కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

B14-A

వర్తకం, వాణిజ్యం

 • ద్రవ కొలతలు

 • కొర్‌ (10 బాత్‌లు / 60 హిన్‌లు)

  220 లీటర్లు

 • బాత్‌ (6 హిన్‌లు)

  22 లీటర్లు

 • హిన్‌ (12 లాగ్‌లు)

  3.67 లీటర్లు

 • లాగ్‌ (112 హిన్‌)

  0.31 లీటర్లు

 • ఘన కొలతలు

 • హోమర్‌ (1 కొర్‌ / 10 ఈఫాలు)

  220 లీటర్లు

 • ఈఫా (3 సీయలు / 10 ఓమెరులు)

  22 లీటర్లు

 • సీయ (3 13 ఓమెరులు)

  7.33 లీటర్లు

 • ఓమెరు (1 45 క్యాబ్‌లు)

  2.2 లీటర్లు

 • క్యాబ్‌

  1.22 లీటర్లు

 • క్వార్ట్‌

  1.08 లీటర్లు

 • రేఖీయ కొలతలు

 • పొడవాటి కొలకర్ర  (6 పొడవైన మూరలు)

  3.11 మీటర్లు / 10.2 అడుగులు

 • కొలకర్ర (6 మూరలు)

  2.67 మీటర్లు / 8.75 అడుగులు

 • ఫాథమ్‌

  1.8 మీటర్లు / 6 అడుగులు

 • పొడవైన మూర  (7 బెత్తెడులు)

  51.8 సెంటీమీటర్లు / 20.4 అంగుళాలు

 • మూర (2 జేనలు / 6 బెత్తెడులు)

  44.5 సెంటీమీటర్లు / 17.5 అంగుళాలు

 • చిన్న మూర 

  38 సెంటీమీటర్లు / 15 అంగుళాలు

 • 1 వేలి వెడల్పు 

  (14 బెత్తెడు) 1.85 సెంటీమీటర్లు / 0.73 అంగుళాలు

 1. 1 రోమన్‌ స్టేడియం  18 రోమన్‌ మైలు

  185 మీటర్లు / 606.95 అడుగులు

 2. 2 బెత్తెడు (4 వేలి వెడల్పులు)

  7.4 సెంటీమీటర్లు / 2.9 అంగుళాలు

 3. 3 జేన (3 బెత్తెడులు)

  22.2 సెంటీమీటర్లు / 8.75 అంగుళాలు