కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

B12-B

యేసు భూజీవితంలోని చివరి వారం (2వ భాగం)

నీసాను 12

సూర్యాస్తమయం (యూదుల రోజులు సూర్యాస్తమయంతో మొదలై సూర్యాస్తమయంతో ముగుస్తాయి)

సూర్యోదయం

 • శిష్యులతో ప్రశాంతంగా రోజు గడిపాడు

 • యేసును అప్పగించడానికి యూదా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు

సూర్యాస్తమయం

నీసాను 13

సూర్యాస్తమయం

సూర్యోదయం

 • పస్కా కోసం పేతురు, యోహాను ఏర్పాట్లు చేశారు

 • యేసు, మిగతా అపొస్తలులు సాయంత్రం చేరుకున్నారు

సూర్యాస్తమయం

నీసాను 14

సూర్యాస్తమయం

 • అపొస్తలులతో కలిసి పస్కా భోజనం చేశాడు

 • అపొస్తలుల పాదాలు కడిగాడు

 • యూదాను పంపించేశాడు

 • ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని స్థాపించాడు

 • గెత్సేమనే తోటలో అప్పగించబడి, బంధించబడ్డాడు

 • అపొస్తలులు పారిపోయారు

 • కయప ఇంట్లో మహాసభ విచారణ

 • పేతురు యేసు ఎవరో తెలీదన్నాడు

సూర్యోదయం

 • మళ్లీ మహాసభ ముందుకు

 • పిలాతు దగ్గరికి, తర్వాత హేరోదు దగ్గరికి, తిరిగి పిలాతు దగ్గరికి

 • మరణశిక్ష విధించి, గొల్గొతాలో చంపేశారు

 • మధ్యాహ్నం సుమారు మూడింటికి చనిపోయాడు

 • మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లి సమాధి చేశారు

సూర్యాస్తమయం

నీసాను 15 (విశ్రాంతి రోజు)

సూర్యాస్తమయం

సూర్యోదయం

 • యేసు సమాధి దగ్గర కాపలా పెట్టడానికి పిలాతు అనుమతి ఇచ్చాడు

సూర్యాస్తమయం

నీసాను 16

సూర్యాస్తమయం

 • మృతదేహానికి పూయడానికి మరిన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు కొన్నారు

సూర్యోదయం

 • పునరుత్థానం చేయబడ్డాడు

 • శిష్యులకు కనిపించాడు

సూర్యాస్తమయం