ఆదికాండం 26:1-35

  • గెరారులో ఇస్సాకు, రిబ్కా (1-11)

    • దేవుని వాగ్దానం ఇస్సాకుతో ఖరారు (3-5)

  • బావుల గురించి గొడవ (12-25)

  • అబీమెలెకుతో ఇస్సాకు ఒప్పందం (26-33)

  • హిత్తీయులైన ఏశావు ఇద్దరు భార్యలు (34, 35)

26  అబ్రాహాము రోజుల్లో వచ్చిన కరువు+ కాకుండా ఇంకో కరువు ఆ దేశంలో వచ్చింది. దాంతో ఇస్సాకు గెరారులో ఉన్న ఫిలిష్తీయుల రాజు అబీమెలెకు దగ్గరికి వెళ్లాడు.  అప్పుడు యెహోవా ఇస్సాకుకు కనిపించి ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్లకు. నేను నీకు చూపించే దేశంలో నివసించు.  ఈ దేశంలో పరదేశిగా ఉండు,+ నేను ఎప్పటిలాగే నీకు తోడుగా ఉండి, నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను; ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతాలన్నిటినీ నీకు, నీ సంతానానికి* ఇస్తాను;+ నేను నీ తండ్రి అబ్రాహాముకు ఒట్టేసి చేసిన ఈ ప్రమాణాన్ని నెరవేరుస్తాను:+  ‘నేను నీ సంతానాన్ని* ఆకాశ నక్షత్రాలంతమంది అయ్యేలా చేస్తాను;+ నేను ఈ ప్రాంతాలన్నిటినీ నీ సంతానానికి* ఇస్తాను;+ నీ సంతానం* ద్వారా భూమ్మీద ఉన్న అన్నిదేశాల ప్రజలు దీవెన సంపాదించుకుంటారు.’*+  ఎందుకంటే అబ్రాహాము నా మాట విన్నాడు; నేను కోరినవాటిని చేస్తూ, నా ఆజ్ఞల్ని, నా శాసనాల్ని, నా నియమాల్ని పాటిస్తూ వచ్చాడు.”+  కాబట్టి ఇస్సాకు గెరారులోనే నివసిస్తూ ఉన్నాడు.+  ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలు తన భార్య గురించి అదేపనిగా అడుగుతున్నప్పుడు అతను, “ఈమె నా చెల్లెలు” అని చెప్పేవాడు.+ ఆమె తన భార్య అని చెప్పడానికి ఇస్సాకు భయపడ్డాడు. అతను, “రిబ్కా కోసం ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలు నన్ను చంపేస్తారేమో” అని అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే రిబ్కా చాలా అందంగా ఉండేది.+  కొన్నిరోజుల తర్వాత, ఫిలిష్తీయుల రాజు అబీమెలెకు కిటికీ గుండా బయటికి చూసినప్పుడు ఇస్సాకు తన భార్య రిబ్కాతో సరసాలాడడం* గమనించాడు.+  వెంటనే అబీమెలెకు ఇస్సాకును పిలిపించి, “నిజానికి ఆమె నీ భార్య! కానీ నువ్వు ‘ఆమె నా చెల్లెలు’ అని ఎందుకు చెప్పావు?” అని అడిగాడు. అందుకు ఇస్సాకు, “ఆమె వల్ల నేను చనిపోవాల్సి వస్తుందేమో అన్న భయంతో అలా చెప్పాను”+ అన్నాడు. 10  కానీ అబీమెలెకు ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేశావు?+ నా ప్రజల్లో ఎవరైనా ఇట్టే నీ భార్యతో పడుకొని ఉండేవాళ్లు; నువ్వు మాకు పాపాన్ని అంటగట్టి ఉండేవాడివి!”+ 11  ఆ తర్వాత అబీమెలెకు ప్రజలందరికీ ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: “ఎవరైనా ఇతని జోలికి, ఇతని భార్య జోలికి వెళ్తే వాళ్లకు ఖచ్చితంగా మరణశిక్ష పడుతుంది!” 12  ఇస్సాకు ఆ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం మొదలుపెట్టాడు. ఆ ఏడాది అతను విత్తిన దానికి 100 రెట్లు రాబడి వచ్చింది, ఎందుకంటే యెహోవా అతన్ని దీవిస్తూ ఉన్నాడు.+ 13  అతను సంపన్నుడు అయ్యాడు, అంతకంతకూ వర్ధిల్లుతూ చాలా ధనవంతుడయ్యాడు. 14  అతను గొర్రెల మందల్ని, పశువుల మందల్ని, చాలామంది సేవకుల్ని సంపాదించుకున్నాడు.+ దాంతో ఫిలిష్తీయులు అతన్ని చూసి ఈర్ష్యపడడం మొదలుపెట్టారు. 15  కాబట్టి ఆ ఫిలిష్తీయులు, ఇస్సాకు తండ్రి అబ్రాహాము బ్రతికున్న రోజుల్లో అతని సేవకులు తవ్విన బావులన్నిటినీ+ మట్టితో పూడ్చేశారు. 16  అప్పుడు అబీమెలెకు ఇస్సాకుతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు మా ప్రాంతం నుండి వెళ్లిపో. ఎందుకంటే నువ్వు మాకన్నా చాలా బలవంతుడివి అయ్యావు.” 17  కాబట్టి ఇస్సాకు అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయి, గెరారు+ లోయలో* డేరాలు వేసుకొని అక్కడ నివసించడం మొదలుపెట్టాడు. 18  ఇస్సాకు తండ్రి అబ్రాహాము బ్రతికున్న రోజుల్లో అక్కడ తవ్వించిన బావుల్ని ఇస్సాకు మళ్లీ తవ్వించాడు; ఎందుకంటే అబ్రాహాము చనిపోయిన తర్వాత ఫిలిష్తీయులు ఆ బావుల్ని పూడ్చేశారు.+ ఇస్సాకు ఆ బావులకు తన తండ్రి పెట్టిన పేర్లే  పెట్టాడు.+ 19  ఇస్సాకు సేవకులు ఆ లోయలో* తవ్వుతున్నప్పుడు, వాళ్లకు ఒక మంచినీళ్ల ఊట కనిపించింది. 20  అప్పుడు గెరారులోని కాపరులు, “ఈ నీళ్లు మావి!” అని అంటూ ఇస్సాకు కాపరులతో గొడవకు దిగారు. వాళ్లు తనతో గొడవపడ్డారు కాబట్టి ఇస్సాకు ఆ ఊటకు ఏశెకు* అని పేరు పెట్టాడు. 21  ఇస్సాకు మనుషులు ఇంకో బావి తవ్వడం మొదలుపెట్టినప్పుడు దాని గురించి కూడా వాళ్లు గొడవకు దిగారు. అందుకే ఇస్సాకు దానికి శిత్నా* అని పేరు పెట్టాడు. 22  తర్వాత ఇస్సాకు అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయి ఇంకో బావి తవ్వాడు. అయితే ఈసారి వాళ్లు దాని గురించి గొడవపడలేదు. కాబట్టి ఇస్సాకు దానికి రహెబోతు* అని పేరు పెట్టి ఇలా అన్నాడు: “ఇప్పుడు యెహోవా మనకు చాలా స్థలం ఇచ్చాడు, మనల్ని ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువమంది అయ్యేలా చేశాడు.”+ 23  తర్వాత ఇస్సాకు అక్కడి నుండి బెయేర్షెబాకు+ వెళ్లాడు. 24  ఆ రాత్రి యెహోవా అతనికి కనిపించి ఇలా అన్నాడు: “నేను నీ తండ్రి అబ్రాహాముకు దేవుణ్ణి.+ భయపడకు,+ నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను; నా సేవకుడైన అబ్రాహామును బట్టి నిన్ను దీవిస్తాను, నీ సంతానాన్ని* ఎక్కువమంది అయ్యేలా చేస్తాను.”+ 25  కాబట్టి అతను అక్కడ ఒక బలిపీఠం కట్టి, యెహోవా పేరును స్తుతించాడు.+ అక్కడ అతను తన డేరా వేసుకున్నాడు,+ అతని సేవకులు అక్కడే ఒక బావి తవ్వారు. 26  తర్వాత గెరారు నుండి అబీమెలెకు తన వ్యక్తిగత సలహాదారుడైన అహుజతుతో, తన సైన్యాధిపతి ఫీకోలుతో+ కలిసి ఇస్సాకు దగ్గరికి వచ్చాడు. 27  అప్పుడు ఇస్సాకు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు నన్ను ద్వేషించి, మీ ప్రాంతం నుండి వెళ్లగొట్టారు. ఇప్పుడెందుకు నా దగ్గరికి వచ్చారు?” 28  దానికి వాళ్లు ఇలా అన్నారు: “యెహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడని+ మాకు స్పష్టంగా అర్థమైంది. అందుకే మేము ఇలా అనుకున్నాం: ‘మనం ఒక ప్రమాణం చేసుకొని, ఒప్పందం కుదుర్చుకుందాం.+ 29  అదేంటంటే, మేము నీకు ఏ హానీ చేయకుండా నిన్ను సమాధానంగా పంపించి, నీకు మంచే చేశాం కాబట్టి, నువ్వు కూడా మాకు ఏ హానీ చేయకూడదు. ఇప్పుడు నువ్వు యెహోవా చేత దీవించబడినవాడివి.’ ” 30  తర్వాత అతను వాళ్లకు విందు ఏర్పాటు చేశాడు, వాళ్లు తిని తాగారు. 31  వాళ్లు తెల్లవారుజామునే లేచి, ఒకరితో ఒకరు ఒట్టేసి ప్రమాణం చేసుకున్నారు.+ ఆ తర్వాత ఇస్సాకు వాళ్లను పంపించేశాడు, వాళ్లు అతని దగ్గర నుండి సమాధానంగా వెళ్లిపోయారు. 32  ఆ రోజు ఇస్సాకు సేవకులు వచ్చి, తాము తవ్విన బావిలో+ నీళ్లు పడ్డాయని అతనికి చెప్పారు. 33  కాబట్టి అతను దానికి షేబ అని పేరు పెట్టాడు. అందుకే నేటికీ ఆ నగరం పేరు బెయేర్షెబా.+ 34  ఏశావుకు 40 ఏళ్లు వచ్చినప్పుడు, అతను హిత్తీయుడైన బేయేరీ కూతురు యహూదీతును, హిత్తీయుడైన ఏలోను కూతురు బాశెమతును పెళ్లి చేసుకున్నాడు.+ 35  వాళ్లు ఇస్సాకుకు, రిబ్కాకు ఎంతో మనోవేదన కలిగించారు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “విత్తనానికి.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
అక్ష., “విత్తనానికి.”
అక్ష., “విత్తనం.”
దానికోసం కష్టపడాల్సి ఉంటుందని ఇది సూచిస్తుండవచ్చు.
లేదా “రిబ్కాను కౌగిలించుకోవడం.”
లేదా “వాగు దగ్గర.”
లేదా “వాగు దగ్గర.”
“గొడవ” అని అర్థం.
“నిందారోపణ” అని అర్థం.
“విశాలమైన స్థలాలు” అని అర్థం.
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”