కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

A7-H

యేసు భూజీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు–యెరూషలేములో యేసు చివరి పరిచర్య (2వ భాగం)

సమయం

స్థలం

సంఘటన

మత్తయి

మార్కు

లూకా

యోహాను

నీసాను 14 

యెరూషలేము

యేసు యూదాను ద్రోహి అని స్పష్టం చేసి, పంపించేశాడు

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని నెలకొల్పాడు (1కొ 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

పేతురు తానెవరో తెలీదంటాడని, అపొస్తలులు చెదిరిపోతారని ప్రవచించాడు

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

సహాయకుణ్ణి పంపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు; నిజమైన ద్రాక్షచెట్టు ఉదాహరణ; ప్రేమించాలని ఆజ్ఞాపించాడు; అపొస్తలులతో చివరి ప్రార్థన

     

14:1–17:26

గెత్సేమనే

తోటలో వేదన; యేసును అప్పగించడం, బంధించడం

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

యెరూషలేము

అన్న ప్రశ్నించాడు; కయప, మహాసభ విచారణ; పేతురు ఆయనెవరో తెలీదన్నాడు

26:57– 27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

నమ్మకద్రోహి యూదా ఉరి వేసుకున్నాడు (అపొ 1:18, 19)

27:3-10

     

ముందు పిలాతు దగ్గరికి, తర్వాత హేరోదు దగ్గరికి, తిరిగి పిలాతు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

పిలాతు ఆయన్ని విడుదల చేయడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ యూదులు బరబ్బను అడిగారు; హింసాకొయ్య మీద మరణశిక్ష విధించారు

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(మధ్యాహ్నం దాదాపు 3:00 గంటలకు, శుక్రవారం)

గొల్గొతా

హింసాకొయ్య మీద చనిపోయాడు

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

యెరూషలేము

మృతదేహాన్ని కొయ్య నుండి దించి సమాధిలో పెట్టారు

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

నీసాను 15 

యెరూషలేము

యాజకులు, పరిసయ్యులు సమాధికి కాపలా పెట్టి, దానికి ముద్రవేశారు

27:62-66

     

నీసాను 16 

యెరూషలేము, దాని పరిసర ప్రాంతం; ఎమ్మాయు

యేసు పునరుత్థానం చేయబడ్డాడు; శిష్యులకు ఐదుసార్లు కనిపించాడు

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

నీసాను 16 తర్వాత 

యెరూషలేము; గలిలయ

శిష్యులకు ఇంకొన్నిసార్లు కనిపించాడు (1కొ 15:5-7; అపొ 1:3-8); నిర్దేశాలిచ్చాడు; శిష్యుల్ని చేయమని ఆజ్ఞాపించాడు

28:16-20

   

20:26–21:25

అయ్యార్‌ 25 

బేతనియ దగ్గర్లో ఒలీవల కొండ

యేసు పునరుత్థానమైన 40 రోజుల తర్వాత పరలోకానికి వెళ్లాడు (అపొ 1:9-12)

   

24:50-53