నిర్గమకాండం 3:1-22

  • మోషే, మండుతున్న ముళ్లపొద (1-12)

  • యెహోవా తన పేరును వివరిస్తాడు (13-15)

  • యెహోవా మోషేకు నిర్దేశాలిస్తాడు (16-22)

3  మోషే మిద్యాను పూజారైన తన మామ యిత్రో+ మందను కాస్తూ గొర్రెల కాపరి అయ్యాడు. అతను ఎడారికి* పడమటి వైపుగా మందను నడిపిస్తూ, చివరికి సత్యదేవుని పర్వతమైన హోరేబు+ దగ్గరికి వచ్చాడు.  అప్పుడు యెహోవా దూత ఒక ముళ్లపొద మధ్య అగ్నిజ్వాలలో అతనికి కనిపించాడు.+ మోషే అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు, ఆ ముళ్లపొద మండుతోంది కానీ కాలిపోవట్లేదు.  కాబట్టి మోషే, “నేను వెళ్లి ఈ అసాధారణ దృశ్యాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, ముళ్లపొద ఎందుకు కాలిపోవట్లేదో తెలుసుకుంటాను” అనుకున్నాడు.  మోషే దాన్ని చూడడానికి వెళ్లడం యెహోవా గమనించినప్పుడు, దేవుడు ఆ ముళ్లపొదలో నుండి “మోషే! మోషే!” అని పిలిచాడు. దానికి మోషే, “చెప్పు ప్రభువా” అన్నాడు.  తర్వాత ఆయన ఇలా అన్నాడు: “ఇంకొక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయకు. నీ కాళ్లకున్న చెప్పులు తీసేయి. ఎందుకంటే నువ్వు నిలబడిన స్థలం పవిత్రమైనది.”  ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “నేను నీ తండ్రికి దేవుణ్ణి, అబ్రాహాముకు దేవుణ్ణి,+ ఇస్సాకుకు దేవుణ్ణి,+ యాకోబుకు దేవుణ్ణి.”+ అప్పుడు మోషే సత్యదేవుని వైపు చూడడానికి భయపడి తన ముఖాన్ని కప్పేసుకున్నాడు.  యెహోవా ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల కష్టాన్ని నేను నిజంగా చూశాను, వాళ్లతో బలవంతంగా పని చేయిస్తున్నవాళ్ల కారణంగా నా ప్రజలు పెడుతున్న మొరను నేను విన్నాను; వాళ్లు పడుతున్న వేదన నాకు బాగా తెలుసు.+  నేను దిగివెళ్లి ఐగుప్తీయుల చేతుల్లో నుండి వాళ్లను కాపాడి,+ విశాలమైన మంచి దేశంలోకి వాళ్లను తీసుకొస్తాను. అది పాలుతేనెలు ప్రవహించే దేశం;+ కనానీయులు, హిత్తీయులు, అమోరీయులు, పెరిజ్జీయులు, హివ్వీయులు, యెబూసీయులు+ నివసిస్తున్న ప్రాంతం.  ఇదిగో! ఇశ్రాయేలు ప్రజల మొర నా దగ్గరికి చేరింది. ఐగుప్తీయులు వాళ్లను ఎంత కఠినంగా అణచివేస్తున్నారో కూడా నేను చూశాను.+ 10  కాబట్టి రా, నేను నిన్ను ఫరో దగ్గరికి పంపిస్తాను. నువ్వు నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుండి బయటికి తీసుకొస్తావు.”+ 11  అయితే మోషే సత్యదేవునితో ఇలా అన్నాడు: “ఫరో దగ్గరికి వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుండి బయటికి తీసుకురావడానికి నేను ఎంతటివాణ్ణి?” 12  దానికి ఆయన ఇలా అన్నాడు: “నేను తప్పకుండా నీకు తోడుగా ఉంటాను.+ నిన్ను పంపించింది నేనే అనడానికి గుర్తు ఇదే: నువ్వు ఆ ప్రజల్ని ఐగుప్తు నుండి బయటికి తీసుకొచ్చాక, మీరంతా ఈ పర్వతం మీద సత్యదేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు.”*+ 13  అయితే మోషే సత్యదేవుణ్ణి ఇలా అడిగాడు: “ఒకవేళ నేను ఇశ్రాయేలీయుల దగ్గరికి వెళ్లి, ‘మీ పూర్వీకుల దేవుడు నన్ను మీ దగ్గరికి పంపించాడు’ అని చెప్పినప్పుడు వాళ్లు, ‘ఆయన పేరేంటి?’+ అని నన్ను అడిగితే నేను వాళ్లకు ఏం చెప్పాలి?” 14  అందుకు దేవుడు మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నేను ఎలా అవ్వాలని అనుకుంటే* అలా అవుతాను.”*+ దేవుడు ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా చెప్పాలి: ‘ “నేను అవుతాను” అనే వ్యక్తి నన్ను మీ దగ్గరికి పంపించాడు.’ ”+ 15  తర్వాత దేవుడు ఇంకొకసారి మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఇశ్రాయేలీయులతో, ‘మీ పూర్వీకుల దేవుడు, అంటే అబ్రాహాముకు దేవుడు,+ ఇస్సాకుకు దేవుడు,+ యాకోబుకు దేవుడు+ అయిన యెహోవా నన్ను మీ దగ్గరికి పంపించాడు’ అని చెప్పాలి. ఎప్పటికీ నా పేరు ఇదే. తరతరాలు ప్రజలు నన్ను ఇలాగే గుర్తుచేసుకోవాలి. 16  ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్లి, ఇశ్రాయేలు పెద్దల్ని సమావేశపర్చి వాళ్లతో ఇలా అను: ‘మీ పూర్వీకుల దేవుడు, అంటే అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవుడు అయిన యెహోవా నాకు కనిపించి ఇలా అన్నాడు: “నేను మీ పరిస్థితిని నిజంగా చూశాను,+ ఐగుప్తులో మీకు జరుగుతున్నదంతా గమనించాను. 17  అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఐగుప్తీయుల చేతుల్లో మీరు పడుతున్న కష్టాల నుండి మిమ్మల్ని విడిపించి+ కనానీయులు, హిత్తీయులు, అమోరీయులు,+ పెరిజ్జీయులు, హివ్వీయులు, యెబూసీయులు నివసిస్తున్న పాలుతేనెలు ప్రవహించే దేశానికి తీసుకెళ్తాను.” ’+ 18  “వాళ్లు తప్పకుండా నీ మాట వింటారు.+ నువ్వూ, ఇశ్రాయేలు పెద్దలూ ఐగుప్తు రాజు దగ్గరికి వెళ్తారు. అప్పుడు మీరు అతనితో ఇలా చెప్పాలి: ‘హెబ్రీయుల దేవుడైన యెహోవా మాతో మాట్లాడాడు. కాబట్టి, మేము మూడు రోజుల ప్రయాణమంత దూరం వెళ్లి ఎడారిలో మా దేవుడైన యెహోవాకు బలులు అర్పించడానికి దయచేసి మాకు అనుమతి ఇవ్వు.’+ 19  అయితే శక్తివంతమైన* చెయ్యి బలవంతం చేస్తే తప్ప ఐగుప్తు రాజు మీకు అనుమతి ఇవ్వడని నాకు బాగా తెలుసు.+ 20  కాబట్టి నేను నా చెయ్యి చాపి, ఐగుప్తులో నేను చేయబోయే అసాధారణమైన పనులన్నిటితో ఆ దేశాన్ని కొట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అతను మిమ్మల్ని పంపించేస్తాడు.+ 21  అంతేకాదు, ఐగుప్తీయుల దృష్టిలో ఈ ప్రజలు అనుగ్రహం పొందేలా చేస్తాను. మీరు వెళ్లిపోయేటప్పుడు, ఏమాత్రం వట్టి చేతులతో వెళ్లరు.+ 22  ప్రతీ స్త్రీ తన పొరుగింట్లో ఉన్న స్త్రీని, తన ఇంట్లో ఉంటున్న స్త్రీని వెండి-బంగారు వస్తువులు, అలాగే బట్టలు అడిగి తీసుకోవాలి. వాటిని మీ కుమారులకు, కూతుళ్లకు తొడగాలి. మీరు ఐగుప్తీయుల్ని కొల్లగొడతారు.”+

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “సేవిస్తారు.”
అనుబంధం A4 చూడండి.
లేదా “ఎంచుకుంటే.”
లేదా “బలమైన.”