యిర్మీయా 1:1-19

  • యిర్మీయా ప్రవక్తగా నియమించబడడం (1-10)

  • బాదం చెట్టు దర్శనం (11, 12)

  • వంటపాత్ర దర్శనం (13-16)

  • నియామకం కోసం యిర్మీయా బలపర్చబడడం (17-19)

1  హిల్కీయా కుమారుడైన యిర్మీయా* మాటలు. హిల్కీయా బెన్యామీనుకు చెందిన అనాతోతులోని+ యాజకుల్లో ఒకడు.  ఆమోను+ కుమారుడూ యూదా రాజూ అయిన యోషీయా+ పరిపాలనలోని 13వ సంవత్సరంలో యిర్మీయా దగ్గరికి వచ్చిన యెహోవా వాక్యం.  యోషీయా కుమారుడూ యూదా రాజూ అయిన యెహోయాకీము+ రోజుల్లో కూడా వాక్యం యిర్మీయా దగ్గరికి వచ్చింది; యోషీయా కుమారుడూ యూదా రాజూ అయిన సిద్కియా+ పరిపాలనలోని 11వ సంవత్సరం వరకు, అంటే ఐదో నెలలో యెరూషలేము ప్రజలు చెరగా వెళ్లేంత వరకు+ వాక్యం అతని దగ్గరికి వచ్చింది.  యెహోవా వాక్యం నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:   “గర్భంలో నేను నిన్ను రూపొందించకముందే నువ్వు నాకు తెలుసు,*+నువ్వు పుట్టకముందే నేను నిన్ను ప్రత్యేకపర్చాను.*+ నేను నిన్ను దేశాలకు ప్రవక్తగా చేశాను.”   అయితే నేను, “అయ్యో, సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా! నేను చిన్నవాణ్ణి,+ ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలీదు”+ అన్నాను.   అప్పుడు యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “ ‘నేను చిన్నవాణ్ణి’ అని అనొద్దు. నేను పంపించే వాళ్లందరి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్లాలి,నేను నీకు ఆజ్ఞాపించే ప్రతీది చెప్పాలి.+   వాళ్లను చూసి భయపడకు,+ఎందుకంటే, ‘నిన్ను కాపాడడానికి నేను నీతో ఉన్నాను’+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.”  అప్పుడు యెహోవా తన చెయ్యి చాపి నా నోటిని ముట్టాడు.+ తర్వాత యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “నేను నా మాటలు నీ నోట ఉంచాను.+ 10  ఇదిగో, ఈ రోజు నేను నిన్ను దేశాల మీద, రాజ్యాల మీద నియమించాను. పెల్లగించడానికి, కింద పడేయడానికి; నాశనం చేయడానికి, పడగొట్టడానికి; కట్టడానికి, నాటడానికి నేను నిన్ను నియమించాను.”+ 11  యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి, “యిర్మీయా, నీకు ఏం కనిపిస్తోంది?” అని అడిగింది. అందుకు నేను, “బాదం చెట్టు* కొమ్మ కనిపిస్తోంది” అన్నాను. 12  యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు సరిగ్గా చూశావు, ఎందుకంటే నా మాటను నెరవేర్చడానికి నేను మెలకువగా ఉన్నాను.” 13  యెహోవా వాక్యం రెండోసారి నా దగ్గరికి వచ్చి, “నీకు ఏం కనిపిస్తోంది?” అని అడిగింది. అందుకు నేను, “మరుగుతున్న పాత్ర* కనిపిస్తోంది, దాని మూతి ఉత్తర దిక్కుకు వ్యతిరేకంగా* వంగి ఉంది” అన్నాను. 14  అప్పుడు యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “ఉత్తరం వైపు నుండి విపత్తు ముంచుకొస్తుంది,అది దేశ ప్రజలందరి మీదికి వస్తుంది.+ 15  ఎందుకంటే, ‘ఉత్తర రాజ్యాల కుటుంబాలన్నిటినీ నేను రప్పిస్తున్నాను’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు,+‘వాళ్లు వస్తారు; వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరుయెరూషలేము ప్రవేశ ద్వారాల దగ్గర,+దాని చుట్టూ ఉన్న ప్రాకారాలన్నిటి ఎదురుగా,యూదా నగరాలన్నిటి ఎదురుగా తమ సింహాసనాన్ని స్థాపిస్తారు.+ 16  నా ప్రజల దుష్టత్వమంతటిని బట్టి వాళ్ల మీద నా తీర్పులు ప్రకటిస్తాను,ఎందుకంటే వాళ్లు నన్ను విడిచిపెట్టారు,+వేరే దేవుళ్లకు బలులు అర్పిస్తూ వాటి పొగ పైకిలేచేలా చేస్తున్నారు,*+తమ చేతులతో చేసిన వాటికి వంగి నమస్కారం చేస్తున్నారు.’+ 17  అయితే నువ్వు నడుం కట్టుకొని,లేచి నిలబడి, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించేదంతా వాళ్లకు చెప్పాలి. వాళ్లను చూసి భయపడకు,+లేదంటే వాళ్ల ముందు నువ్వు భయపడేలా చేస్తాను. 18  ఈ రోజు నేను నిన్ను ప్రాకారంగల నగరంలా చేశాను;దేశమంతటి ముందు,యూదా రాజుల ముందు, దాని అధిపతుల ముందు,యాజకుల ముందు, దేశ ప్రజల ముందు+ నిన్ను ఇనుప స్తంభంలా, రాగి గోడల్లా చేశాను.+ 19  వాళ్లు ఖచ్చితంగా నీతో పోరాడతారు,కానీ వాళ్లు నీ మీద గెలవరు, ఎందుకంటే, ‘నిన్ను కాపాడడానికి నేను నీతో ఉన్నాను’+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.”

అధస్సూచీలు

బహుశా “యెహోవా హెచ్చిస్తాడు” అనే అర్థం ఉండవచ్చు.
లేదా “నిన్ను ఎంచుకున్నాను.”
లేదా “పవిత్రపర్చాను.”
అక్ష., “మెలకువగా ఉండేదాని.”
లేదా “వెడల్పాటి మూతిగల వంటపాత్ర.”
అంటే, దక్షిణం వైపుకు.
మూలభాష పదం ధూపం వేయడాన్ని కూడా సూచించవచ్చు.