగ్రహాన్ని* చేసుకున్నారు; దానికి వంగి నమస్కరిస్తూ, బలులు అర్పిస్తూ, ‘ఇశ్రాయేలూ, ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను బయటికి నడిపించిన నీ దేవుడు ఇదే’ అని అంటూ ఉన్నారు.”  యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “వాళ్లు తలబిరుసు ప్రజలని+ నేను గమనించాను. 10  నాకు వాళ్లమీద చాలా కోపంగా ఉంది, కాబట్టి వాళ్లను సమూలంగా నాశనం చేయనివ్వు, వాళ్లకు బదులుగా నిన్ను గొప్ప జనంగా చేయనివ్వు.”+ 11  తర్వాత మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను ఇలా వేడుకున్నాడు:+ “యెహోవా, గొప్ప శక్తితో, బలమైన చేతితో ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చిన నీ ప్రజల మీద నువ్వు అంత కోపం చూపించడం దేనికి?+ 12  ఐగుప్తీయులు, ‘ఆయన దురాలోచనలతోనే వాళ్లను బయటికి నడిపించాడు. వాళ్లను పర్వతాల్లో చంపాలని, భూమ్మీద లేకుండా వాళ్లను సమూలంగా నాశనం చేయాలని ఆయన అనుకున్నాడు’ అని ఎందుకు చెప్పుకోవాలి?+ కాబట్టి నీ కోపాగ్నిని తీసేసుకొని, నీ ప్రజల మీదికి ఈ విపత్తు తీసుకురావాలనే నీ నిర్ణయం గురించి ఇంకొకసారి ఆలోచించు.* 13  నువ్వు నీ మీద ఒట్టేసుకొని, ‘నేను నీ సంతానాన్ని* ఆకాశ నక్షత్రాలంతమంది అయ్యేలా చేస్తాను;+ నీ సంతానానికి* ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన ఈ దేశమంతటినీ నేను వాళ్లకు ఇస్తాను. అది వాళ్లకు శాశ్వతమైన ఆస్తి అవుతుంది’ అని నీ సేవకులైన అబ్రాహాముకు, ఇస్సాకుకు, ఇశ్రాయేలుకు చెప్పావు. వాళ్లను జ్ఞాపకం చేసుకో.”+ 14  కాబట్టి యెహోవా తన ప్రజల మీదికి తీసుకొస్తానని చెప్పిన విపత్తు గురించి ఇంకొకసారి ఆలోచించసాగాడు.*+ 15  తర్వాత మోషే వెనక్కి తిరిగి, సాక్ష్యంగా ఉండే రెండు రాతి పలకల్ని+ తన చేతుల్లో తీసుకొని ఆ పర్వతం మీద నుండి కిందికి దిగాడు.+ ఆ రాతి పలకలు రెండు వైపులా చెక్కబడ్డాయి; వాటి ముందువైపూ, వెనకవైపూ మాటలు రాయబడివున్నాయి. 16  ఆ రాతి పలకల్ని దేవుడే తయారుచేశాడు, వాటి మీదున్న రాతల్ని దేవుడే ఆ పలకల మీద చెక్కాడు.+ 17  ప్రజల అరుపులు, ఆ శబ్దం యెహోషువకు వినిపించినప్పుడు అతను మోషేతో, “పాలెంలో యుద్ధ ధ్వని వినిపిస్తోంది” అన్నాడు. 18  అయితే మోషే ఇలా అన్నాడు: “అది విజయోత్సాహంతో* పాడే పాటల శబ్దం కాదు,ఓటమి వల్ల విలపిస్తున్న శబ్దం కూడా కాదు;నాకు వినిపిస్తున్న శబ్దం వేరే రకమైన పాటల శబ్దం.” 19  మోషే పాలెం దగ్గరికి వచ్చి ఆ దూడను,+ వాళ్ల నాట్యాల్ని చూడగానే అతనికి విపరీతమైన కోపమొచ్చింది; దాంతో అతను తన చేతుల్లో ఉన్న రాతి పలకల్ని విసిరేసి, పర్వతం అడుగుభాగాన వాటిని పగలగొట్టాడు.+ 20  అతను వాళ్లు చేసుకున్న దూడ విగ్రహాన్ని తీసుకొని, దాన్ని అగ్నిలో కాల్చేసి, దాన్ని పిండిపిండి చేశాడు;+ తర్వాత దాన్ని నీళ్ల మీద చల్లి, ఇశ్రాయేలీయులతో ఆ నీళ్లు తాగించాడు.+ 21  తర్వాత మోషే అహరోనును, “నువ్వు ఈ ప్రజల మీదికి గొప్ప పాపం తీసుకొచ్చేలా వాళ్లు నీకు ఏం చేశారు?” అని అడిగాడు. 22  అప్పుడు అహరోను ఇలా అన్నాడు: “నా ప్రభువా, కోపగించుకోకు. ఈ ప్రజలు ఎప్పుడూ చెడు చేయడం వైపే మొగ్గుచూపుతారని నీకు బాగా తెలుసు.+ 23  వాళ్లు నాతో, ‘మాకు ముందుగా వెళ్లడానికి మా కోసం ఒక దేవుణ్ణి తయారుచేయి. ఎందుకంటే, ఐగుప్తు దేశం నుండి మమ్మల్ని బయటికి నడిపించిన ఈ మోషేకు ఏమైందో మాకు తెలీదు’ అన్నారు.+ 24  దాంతో నేను, ‘ఎవరి దగ్గరైతే బంగారం ఉందో వాళ్లు దాన్ని తీసేసి నాకు ఇవ్వాలి’ అన్నాను. దాన్ని నేను మంటలో వేసినప్పుడు ఈ దూడ బయటికి వచ్చింది.” 25  ఆ ప్రజలు అదుపులేకుండా ప్రవర్తించడం మోషే గమనించాడు; వాళ్లు అలా అదుపులేకుండా ప్రవర్తించేలా అహరోను వాళ్లను వదిలేశాడు. దానివల్ల, వాళ్లు తమ శత్రువుల ముందు అవమానం కొనితెచ్చుకున్నారు. 26  తర్వాత మోషే పాలెం ద్వారం దగ్గర నిలబడి, “మీలో యెహోవా పక్షాన ఉన్నవాళ్లు నా దగ్గరికి రండి!”+ అన్నాడు. దాంతో లేవీయులంతా అతని చుట్టూ చేరారు. 27  అప్పుడు అతను వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “ ‘మీలో ప్రతీ ఒక్కరు తమ కత్తిని ధరించి, ఒక ద్వారం నుండి ఇంకో ద్వారానికి వెళ్తూ పాలెమంతటా తిరిగి తన సహోదరుణ్ణి, తన పొరుగువాణ్ణి, తన సన్నిహిత స్నేహితుణ్ణి చంపాలి’+ అని ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా చెప్పాడు.” 28  ఆ లేవీయులు మోషే చెప్పినట్టు చేశారు. కాబట్టి ఆ రోజు దాదాపు 3,000 మంది పురుషులు చంపబడ్డారు. 29  తర్వాత మోషే ఇలా చెప్పాడు: “ఈ రోజు యెహోవా కోసం మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకపర్చుకోండి, ఎందుకంటే మీలో ప్రతీ ఒక్కరు తన సొంత కుమారుడికి, తన సొంత సహోదరుడికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు;+ ఈ రోజు ఆయన మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు.”+ 30  ఆ తర్వాతి రోజే మోషే ప్రజలతో, “మీరు చాలా పెద్ద పాపం చేశారు, ఇప్పుడు నేను యెహోవా దగ్గరికి ఎక్కివెళ్లి మీ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయగలనేమో చూస్తాను” అన్నాడు.+ 31  కాబట్టి మోషే తిరిగి యెహోవా దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అన్నాడు: “ఈ ప్రజలు నిజంగా చాలా పెద్ద పాపం చేశారు! వాళ్లు బంగారంతో ఒక దేవుణ్ణి తయారు చేసుకున్నారు.+ 32  అయితే ఇప్పుడు నీకిష్టమైతే వాళ్ల పాపాన్ని మన్నించు;+ లేకపోతే, నువ్వు రాసిన నీ పుస్తకంలో నుండి దయచేసి నా పేరు తుడిచేయి.”+ 33  కానీ యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “ఎవరైతే నాకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశారో అతని పేరునే నా పుస్తకంలో నుండి తుడిచేస్తాను. 34  ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్లి, నేను నీతో చెప్పిన చోటికి వాళ్లను నడిపించు. ఇదిగో! నీకు ముందుగా నా దూత వెళ్తాడు.+ నేను లెక్క అడిగే రోజున, వాళ్లు చేసిన పాపానికి వాళ్లకు శిక్ష విధిస్తాను.” 35  తర్వాత, ప్రజలు చేసుకున్న దూడను బట్టి, అంటే అహరోను చేసిన దూడను బట్టి, యెహోవా వాళ్ల మీదికి తెగులు రప్పించడం మొదలుపెట్టాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “పోత విగ్రహాన్ని.”
లేదా “మనసు మార్చుకో.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
అక్ష., “విత్తనానికి.”
లేదా “మనసు మార్చుకున్నాడు.”
లేదా “పరాక్రమ కార్యం గురించి.”