సంఖ్యాకాండం 21:1-35

  • అరాదు రాజును ఓడించడం (1-3)

  • రాగి సర్పం (4-9)

  • ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు చుట్టూ తిరిగెళ్తారు (10-20)

  • అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఓడించడం (21-30)

  • అమోరీయుల రాజైన ఓగును ఓడించడం (31-35)

21  ఇశ్రాయేలీయులు అతారీము మార్గంలో వచ్చారని నెగెబులో ఉంటున్న కనానీయుల రాజు అరాదు+ విన్న​ప్పుడు, అతను వాళ్లమీద దాడిచేసి వాళ్లలో కొందర్ని ఖైదీలుగా తీసుకెళ్లిపోయాడు.  కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు ఇలా మొక్కుబడి చేసుకున్నారు: “నువ్వు ఈ ప్రజల్ని మా చేతికి అప్పగిస్తే, మేము తప్పకుండా వాళ్ల ​నగరాల్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తాం.”  యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల మొర విని ఆ ​కనానీయుల్ని వాళ్ల చేతికి అప్పగించాడు; ఇశ్రాయేలీయులు వాళ్లను, వాళ్ల నగరాల్ని పూర్తిగా నాశనం చేశారు. కాబట్టి వాళ్లు ఆ చోటికి హోర్మా*+ అని పేరు పెట్టారు.  వాళ్లు హోరు కొండ+ నుండి బయల్దేరి, ఎదోము దేశం చుట్టు తిరిగి వెళ్దామని+ ఎర్రసముద్ర మార్గంలో తమ ప్రయాణం కొనసాగించారు; వాళ్లు అలా వెళ్తున్నప్పుడు, ప్రయాణం వల్ల ప్రజలు బాగా అలసిపోయారు.  దాంతో వాళ్లు దేవునికి, మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ+ ఇలా అన్నారు: “మమ్మల్ని ఐగుప్తు నుండి ఎందుకు బయటికి తీసుకొచ్చారు? ఈ ​ఎడారిలో చనిపోవడానికేనా? ఇక్కడ ఆహారం లేదు, నీళ్లు లేవు,+ నీచమైన ఈ ఆహారం అంటేనే మాకు వెగటు* పుట్టింది.”+  కాబట్టి యెహోవా ఆ ప్రజల మధ్యకు విష* సర్పాల్ని పంపించాడు, అవి ప్రజల్ని కాటేస్తూ ఉండడంతో చాలామంది ఇశ్రాయేలీయులు చనిపోయారు.+  కాబట్టి ప్రజలు మోషే దగ్గరికి వచ్చి, “మేము యెహోవాకు, నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి పాపం చేశాం.+ ఈ సర్పాల్ని మా మధ్య నుండి తీసేయమని మా తరఫున యెహోవాను వేడుకో” అన్నారు. అప్పుడు మోషే ఆ ప్రజల తరఫున వేడుకున్నాడు.+  యెహోవా మోషేతో ఇలా చెప్పాడు: “నువ్వు ఒక విష* సర్పం ప్రతిరూపాన్ని తయారుచేసి దాన్ని ఒక స్తంభం మీద ఉంచు. ఎవరినైనా పాము కాటేసినప్పుడు వాళ్లు చనిపోకుండా ఉండాలంటే దాన్ని చూడాలి.”  మోషే వెంటనే రాగితో ఒక సర్పాన్ని చేసి+ దాన్ని స్తంభం మీద పెట్టాడు;+ ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తిని పాము కాటేసినప్పుడు అతను ఆ రాగి సర్పాన్ని చూస్తే చనిపోకుండా ఉండేవాడు.+ 10  తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులు అక్కడి నుండి బయల్దేరి ఓబోతులో డేరాలు వేసుకున్నారు.+ 11  ఆ తర్వాత వాళ్లు ఓబోతు నుండి బయల్దేరి ఈయ్యె-అబారీములో,+ అంటే తూర్పు వైపున ఉన్న ఎడారిలో మోయాబుకు ఎదురుగా డేరాలు వేసుకున్నారు. 12  తర్వాత వాళ్లు అక్కడి నుండి బయల్దేరి జెరెదు లోయలో*+ డేరాలు వేసుకున్నారు. 13  అక్కడి నుండి బయల్దేరి అర్నోను ప్రాంతంలో డేరాలు వేసుకున్నారు.+ ఈ అర్నోను అమోరీయుల సరిహద్దు నుండి మొదలయ్యే ఎడారిలో ఉంది; మోయాబుకు, అమోరీయులకు మధ్య అది మోయాబు సరిహద్దుగా ఉంది. 14  అందుకే యెహోవా యుద్ధాలు అనే పుస్తకంలో వీటి గురించి ఉంది: “సూఫాలోని వాహేబు, అర్నోను లోయలు,* 15  మోయాబు సరిహద్దు మీదుగా ఆరు ప్రాంతం వరకు ఉన్న ఆ లోయల* ద్వారం.” 16  అలా వెళ్తూవెళ్తూ వాళ్లు బెయేరుకు* వచ్చారు. “ప్రజల్ని సమావేశపర్చు, నేను వాళ్లకు నీళ్లు ఇస్తాను” అని యెహోవా మోషేతో చెప్పింది ఈ బావి గురించే. 17  ఆ సమయంలో ఇశ్రాయేలీయులు ఈ పాట పాడారు: “బావీ, పైకి ఉబుకు!—పాటతో దానికి జవాబు చెప్పండి! 18  ఇది రాకుమారులు తవ్విన బావి, ప్రజల ప్రముఖులు తవ్విన బావి,అధికార దండంతో, తమ చేతికర్రలతో వాళ్లు తవ్విన బావి.” తర్వాత వాళ్లు ఎడారి నుండి ప్రయాణం కొనసాగించి మత్తానుకు చేరుకున్నారు, 19  ఆ తర్వాత మత్తాను నుండి నహలీయేలుకు, నహలీయేలు నుండి బామోతుకు+ చేరుకున్నారు. 20  బామోతు లోయ నుండి బయల్దేరి మోయాబు ప్రాంతంలో*+ ఉన్న లోయ దగ్గరికి వెళ్లారు. అది పిస్గా పైన+ ఉంది, పిస్గా పైనుండి చూస్తే యెషీమోను* కనిపిస్తుంది.+ 21  అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీ​యుల రాజైన సీహోను దగ్గరికి సందేశకుల్ని పంపించి ఇలా చెప్పమన్నారు:+ 22  “దయచేసి మమ్మల్ని నీ దేశం గుండా వెళ్లనివ్వు. మేము ఎవ్వరి పొలంలోకి, ద్రాక్షతోటలోకి వెళ్లం; ఏ బావిలోని నీళ్లూ తాగం. మేము మీ ప్రాంతాన్ని దాటిపోయే వరకు తిన్నగా రాజమార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోతాం.”+ 23  అయితే ఇశ్రాయేలీయులు తన ప్రాంతం గుండా వెళ్లడానికి సీహోను అనుమతించలేదు. బదులుగా అతను తన ప్రజలందర్నీ పోగుచేసుకొని ఎడారిలో ఇశ్రాయేలీయుల మీదికి వెళ్లాడు; అతను యాహజుకు వచ్చి ఇశ్రాయేలీయులతో పోరాడడం మొదలుపెట్టాడు.+ 24  అయితే ఇశ్రాయేలీయులు అతన్ని కత్తితో ఓడించి,+ అర్నోను+ నుండి యబ్బోకు+ వరకు అతని దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు;+ ఈ యబ్బోకు అమ్మోనీయుల దేశానికి దగ్గర్లో ఉంది. కానీ వాళ్లు యాజెరును+ దాటి వెళ్లలేదు, ఎందుకంటే అది అమ్మోనీయుల ప్రాంతానికి సరిహద్దు.+ 25  కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు ఈ నగరాలన్నిటినీ ఆక్రమించుకొని హెష్బోనులో, దాని చుట్టుపక్కల పట్టణాలన్నిటితో పాటు అమోరీయుల నగరాలన్నిట్లో నివసించడం మొదలుపెట్టారు.+ 26  ఎందుకంటే, ఈ హెష్బోను నగరం అమోరీయుల రాజైన సీహోనుది; అతను మోయాబు రాజుతో యుద్ధం చేసి అర్నోను వరకు అతని దేశమంతటినీ ఆక్రమించుకున్నాడు. 27  ప్రజలు ఎగతాళి చేస్తూ చెప్పుకునే ఈ సామెత అందుకే పుట్టింది: “హెష్బోనుకు రండి. సీహోను నగరాన్ని కట్టాలి, దాన్ని ​స్థిరపర్చాలి. 28  ఎందుకంటే హెష్బోను నుండి అగ్ని ​బయల్దేరింది, సీహోను పట్టణం నుండి జ్వాల బయల్దేరింది. అది మోయాబులోని ఆరును, అర్నోను ఎత్తైన స్థలాల ప్రభువుల్ని దహించేసింది. 29  మోయాబూ, నీకు శ్రమ! కెమోషు+ ప్రజలారా, మీరు నాశనమౌతారు! అతను తన కుమారుల్ని దేశదిమ్మరులుగా, తన కూతుళ్లను అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు ఖైదీలుగా చేస్తాడు. 30  మనం వాళ్లమీద దాడి చేద్దాం;దీబోను+ వరకు హెష్బోను నాశనం ​చేయబడుతుంది;నోఫహు వరకు మనం దాన్ని నిర్జన ​ప్రదేశంగా చేద్దాం;మేదెబా+ వరకు అగ్ని వ్యాపిస్తుంది.” 31  అలా ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల దేశంలో నివసించడం మొదలుపెట్టారు. 32  తర్వాత మోషే యాజెరును+ వేగుచూడడానికి కొంతమందిని పంపించాడు. వాళ్లు దాని చుట్టుపక్కల పట్టణాల్ని జయించి, అక్కడున్న అమోరీయుల్ని తరిమేశారు. 33  తర్వాత వాళ్లు పక్కకు తిరిగి బాషాను మార్గం గుండా వెళ్లారు. దాంతో బాషాను రాజైన ఓగు+ తన ​ప్రజలందర్నీ తీసుకొని వాళ్లతో యుద్ధం చేయడానికి ఎద్రెయికి వచ్చాడు.+ 34  అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “అతన్ని చూసి భయపడకు.+ ఎందుకంటే అతన్ని, అతని ప్రజలందర్నీ, అతని దేశాన్ని నేను నీ చేతికి ​అప్పగిస్తాను.+ మీరు హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినట్టే ఇతనికి కూడా చేస్తారు.”+ 35  కాబట్టి వాళ్లు అతని ప్రజల్లో ఒక్కరు కూడా మిగలకుండా ఉండేవరకు అతన్ని, అతని కుమారుల్ని, అతని ప్రజ​లందర్నీ చంపుతూ వెళ్లారు;+ చివరికి అతని దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.+

అధస్సూచీలు

“నాశనం కోసం ప్రతిష్ఠించడం” అని అర్థం.
లేదా “అసహ్యం.”
లేదా “మంట పుట్టించే.”
లేదా “మంట పుట్టించే.”
లేదా “వాగు దగ్గర.”
లేదా “వాగులు.”
లేదా “వాగుల.”
“బావి; గొయ్యి” అని అర్థం.
అక్ష., “మైదానంలో.”
లేదా “ఎడారి; ఎండిన ప్రదేశం” అయ్యుంటుంది.