ఆదికాండం 32:1-32

  • యాకోబుకు దేవదూతలు ఎదురవ్వడం (1, 2)

  • యాకోబు ఏశావును కలవడానికి ​సిద్ధపడడం (3-23)

  • యాకోబు దేవదూతతో కుస్తీ పడడం (24-32)

    • యాకోబు పేరు ఇశ్రాయేలుగా మారడం (28)

32  యాకోబు తన ప్రయాణం కొనసాగించాడు, దారిలో అతనికి దేవదూతలు ఎదురయ్యారు.  అతను వాళ్లను చూసిన వెంటనే, “ఇది దేవుని శిబిరం!” అంటూ ఆ చోటుకు మహనయీము* అని పేరు పెట్టాడు.  యాకోబు ఆ తర్వాత శేయీరు దేశంలో,+ అంటే ఎదోము+ ప్రాంతంలో ఉంటున్న తన అన్న ఏశావు దగ్గరికి సందేశకుల్ని పంపాడు.  అతను వాళ్లకు ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: “నా ప్రభువైన ఏశావుతో మీరు ఏమనాలంటే, ‘నీ సేవకుడైన యాకోబు ఇలా చెప్తున్నాడు: “నేను ఇప్పటివరకు లాబాను దగ్గర చాలాకాలం నివసించాను.*+  నేను ఎద్దుల్ని, గాడిదల్ని, గొర్రెల్ని, సేవకుల్ని, సేవకురాళ్లను సంపాదించుకున్నాను.+ నీ దృష్టిలో అనుగ్రహం పొందేలా, నేను వస్తున్నానని నా ప్రభువుకు చెప్పడానికి ఈ సందేశాన్ని పంపిస్తున్నాను.” ’ ”  కొన్ని రోజులకు ఆ సందేశకులు తిరిగొచ్చి యాకోబుకు ఇలా చెప్పారు: “మేము మీ అన్న ఏశావును కలిశాం. ఇదిగో, అతను నిన్ను కలవడానికి వస్తున్నాడు, అతనితో పాటు 400 మంది మనుషులు ఉన్నారు.”+  అది విన్నప్పుడు యాకోబు చాలా భయపడ్డాడు, ఆందోళన చెందాడు.+ కాబట్టి అతను తనతో ఉన్నవాళ్లను, మందల్ని, పశువుల్ని, ఒంటెల్ని రెండు గుంపులుగా విడగొట్టాడు.  యాకోబు ఇలా అన్నాడు: “ఒకవేళ ఏశావు మొదటి గుంపు మీద దాడిచేస్తే, రెండో గుంపు తప్పించుకోవచ్చు.”  ఆ తర్వాత యాకోబు ఇలా అన్నాడు: “నా పూర్వీకుడైన అబ్రాహాముకు దేవా, నా తండ్రైన ఇస్సాకుకు దేవా, యెహోవా, ‘నీ దేశానికి, నీ బంధువుల దగ్గరికి తిరిగెళ్లు, నేను నీకు మేలు చేస్తాను’+ అని నాతో చెప్తున్న దేవా, 10  నువ్వు నీ సేవకుని మీద చూపిస్తున్న విశ్వసనీయ ప్రేమను, నమ్మకత్వాన్ని పొందడానికి నేను అర్హుణ్ణి కాదు.+ నేను ఈ యొర్దాను నది దాటినప్పుడు, నా దగ్గర చేతికర్ర మాత్రమే ఉంది, కానీ ఇప్పుడు రెండు గుంపులు చేయగలిగేంత పెద్ద కుటుంబం నాకుంది.+ 11  నా అన్న ఏశావు చేతిలో నుండి నన్ను కాపాడమని నీకు ప్రార్థిస్తున్నాను.+ అతను వచ్చి నా మీద, ఈ తల్లుల మీద, వాళ్ల పిల్లల మీద దాడి చేస్తాడేమోనని+ భయంగా ఉంది. 12  నువ్వు నాతో ఇలా అన్నావు: ‘నేను నీకు ఖచ్చితంగా మేలు చేస్తాను, నీ సంతానాన్ని* సముద్రపు ఇసుక రేణువుల్లా లెక్కపెట్టలేనంత మంది అయ్యేలా చేస్తాను.’ ”+ 13  అతను ఆ రాత్రి అక్కడే బస చేశాడు. తర్వాత అతను తన దగ్గరున్న వాటిలో కొన్నిటిని తన అన్న ఏశావుకు బహుమతిగా ఇవ్వడానికి పక్కకు తీసిపెట్టాడు.+ 14  అవేమిటంటే: 200 మేకలు, 20 మేకపోతులు, 200 గొర్రెలు, 20 పొట్టేళ్లు, 15  అలాగే 30 ఆడ ఒంటెలు, వాటి పిల్లలు, 40 ఆవులు, 10 ఎద్దులు, 20 ఆడ గాడిదలు, పూర్తిగా ఎదిగిన 10 మగ గాడిదలు.+ 16  అతను వాటిని తన సేవకులకు అప్పగించి, ఒక మంద తర్వాత ఇంకో మంద పంపిస్తూ తన సేవకులతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు నాకన్నా ముందు వాగు దాటండి. మందకీ మందకీ మధ్య కాస్త దూరం ఉండేలా చూసుకోండి.” 17  అతను మొదటి సేవకునితో ఇలా అన్నాడు: “ఒకవేళ మా అన్న ఏశావు నిన్ను కలిసి, ‘నువ్వు ఎవరి మనిషివి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, నీ ముందు వెళ్తున్న ఈ మంద ఎవరిది?’ అని అడిగితే, 18  నువ్వు ఇలా చెప్పాలి: ‘నేను నీ సేవకుడైన యాకోబు మనిషిని. ఇవి నా ప్రభువైన ఏశావుకు అతను పంపించిన బహుమతి.+ అతను కూడా మా వెనక వస్తున్నాడు.’ ” 19  అతను రెండో సేవకునికి, మూడో సేవకునికి, అలాగే ఆ మందల వెనక నడుస్తున్న వాళ్లందరికీ ఇలా చెప్పాడు: “ఏశావును కలిసినప్పుడు మీరు కూడా ఇలాగే చెప్పాలి. 20  అంతేకాదు, ‘నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనక వస్తున్నాడు’ అని చెప్పాలి.” ఎందుకంటే ‘నా కన్నా ముందు ఒక బహుమతి పంపించి నేను అతన్ని శాంతింపజేస్తే,+ తర్వాత నేను అతన్ని కలిసినప్పుడు, నన్ను దయతో చేర్చుకుంటాడు’ అని యాకోబు అనుకున్నాడు. 21  కాబట్టి, బహుమతి తీసుకెళ్లినవాళ్లు అతని కన్నా ముందు వాగు దాటారు, అతను మాత్రం ఆ రాత్రి శిబిరంలోనే ఉండిపోయాడు. 22  రాత్రిపూట అతను లేచి తన ఇద్దరు భార్యల్ని,+ తన ఇద్దరు సేవకురాళ్లను,+ చిన్న పిల్లలైన తన 11 మంది కుమారుల్ని తీసుకొని యబ్బోకు+ రేవు* దాటాడు. 23  అతను వాళ్లను తీసుకొని ఆ వాగు దాటించాడు, ఆ తర్వాత తనకున్న ప్రతీ వస్తువును తీసుకొచ్చాడు. 24  చివరికి యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి* వచ్చి తెల్లారేవరకు యాకోబుతో కుస్తీ పడుతూ ఉన్నాడు.+ 25  అతను యాకోబు మీద గెలవలేదని గమనించినప్పుడు, అతను యాకోబు తుంటి గూటిని ముట్టుకున్నాడు; యాకోబు అతనితో కుస్తీ పడుతున్నప్పుడు యాకోబు తుంటి గూడు పక్కకు జరిగింది.+ 26  తర్వాత అతను యాకోబుతో, “తెల్లవారుతోంది, నన్ను వెళ్లనివ్వు” అన్నాడు. అందుకు యాకోబు, “నువ్వు నన్ను దీవించే వరకు నిన్ను వెళ్లనివ్వను” అన్నాడు.+ 27  అప్పుడు అతను యాకోబును, “నీ పేరేంటి?” అని అడిగాడు. అందుకు అతను “యాకోబు” అని చెప్పాడు. 28  అప్పుడు అతను యాకోబుతో, “ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు కాదు, ఇశ్రాయేలు.*+ ఎందుకంటే నువ్వు దేవునితో, మనుషులతో పోరాడావు,+ చివరికి గెలిచావు” అన్నాడు. 29  అప్పుడు యాకోబు అతన్ని, “దయచేసి, నీ పేరేంటో చెప్పు” అని అడిగాడు. కానీ అతను, “నువ్వు నా పేరు ఎందుకు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నావు?”+ అన్నాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ యాకోబును దీవించాడు. 30  కాబట్టి యాకోబు, “నేను ముఖాముఖిగా దేవుణ్ణి చూశాను, అయినా నేను ప్రాణాలతో బయటపడ్డాను”+ అంటూ ఆ చోటుకు పెనీయేలు*+ అని  పేరు పెట్టాడు. 31  యాకోబు పెనూయేలు* దాటిన వెంటనే సూర్యోదయం అయ్యింది. అయితే, తుంటికి తగిలిన దెబ్బవల్ల అతను కుంటుకుంటూ నడిచాడు.+ 32  అందుకే, నేటివరకు ఇశ్రాయేలీయులు తుంటి గూటి మీద ఉన్న తొడ నరాన్ని తినరు. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి యాకోబు తుంటి గూటి మీద ఉన్న తొడ నరాన్ని ముట్టుకున్నాడు.

అధస్సూచీలు

“రెండు శిబిరాలు” అని అర్థం.
లేదా “పరదేశిగా నివసించాను.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
అంటే, నదిని నడుస్తూ దాటగలిగేలా లోతు తక్కువ ఉన్న ప్రదేశం.
మానవ శరీరం ధరించిన దేవదూతను సూచిస్తోంది.
“దేవునితో పోరాడేవాడు (పట్టువదలనివాడు)” లేదా “దేవుడు పోరాడతాడు” అని అర్థం.
“దేవుని ముఖం” అని అర్థం.
లేదా “పెనీయేలు.”