రోమీయులు 6:1-23

  • బాప్తిస్మం తీసుకుని క్రీస్తుతో ఐక్యంగా ఉండడం ద్వారా కొత్త జీవితం (1-11)

  • పాపాన్ని మీ శరీరాల మీద రాజుగా ఏలనివ్వకండి (12-14)

  • పాపానికి దాసులుగా ఉన్నవాళ్లు దేవునికి దాసులుగా మారడం (15-23)

    • పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణం; దేవుడు ఇచ్చే బహుమతి శాశ్వత జీవితం (23)

6  మరైతే ఏమనాలి? దేవుడు ఎక్కువ అపారదయ చూపించాలని మనం పాపం చేస్తూనే ఉండాలా?  కానేకాదు! పాపం విషయంలో చనిపోయిన మనం,+ ఇంకా పాపం చేస్తూ ఎలా ఉండగలం?+  బాప్తిస్మం తీసుకొని క్రీస్తుయేసుతో ఐక్యంగా ఉన్న మనందరం+ ఆయన మరణంలోకి కూడా బాప్తిస్మం తీసుకున్నామని+ మీకు తెలీదా?  ఆయన మరణంలోకి బాప్తిస్మం తీసుకోవడం ద్వారా మనం ఆయనతోపాటు పాతిపెట్టబడ్డాం.+ తండ్రి మహిమగల శక్తి ద్వారా క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి బ్రతికించబడి కొత్త జీవితం జీవిస్తున్నట్టే మనం కూడా కొత్త జీవితం జీవించడానికి పాతిపెట్టబడ్డాం.+  మనం ఆయనలా చనిపోయాం అంటే,+ నిస్సందేహంగా ఆయనలాగే తిరిగి బ్రతికించబడతాం* కూడా.+ అలా మనం ఆయనతో ఐక్యంగా ఉంటాం.  మన పాత వ్యక్తిత్వం ఆయనతోపాటు కొయ్యకు దిగగొట్టబడిందని+ మనకు తెలుసు. మన పాపభరిత శరీరం మన మీద అధికారం చెలాయించకూడదని,+ మనం ఇకమీదట పాపానికి దాసులుగా ఉండకూడదని+ అలా దిగగొట్టబడింది.  ఎందుకంటే చనిపోయిన వ్యక్తి తన పాపం నుండి విడుదల పొందాడు.*  అంతేకాదు, మనం క్రీస్తుతోపాటు చనిపోయాం అంటే, ఆయనతోపాటు జీవిస్తాం అని కూడా నమ్ముతాం.  మృతుల్లో నుండి బ్రతికించబడిన క్రీస్తు ఇక చనిపోడని+ మనకు తెలుసు. మరణానికి ఇక ఆయన మీద అధికారం లేదు. 10  పాపం విషయంలో* ఆయన ఒక్కసారే చనిపోయాడు;+ కానీ ఇప్పుడు ఆయన దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి జీవిస్తున్నాడు. 11  అలాగే, మీరు కూడా పాపం విషయంలో చనిపోయారని, క్రీస్తుయేసు శిష్యులుగా దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి జీవిస్తున్నారని అనుకోండి.+ 12  కాబట్టి నశించిపోయే మీ శరీరాల మీద పాపాన్ని రాజుగా ఏలనివ్వకండి,+ అప్పుడు మీరు శరీర కోరికలకు లొంగిపోరు. 13  అంతేకాదు మీ శరీరాల్ని* అవినీతి ఆయుధాలుగా పాపానికి అప్పగిస్తూ ఉండకండి. బదులుగా చనిపోయి బ్రతికిన వాళ్లలా మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి అప్పగించుకోండి, మీ శరీరాల్ని* కూడా నీతి ఆయుధాలుగా దేవునికి అప్పగించండి.+ 14  ఇప్పుడు మీరు ధర్మశాస్త్రం కింద కాకుండా దేవుని అపారదయ+ కింద ఉన్నారు కాబట్టి పాపాన్ని మీ మీద ఏలనివ్వకండి.+ 15  మరైతే మనం ఏ ముగింపుకు రావాలి? మనం ధర్మశాస్త్రం కింద కాకుండా దేవుని అపారదయ కింద ఉన్నామని+ పాపం చేయాలా? అలా ఎప్పటికీ జరగకూడదు! 16  మీకు తెలీదా? మీరు లోబడడానికి ఎవరికైనా మిమ్మల్ని మీరు దాసుల్లా అప్పగించుకుంటే, ఆ వ్యక్తికి* మీరు దాసులౌతారు;+ మీరు పాపానికి దాసులుగా+ ఉంటే చనిపోతారు,+ కానీ దేవునికి దాసులుగా ఉండి ఆయనకు లోబడితే నీతిమంతులౌతారు. 17  ఒకప్పుడు మీరు పాపానికి దాసులుగా ఉన్నా, మీకు అప్పగించబడిన బోధకు మనస్ఫూర్తిగా లోబడ్డారు, అందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు. 18  అవును, మీరు పాపం నుండి విడుదల చేయబడ్డారు+ కాబట్టి నీతికి దాసులయ్యారు.+ 19  నేను మనుషులకు అర్థమయ్యే మాటలు ఉపయోగిస్తూ మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే మీరు పాపం వల్ల బలహీనంగా ఉన్నారు; అంతకుముందు మీరు చెడ్డపనులు చేయడానికి మీ అవయవాల్ని అపవిత్రతకు, అవినీతికి దాసులుగా అప్పగించుకున్నారు, అలాగే ఇప్పుడు పవిత్రమైన పనులు చేయడానికి మీ అవయవాల్ని నీతికి దాసులుగా అప్పగించుకోండి.+ 20  ఎందుకంటే, మీరు పాపానికి దాసులుగా ఉన్నప్పుడు నీతి విషయంలో స్వతంత్రులుగా ఉండేవాళ్లు. 21  మరైతే ఆ సమయంలో మీరు ఎలాంటి ఫలాలు ఫలించారు? ఎలాంటివంటే, వాటి గురించి ఇప్పుడు మీరు సిగ్గుపడుతున్నారు. వాటివల్ల చివరికి వచ్చేది మరణమే.+ 22  ఇప్పుడైతే మీరు పాపం నుండి విడుదల చేయబడి దేవునికి దాసులయ్యారు కాబట్టి, పవిత్రతకు సంబంధించిన ఫలాలు ఫలిస్తున్నారు.+ వాటివల్ల చివరికి శాశ్వత జీవితం వస్తుంది.+ 23  పాపంవల్ల వచ్చే జీతం మరణం,+ కానీ దేవుడు ఇచ్చే బహుమతి మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు ద్వారా శాశ్వత జీవితం.+

అధస్సూచీలు

లేదా “పునరుత్థానం చేయబడతాం.”
లేదా “పాపక్షమాపణ పొందాడు.”
అంటే, పాపాన్ని తీసేయడానికి.
అక్ష., “అవయవాల్ని.”
అక్ష., “అవయవాల్ని.”
లేదా “మీరు ఎవరికైతే లోబడుతున్నారో ఆ వ్యక్తికి.”