దానియేలు 9:1-27

 • పాపాల్ని ఒప్పుకుంటూ దానియేలు ప్రార్థన (1-19)

  • 70 సంవత్సరాలు శిథిలాలుగా ఉంటుంది (2)

 • గబ్రియేలు దానియేలు దగ్గరికి రావడం (20-23)

 • 70 వారాల ప్రవచనం (24-27)

  • 69 వారాల తర్వాత మెస్సీయ వస్తాడు (25)

  • మెస్సీయ చంపబడతాడు (26)

  • నగరం, పవిత్ర స్థలం నాశనమౌతాయి (26)

9  అది అహష్వేరోషు కుమారుడూ మాదీయుడూ అయిన దర్యావేషు+ పరిపాలనలోని మొదటి సంవత్సరం, అతను కల్దీయుల రాజ్యం మీద రాజుగా చేయబడ్డాడు.+  అతని పరిపాలనలోని మొదటి సంవత్సరంలో, ​దానియేలు అనే నేను యెహోవా యిర్మీయా ప్రవక్తకు చెప్పిన మాట ప్రకారం యెరూషలేము 70 సంవత్సరాల పాటు+ శిథిలాలుగా ఉంటుందని గ్రంథాల* ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాను.+  కాబట్టి నేను నా ముఖాన్ని సత్యదేవుడైన యెహోవా వైపు తిప్పి, ఉపవాసం+ ఉండి, గోనెపట్ట కట్టుకుని, నా మీద బూడిద ​చల్లుకుని, ​ప్రార్థనలో ఆయన్ని వేడుకుంటూ ఉన్నాను.  నేను నా దేవుడైన యెహోవాకు ప్రార్థించి, మా పాపాలు ఒప్పుకుని ఇలా అన్నాను: “సత్యదేవుడివైన యెహోవా, సంభ్రమాశ్చ​ర్యాలు పుట్టించే గొప్ప దేవా, నిన్ను ప్రేమించి, నీ ఆజ్ఞల్ని పాటించేవాళ్ల ​విషయంలో+ నీ ​ఒప్పందాన్ని* నిలబెట్టుకుంటూ, వాళ్లమీద ​విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపించే దేవా,+  మేము పాపం చేశాం, తప్పు చేశాం, చెడుగా ప్రవ​ర్తించాం, తిరుగుబాటు చేశాం;+ నీ ఆజ్ఞల నుండి, తీర్పుల నుండి పక్కకి మళ్లాం.  నీ సేవకులైన ప్రవక్తలు మా రాజులతో, అధిపతులతో, పూర్వీకులతో, దేశ ప్రజలందరితో నీ పేరున మాట్లాడిన మాటల్ని మేము వినలేదు.+  యెహోవా, నువ్వు నీతిమంతుడివి; కానీ ఈ రోజు ఉన్నట్టుగా మేము అవమానం కొనితెచ్చుకున్నాం; యూదావాళ్లు, యెరూషలేము నివాసులు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలం​దరూ అవమానం కొనితెచ్చుకున్నారు. వాళ్లు నీకు నమ్మకద్రోహం చేశారు కాబట్టి నువ్వు వాళ్లను దగ్గర్లో, దూరంలో ఉన్న అన్ని దేశాలకు చెదరగొట్టావు.+  “యెహోవా, మేము నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాం కాబట్టి మా మీదికి, మా రాజుల మీదికి, మా అధిపతుల మీదికి, మా పూర్వీకుల మీదికి అవమానం కొనితెచ్చుకున్నాం.  మా దేవా, యెహోవా, నువ్వు క్షమించే దేవుడివి, ​కరుణగల వాడివి;+ కానీ మేము నీ మీద తిరుగు​బాటు చేశాం.+ 10  నీ సేవకులైన ప్రవక్తల ద్వారా నువ్వు మా ముందు ఉంచిన నీ నియమాల్ని మేము పాటించలేదు, అలా మేము మా దేవుడైన యెహోవా స్వరానికి లోబడలేదు.+ 11  ఇశ్రాయేలీయులందరూ నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరారు, నీ మాటకు లోబడకుండా పక్కకు మళ్లారు; మేము నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాం కాబట్టి, సత్యదేవుని సేవకుడైన మోషే ​ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడిన శాపాన్ని నువ్వు మా మీద కుమ్మరించావు.+ 12  నువ్వు మా మీదికి గొప్ప విపత్తును తీసుకొచ్చి మాకు, మమ్మల్ని పరిపాలించిన మా పరిపాలకులకు* వ్యతిరేకంగా నువ్వు చెప్పిన మాటల్ని నెరవేర్చావు;+ యెరూ​షలేము మీదికి వచ్చినంత గొప్ప విపత్తు ఆకాశమంతటి కింద ముందెప్పుడూ రాలేదు.+ 13  మోషే ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడినట్టే ఈ విపత్తు అంతా మా మీదికి వచ్చింది;+ అయినా మేము మా దేవుడైన యెహోవా అనుగ్రహం కోసం వేడుకోలేదు, మా తప్పుల నుండి పక్కకు మళ్లలేదు,+ నువ్వు సత్యవంతుడివని* అర్థం ​చేసుకోలేదు.* 14  “అందుకే యెహోవా, నువ్వు గమనిస్తూ, చివరికి మా మీదికి విపత్తు తీసుకొచ్చావు, ​ఎందుకంటే యెహోవా మా దేవా, నువ్వు చేసిన పనులన్నిట్లో నువ్వు నీతిమంతుడివి; అయినా మేము నీ మాటకు లోబడలేదు.+ 15  “మా దేవా, యెహోవా, బలమైన చేతితో నీ ప్రజల్ని ఐగుప్తు* దేశం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చి,+ ఈ రోజు వరకు నీ కోసం ఒక పేరు ​సంపాదించుకున్న దేవా,+ మేము పాపం చేసి చెడుగా ప్రవర్తించాం. 16  యెహోవా, నీ నీతికార్యాలన్నిటిని బట్టి+ నీ నగరమైన యెరూషలేము మీద నుండి, నీ పవిత్ర పర్వతం మీద నుండి దయచేసి నీ కోపం, నీ ఆగ్రహం తొలగిపోనివ్వు; ఎందుకంటే, మా పాపాల కారణంగా, మా పూర్వీకుల తప్పుల కారణంగా యెరూషలే​ముకు, అలాగే నీ ప్రజలకు మా చుట్టూ ఉన్నవాళ్లందరిలో అవమానం ఎదురౌతూ ఉంది. 17  మా దేవా, నీ సేవకుడు చేసే ​ప్రార్థనను, విన్నపాల్ని విను; యెహోవా, నీకే మహిమ కలిగేలా, శిథిలమైపోయిన నీ పవిత్రమైన స్థలం మీద నీ ముఖకాంతి ప్రకాశిం​చనివ్వు. 18  నా దేవా, శ్రద్ధగా ఆలకించు! కళ్లు తెరిచి మా శ్రమల్ని, నీ పేరు పెట్టబడిన నీ నగరాన్ని చూడు; మా నీతికార్యాల్ని బట్టి కాదుగానీ నీ గొప్ప కరుణను బట్టే నిన్ను బ్రతిమాలు​తున్నాం. 19  యెహోవా, విను. యెహోవా, మమ్మల్ని క్షమించు. యెహోవా, మా మొర విని మమ్మల్ని రక్షించు! నా దేవా, నీకే మహిమ కలిగేలా ఆలస్యం చేయకు, ఎందుకంటే నీ ​నగరానికి, నీ ప్రజలకు నీ పేరే పెట్టబడింది.” 20  నేను ఇంకా ప్రార్థిస్తూ, నా పాపాల్ని, నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల పాపాల్ని ఒప్పుకుంటూ, నా దేవుని పవిత్ర పర్వతం+ గురించి నా దేవుడైన యెహోవా ముందు అనుగ్రహం కోసం వేడుకుంటుండగా, 21  అవును, నేను ఇంకా ప్రార్థిస్తూ ఉండగా, అంతకుముందు దర్శనంలో చూసిన+ గబ్రియేలు+ అనే మనిషి దాదాపు సాయంకాల అర్పణ సమయంలో, నేను బాగా అలసిపోయి ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు. 22  అతను నాకు లోతైన అవగాహన ఇచ్చాడు, అతను ఇలా అన్నాడు: “దానియేలూ, నేను ఇప్పుడు నీకు వివేచనను, అవగాహనను ఇవ్వడానికి వచ్చాను. 23  నువ్వు ఎంతో అమూల్యమైనవాడివి,* అందుకే నువ్వు వేడుకోవడం మొదలుపెట్టిన​ప్పుడు నాకు ఒక సందేశం అందింది, దాన్ని నీకు చెప్పడానికి వచ్చాను. కాబట్టి నేను చెప్పే విషయం గురించి ఆలోచించి, దర్శనాన్ని అర్థం చేసుకో. 24  “అపరాధాన్ని తీసేయడానికి, పాపాన్ని అంతం చేయడానికి,+ దోషాన్ని ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి,+ శాశ్వతమైన నీతిని తీసుకురావడానికి,+ దర్శనాన్నీ ప్రవచనాన్నీ* ముద్రించడానికి,+ అత్యంత పవిత్రమైన దాన్ని* అభిషేకించడానికి నీ ప్రజల కోసం, నీ పవిత్ర నగరం కోసం దేవుడు 70 వారాలు* ​నిర్ణయించాడు. 25  యెరూషలేమును పునరుద్ధరించి, దాన్ని మళ్లీ కట్టమనే ఆజ్ఞ జారీ అయిన సమయం నుండి+ నాయకుడైన+ మెస్సీయ*+ వచ్చేవరకు 7 వారాలు, అలాగే 62 వారాలు పడుతుందని+ తెలుసుకో, అర్థం చేసుకో. అది నగర వీధితో, కందకంతో పాటు పునరుద్ధరించబడుతుంది, మళ్లీ ​కట్టబడుతుంది; అయితే ఆ పని ​కష్టకాలంలో జరుగుతుంది. 26  “ఆ 62 వారాల తర్వాత, తనకంటూ ఏమీ లేకుండా+ మెస్సీయ చంపబడతాడు.*+ “నగరాన్ని, పవిత్ర స్థలాన్ని రాబోయే సైన్యాలు నాశనం చేస్తాయి.+ వరదతో దాని అంతం వస్తుంది. అంతం వరకు యుద్ధం జరుగుతుంది; నాశనం జరగాలని దేవుడు నిర్ణ​యించాడు.+ 27  “ఆయన ఒక వారం పాటు చాలామంది కోసం ఒప్పందాన్ని అమలులో ఉంచుతాడు; అర్ధ వారమప్పుడు, ఆయన బలుల్ని, అర్పణల్ని ఆగిపోయేలా చేస్తాడు.+ “నాశనం చేసేవాడు అసహ్యమైనవాటి రెక్క మీద వస్తాడు;+ నాశనమయ్యే వరకు, దేవుడు ​నిర్ణయించింది శిథిలాలుగా ఉన్నదాని మీద ​కుమ్మరించబడుతుంది.”

అధస్సూచీలు

అంటే, పవిత్ర గ్రంథాలు.
లేదా “నిబంధనను.”
అక్ష., “మాకు న్యాయం తీర్చిన మా న్యాయమూర్తులకు.”
లేదా “నీ సత్యాన్ని; నమ్మకత్వాన్ని.”
లేదా “నీ సత్యం విషయంలో లోతైన అవగాహన సంపాదించుకోలేదు.”
లేదా “ఈజిప్టు.”
లేదా “ఎంతో ప్రియమైనవాడివి; చాలా విలువైనవాడివి.”
అక్ష., “ప్రవక్తనూ.”
లేదా “అతి పవిత్ర స్థలాన్ని.”
అంటే, సంవత్సరాల వారాలు.
లేదా “అభిషిక్తుడు.”
లేదా “కొట్టేయబడతాడు.”