కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

అధస్సూచీల్లోని చిన్న పేర్ల అర్థాలు

అక్ష.

అక్షరార్థంగా

మి.లీ.

మిల్లీ లీటర్లు