కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

A7-B

యేసు భూజీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–యేసు పరిచర్య ఆరంభం

సమయం

స్థలం

సంఘటన

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

29, శరదృతువు 

యొర్దాను నది, బహుశా యొర్దాను అవతల ఉన్న బేతనియలో లేదా దాని దగ్గర

యేసు బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు, అభిషిక్తుడయ్యాడు; యెహోవా, యేసు తన కుమారుడని తెలియజేశాడు, ఆయన్ని ఆమోదించాడు

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

యూదయ ఎడారి

అపవాది ప్రలోభపెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

యొర్దాను అవతల ఉన్న బేతనియ

బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను యేసే దేవుని గొర్రెపిల్ల అని అన్నాడు; మొదటి శిష్యులు యేసుతో కలిశారు

     

1:15,29-51

గలిలయకు చెందిన కానా; కపెర్నహూము

పెళ్లిలో మొదటి అద్భుతం, నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చాడు; కపెర్నహూముకు వెళ్లాడు

     

2:-12

30, పస్కా 

యెరూషలేము

ఆలయాన్ని శుభ్రం చేశాడు

     

2:13-25

నీకొదేముతో మాట్లాడాడు

     

3:1-21

యూదయ; ఐనోను

యూదయ గ్రామాలకు వెళ్లాడు, ఆయన శిష్యులు బాప్తిస్మం ఇచ్చారు; యేసు గురించి యోహాను చివరి సాక్ష్యం

     

3:22-36

తిబెరియ; యూదయ

యోహానును బంధించారు; యేసు గలిలయకు బయల్దేరాడు

4:12;14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:​1-3

సమరయలోని సుఖారు

గలిలయకు వెళ్లే దారిలో, సమరయులకు బోధించాడు

     

4:4-43

యూదయ ఎడారి