కీర్తనలు 68:1-35

 • ‘దేవుని శత్రువులు చెల్లాచెదురవ్వాలి’

  • “తండ్రిలేనివాళ్లకు తండ్రి” (5)

  • దేవుడు ఒంటరివాళ్లకు ఒక ఇల్లు ఇస్తాడు (6)

  • మంచివార్తను ప్రకటించే స్త్రీలు (11)

  • మనుషుల్ని కానుకలుగా తీసుకెళ్లావు (18)

  • ‘యెహోవా ప్రతీరోజు మన భారాలు మోస్తున్నాడు’ (19)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన. దావీదు కీర్తన. శ్రావ్యగీతం. గీతం. 68  దేవుడు లేవాలి, ఆయన శత్రువులు చెల్లాచెదురవ్వాలి,ఆయన్ని ద్వేషించేవాళ్లు ఆయన ఎదుట నుండి పారిపోవాలి.+   గాలి పొగను చెదరగొట్టినట్టు నువ్వు వాళ్లను చెదరగొట్టాలి;అగ్నికి మైనం కరిగినట్టు, దుష్టులు దేవుని ఎదుట నాశనమవ్వాలి.+   కానీ నీతిమంతులు ఉల్లసించాలి,+వాళ్లు దేవుని ముందు ఎక్కువగా సంతోషించాలి;వాళ్లు సంతోషిస్తూ ఉల్లసించాలి.   దేవునికి పాటలు పాడండి; ఆయన పేరును స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి.*+ ఎడారి మైదానాల గుండా* స్వారీ చేస్తున్న దేవునికి పాట పాడండి. యెహోవా* ఆయన పేరు!+ ఆయన ముందు సంతోషించండి!   తన పవిత్ర నివాస స్థలంలో ఉన్న దేవుడు+తండ్రిలేనివాళ్లకు తండ్రి, విధవరాళ్లకు రక్షకుడు.*+   ఒంటరివాళ్లు నివసించడానికి దేవుడు ఒక ఇంటిని ఇస్తాడు;+బందీలను విడిపించి, వాళ్లు వర్ధిల్లేలా చేస్తాడు.+ కానీ మొండివాళ్లు* ఎండిన దేశంలో జీవించాలి.+   దేవా, నువ్వు నీ ప్రజల్ని నడిపించినప్పుడు,*+నువ్వు ఎడారి గుండా నడిచినప్పుడు, (సెలా)   భూమి కంపించింది;+దేవుని ఎదుట ఆకాశం వర్షాన్ని కురిపించింది;దేవుని ఎదుట, ఇశ్రాయేలు దేవుని ఎదుట ఈ సీనాయి పర్వతం కంపించింది.+   దేవా, నువ్వు విస్తారంగా వర్షం కురిపించావు;అలసిపోయిన నీ ప్రజలకు* నూతనోత్తేజాన్ని ఇచ్చావు. 10  వాళ్లు డేరాలున్న నీ పాలెంలో నివసించారు;+దేవా, నీ మంచితనంతో పేదవాళ్ల అవసరాలు తీర్చావు. 11  యెహోవా ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు;మంచివార్తను ప్రకటించే స్త్రీలు గొప్ప సైన్యంగా ఉన్నారు.+ 12  సైన్యాలున్న రాజులు పారిపోతారు,+ వాళ్లు పారిపోతారు! ఇంటిపట్టున ఉండే స్త్రీ దోపుడుసొమ్ము పంచుకుంటుంది.+ 13  మీరు చలిమంటల* మధ్య పడుకొనివున్నా,వెండి రెక్కలు, మేలిమి* బంగారు ఈకలు ఉన్న పావురాలుఅక్కడ మీకు దొరుకుతాయి. 14  సర్వశక్తిమంతుడు ఆ దేశంలో* రాజుల్ని చెదరగొట్టినప్పుడు,+సల్మోనులో మంచు కురిసింది.* 15  బాషాను+ పర్వతం దేవుని పర్వతం;*బాషాను పర్వతం శిఖరాలున్న పర్వతం. 16  శిఖరాలున్న పర్వతాల్లారా,దేవుడు తన నివాసంగా ఎంచుకున్న* పర్వతాన్ని+ చూసి మీరెందుకు ఈర్ష్య పడుతున్నారు? నిజంగా, యెహోవా ఎప్పటికీ అక్కడ నివసిస్తాడు.+ 17  దేవుని యుద్ధ రథాలు వేలల్లో, లక్షల్లో ఉన్నాయి.+ యెహోవా సీనాయి పర్వతం నుండి పవిత్ర స్థలంలోకి వచ్చాడు.+ 18  నువ్వు పైకి వెళ్లావు;+బందీల్ని తీసుకెళ్లావు;మనుషుల్ని కానుకలుగా తీసుకెళ్లావు,+అవును, యెహోవా* దేవా, నువ్వు వాళ్ల మధ్య నివసించడానికి మొండివాళ్లను కూడా తీసుకెళ్లావు.+ 19  ప్రతీరోజు మన భారాలు మోస్తున్న+మన రక్షకుడూ సత్యదేవుడూ అయిన యెహోవా స్తుతించబడాలి. (సెలా) 20  సత్యదేవుడు మనల్ని రక్షించే దేవుడు;+సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా మరణం నుండి తప్పిస్తాడు.+ 21  దేవుడు తన శత్రువుల తలల్ని,అంటే తప్పు చేస్తూ ఉండేవాళ్ల తలల్ని చితగ్గొడతాడు.+ 22  యెహోవా ఇలా అన్నాడు: “నేను వాళ్లను బాషాను+ నుండి వెనక్కి రప్పిస్తాను;సముద్ర లోతుల్లో నుండి వాళ్లను తిరిగి రప్పిస్తాను, 23  అప్పుడు మీ పాదాలు మీ శత్రువుల రక్తంతో తడుస్తాయి,+మీ కుక్కలు వాళ్ల రక్తాన్ని నాకుతాయి.” 24  దేవా, ప్రజలు నీ ఊరేగింపుల్ని,పవిత్ర స్థలంలోకి వెళ్తున్న నా రాజైన దేవుని ఊరేగింపుల్ని చూస్తారు.+ 25  గాయకులు ముందు నడుస్తారు, సంగీతకారులు తంతివాద్యాలు వాయిస్తూ వాళ్ల వెనక నడుస్తారు;+యువతులు కంజీరలు* వాయిస్తూ వాళ్ల మధ్య నడుస్తారు.+ 26  సమూహాల* మధ్య దేవుణ్ణి స్తుతించండి;ఇశ్రాయేలు ఊట నుండి వచ్చిన వాళ్లారా,+ యెహోవాను స్తుతించండి. 27  అక్కడ అందరికన్నా చిన్నవాడైన బెన్యామీను+ వాళ్లను జయిస్తున్నాడు,యూదా అధిపతులు కేకలు వేస్తున్న తమ గుంపుతో జయిస్తున్నారు,జెబూలూను అధిపతులు, నఫ్తాలి అధిపతులు కూడా జయిస్తున్నారు. 28  నువ్వు బలవంతుడిగా ఉంటావని నీ దేవుడు ఆదేశించాడు. మా తరఫున చర్య తీసుకున్న దేవా,+ నీ బలాన్ని చూపించు. 29  యెరూషలేములో ఉన్న నీ ఆలయం కోసం+రాజులు నీ దగ్గరికి కానుకలు తీసుకొస్తారు.+ 30  ప్రజలు వెండి రూకలు తీసుకొస్తూ వంగి నమస్కారం చేసేవరకుజమ్ముగడ్డి మధ్య ఉండే అడవి మృగాల్ని గద్దించు,ఎద్దుల,+ దూడల గుంపును గద్దించు. అయితే యుద్ధాన్ని ఇష్టపడే ప్రజల్ని ఆయన చెదరగొడతాడు. 31  ఐగుప్తు* నుండి కంచు పాత్రలు తీసుకురాబడతాయి;*+దేవునికి కానుకలు అర్పించడానికి కూషు తొందరపడుతుంది. 32  భూమ్మీదున్న రాజ్యాల్లారా, దేవునికి పాటలు పాడండి,+యెహోవాను స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి,* (సెలా) 33  ప్రాచీనకాలం నుండి ఆకాశ మహాకాశాల మీద స్వారీ చేస్తున్న దేవునికి+ పాట పాడండి. ఆయన తన స్వరంతో, బలమైన స్వరంతో గర్జిస్తున్నాడు. 34  దేవుని శక్తిని గుర్తించండి.+ ఆయన వైభవం ఇశ్రాయేలు మీద,ఆయన శక్తి ఆకాశంలో* ఉన్నాయి. 35  తన* మహిమాన్విత పవిత్రమైన స్థలం నుండి దేవుడు సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టిస్తాడు.+ ఆయనే ఇశ్రాయేలు దేవుడు,ఆయన తన ప్రజలకు బలాన్ని, శక్తిని ఇస్తాడు.+ దేవుణ్ణి స్తుతించండి.

అధస్సూచీలు

లేదా “సంగీతం వాయించండి.”
లేదా “మేఘాల మీద” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
అక్ష., “న్యాయమూర్తి.”
లేదా “తిరుగుబాటుదారులు.”
అక్ష., “నీ ప్రజల ముందు బయల్దేరినప్పుడు.”
అక్ష., “నీ స్వాస్థ్యానికి.”
లేదా “గొర్రెల దొడ్ల” అయ్యుంటుంది.
లేదా “పసుపు-ఆకుపచ్చ.”
అక్ష., “దానిలో.”
లేదా “కురిసినట్టు అనిపించింది.”
లేదా “గొప్ప పర్వతం.”
లేదా “కోరుకుంటున్న.”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
అంటే, గిలకల తప్పెట.
అక్ష., “సమావేశాల.”
లేదా “రాయబారులు వస్తారు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఈజిప్టు.”
లేదా “సంగీతం వాయించండి.”
అక్ష., “మేఘాల్లో.”
అక్ష., “నీ.”