కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

B11

మొదటి శతాబ్దంలోని ఆలయం

 1. ఆలయంలో ఇవి ఉండేవి

 2. 1 అతి పవిత్ర స్థలం

 3. 2 పవిత్ర స్థలం

 4. 3 దహనబలుల బలిపీఠం

 5. 4 పోతపోసిన సముద్రం

 6. 5 యాజకుల ప్రాంగణం

 7. 6 ఇశ్రాయేలీయుల ప్రాంగణం

 8. 7 స్త్రీల ప్రాంగణం

 9. 8 అన్యజనుల ప్రాంగణం

 10. 9 అడ్డుగోడ (సోరెగ్‌)

 11. 10 రాజ మంటపం

 12. 11 సొలొమోను మంటపం

 13. 12 ఆంటోనియా కోట