కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

17వ ప్రశ్న

బైబిలు మీ కుటుంబానికి ఎలా సహాయం చేస్తుంది?

భర్తలు/తండ్రులు

“అలాగే భర్తలు కూడా తమ సొంత శరీరాన్ని ప్రేమించుకున్నట్టు తమ భార్యల్ని ప్రేమించాలి. తన భార్యను ప్రేమించే వ్యక్తి తనను తాను ప్రేమించుకుంటున్నాడు. ఏ మనిషీ తన శరీరాన్ని ద్వేషించుకోడు కానీ దాన్ని పోషించి, సంరక్షించుకుంటాడు . . . మీలో ప్రతీ ఒక్కరు తనను తాను ప్రేమించుకున్నట్టు తన భార్యను ప్రేమించాలి.”

ఎఫెసీయులు 5:​28, 29, 33

“తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కోపం తెప్పించకండి; బదులుగా యెహోవా నిర్దేశాల ప్రకారం క్రమశిక్షణను, ఉపదేశాన్ని ఇస్తూ వాళ్లను పెంచండి.”

ఎఫెసీయులు 6:4

భార్యలు

‘భార్యకు తన భర్త మీద ప్రగాఢ గౌరవం ఉండాలి.’

ఎఫెసీయులు 5:33

“భార్యలారా, మీ భర్తలకు లోబడివుండండి. ప్రభువు శిష్యులు అలా చేయడం సరైనది.”

కొలొస్సయులు 3:18

పిల్లలు

“పిల్లలారా, ప్రభువు ఇష్టానికి అనుగుణంగా మీ అమ్మానాన్నల మాట వినండి, ఇది దేవుని దృష్టికి సరైనది. వాగ్దానంతో పాటు ఇవ్వబడిన మొదటి ఆజ్ఞ ఇదే: ‘నువ్వు మీ అమ్మానాన్నల్ని గౌరవించు. అప్పుడు నీ జీవితం బాగుంటుంది, నువ్వు భూమ్మీద ఎక్కువకాలం జీవిస్తావు.’ ”

ఎఫెసీయులు 6:​1-3

“పిల్లలారా, ప్రతీ విషయంలో మీ అమ్మానాన్నల మాట వినండి. ఇది ప్రభువుకు ఇష్టం.”

కొలొస్సయులు 3:20