లేవీయకాండం 20:1-27

  • మోలెకును పూజించడం; చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించడం (1-6)

  • పవిత్రులుగా ఉండండి, తల్లిదండ్రుల్ని ​గౌరవించండి (7-9)

  • లైంగిక పాపాలు చేసేవాళ్లకు మరణశిక్ష (10-21)

  • దేశంలో ఉండాలంటే పవిత్రంగా ఉండాలి (22-26)

  • చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించేవాళ్లను ​చంపేయాలి (27)

20  యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు:  “నువ్వు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా చెప్పాలి: ‘ఇశ్రాయేలీయుల్లో గానీ ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య నివసించే పరదేశుల్లో గానీ ఎవరైనా తన సంతానాన్ని మోలె​కుకు సమర్పిస్తే అతన్ని ఖచ్చితంగా చంపేయాలి.+ దేశ ప్రజలు అతన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి.  నేను అతన్ని తిరస్కరిస్తాను, అతన్ని తన ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేస్తాను.* ఎందుకంటే అతను తన సంతానాన్ని మోలెకుకు సమర్పించి నా పవిత్ర స్థలాన్ని మలినపర్చాడు,+ నా పవిత్రమైన పేరును అపవిత్రపర్చాడు.  అతను తన సంతానాన్ని మోలెకుకు సమర్పిస్తున్నప్పుడు దేశ ప్రజలు దాన్ని చూసీచూడనట్టు వదిలేసి అతన్ని చంపకుండా ఉంటే,+  నేనే అతన్ని, అతని కుటుంబాన్ని తిరస్కరిస్తాను. అతన్ని, అతనితోపాటు మోలెకును పూజించడం ద్వారా ​వ్యభిచారం చేసిన వాళ్లందర్నీ తమ ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేస్తాను.*  “ ‘ఒక వ్యక్తి చనిపోయినవాళ్లతో మాట్లాడేవాళ్ల+ దగ్గరికి, భవిష్యత్తు చెప్పేవాళ్ల+ దగ్గరికి వెళ్లి నాకు నమ్మకద్రోహం చేస్తే,* నేను ఖచ్చి​తంగా అతన్ని తిరస్కరిస్తాను; అతన్ని తన ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేస్తాను.*+  “ ‘మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకొని పవిత్రులవ్వాలి,+ ఎందుకంటే నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను.  మీరు నా శాసనాల్ని పాటించాలి, వాటి ప్రకారం జీవించాలి.+ నేను మిమ్మల్ని పవిత్రపరుస్తున్న యెహోవాను.+  “ ‘ఎవరైనా తన తండ్రిని గానీ తల్లిని గానీ శపిస్తే, అతన్ని ఖచ్చితంగా చంపేయాలి.+ అతను తన తండ్రిని లేదా తల్లిని శపించాడు కాబట్టి అతని చావుకు* అతనే బాధ్యుడు. 10  “ ‘ఇంకొకరి భార్యతో వ్యభిచారం చేసే వ్యక్తిని, అంటే సాటిమనిషి భార్యతో వ్యభిచారం చేసే వ్యక్తిని ఖచ్చితంగా చంపేయాలి; వ్యభిచారం చేసిన ఆ పురుషుణ్ణి, స్త్రీని ఇద్దర్నీ చంపేయాలి.+ 11  తన తండ్రి భార్యతో పడుకునే వ్యక్తి తన తండ్రిని అవమానిస్తున్నాడు.*+ అలా పడుకున్న ఇద్దర్నీ ఖచ్చితంగా చంపేయాలి. వాళ్ల చావుకు* వాళ్లే బాధ్యులు. 12  ఒక వ్యక్తి తన కోడలితో పడుకుంటే, ఆ ఇద్దర్నీ ఖచ్చితంగా చంపేయాలి. వాళ్లు సహజ విరుద్ధమైన పని చేశారు. వాళ్ల చావుకు* వాళ్లే బాధ్యులు.+ 13  “ ‘ఒక పురుషుడు, స్త్రీతో పడుకున్నట్టు పురుషునితో పడుకుంటే, వాళ్లిద్దరూ అసహ్యకరమైన పని చేశారు+ కాబట్టి వాళ్లను ఖచ్చితంగా చంపేయాలి. వాళ్ల చావుకు* వాళ్లే బాధ్యులు. 14  “ ‘ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని పెళ్లిచేసు​కొని, ఆమె తల్లితో కూడా లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే, అది నీచమైన పని.*+ అతన్ని, ఆ ఇద్దర్నీ మంటల్లో కాల్చేయాలి.+ దానివల్ల, నీచమైన ప్రవర్తన మీ మధ్య కొనసాగకుండా ఉంటుంది. 15  “ ‘ఒక పురుషుడు జంతువుతో సంపర్కం చేస్తే, అతన్ని ఖచ్చితంగా చంపేయాలి, ఆ జంతువును కూడా చంపేయాలి.+ 16  ఒక స్త్రీ ఒక జంతువుతో సంపర్కం చేయడానికి దాని దగ్గరికి వెళ్తే+ ఆమెను, ఆ జంతువును చంపేయాలి. వాళ్లను ఖచ్చితంగా చంపేయాలి. వాళ్ల చావుకు* వాళ్లే బాధ్యులు. 17  “ ‘ఒక పురుషుడు తన సహోదరితో అంటే తన తండ్రి కూతురితో గానీ, తల్లి కూతురితో గానీ లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే; అతను ఆమె మానాన్ని, ఆమె అతని మానాన్ని చూస్తే అది అవమానకరమైన విషయం.+ వాళ్లిద్దర్నీ వాళ్ల ప్రజల కళ్లముందే చంపేయాలి.* అతను తన సహోదరిని అవమానించాడు.* అతను తన తప్పుకు లెక్క అప్పజెప్పాల్సి ఉంటుంది. 18  “ ‘ఒక పురుషుడు రుతుస్రావం జరుగుతున్న స్త్రీతో పడుకొని, ఆమెతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే, అతను, ఆమె ఇద్దరూ ఆమె రక్తస్రావ స్థానాన్ని బహిర్గతం చేశారు కాబట్టి, వాళ్లిద్దర్నీ తమ ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయాలి.* 19  “ ‘నీ తల్లి సహోదరితో గానీ తండ్రి సహోదరితో గానీ లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోకూ​డదు. అలాచేస్తే, రక్తసంబంధిని అవమానించినట్టే.+ వాళ్లు తమ తప్పుకు లెక్క అప్పజెప్పాల్సి ఉంటుంది. 20  తన చిన్నాన్న* భార్యతో పడుకునే వ్యక్తి తన చిన్నాన్నను అవమాని​స్తున్నాడు.*+ వాళ్లిద్దరూ తమ పాపానికి జవాబు చెప్పాలి. వాళ్లిద్దర్నీ చంపేయాలి, వాళ్లకు పిల్లలు ఉండకూడదు. 21  ఒక వ్యక్తి తన సహోదరుడి భార్యను పెళ్లి చేసుకుంటే,* అది చాలా అస​హ్యకరమైన విషయం.+ అతను తన సహోదరుణ్ణి ​అవమానిస్తున్నాడు.* వాళ్లకు పిల్లలు ఉండకూడదు. 22  “ ‘మీరు నా శాసనాలన్నిటినీ, నా న్యాయనిర్ణయాలన్నిటినీ పాటించాలి,+ వాటి ప్రకారం జీవించాలి.+ అలాచేస్తే, నేను మిమ్మల్ని ఏ దేశానికైతే తీసుకొస్తున్నానో ఆ దేశం మిమ్మల్ని కక్కివేయకుండా ఉంటుంది.+ 23  నేను మీ ముందు నుండి వెళ్లగొడుతున్న జనాల ఆచారాల ప్రకారం మీరు నడుచుకోకూడదు;+ ఎందుకంటే వాళ్లు ఆ పనులన్నీ చేశారు, వాళ్లంటే నాకు చాలా అసహ్యం.+ 24  అందుకే నేను మీతో, “మీరు వాళ్ల దేశాన్ని ఆస్తిగా పొందుతారు; పాలుతేనెలు ప్రవహించే ఆ దేశాన్ని నేను మీకు ఆస్తిగా ఇస్తాను.+ నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను, మిమ్మల్ని ఆ జనాల నుండి వేరుచేసింది నేనే”+ అని చెప్పాను. 25  మీరు పవిత్రమైన జంతువును, అపవిత్రమైన జంతువును; పవిత్రమైన పక్షిని, అపవిత్రమైన పక్షిని వేరుచేయాలి.+ మీరు అపవిత్రంగా ఎంచాలని నేను వేరుచేసిన ఒక జంతువు వల్ల గానీ, పక్షి వల్ల గానీ, నేలమీద పాకే దేని వల్ల గానీ మిమ్మల్ని మీరు అసహ్యకరంగా తయారు చేసుకోకూడదు.+ 26  మీరు నాకు పవిత్రమైన ప్రజలుగా ఉండాలి, ఎందుకంటే యెహోవానైన నేను పవిత్రుణ్ణి;+ మిమ్మల్ని నా సొత్తుగా చేసుకోవడానికి నేను మిమ్మల్ని ఇతర జనాల నుండి వేరుచేస్తున్నాను.+ 27  “ ‘చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించే లేదా భవిష్యత్తు చెప్పే* ఏ పురుషుడినైనా, స్త్రీనైనా ఖచ్చితంగా చంపేయాలి.+ ప్రజలు వాళ్లను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి. వాళ్ల చావుకు* వాళ్లే బాధ్యులు.’ ”

అధస్సూచీలు

లేదా “చంపేస్తాను.”
లేదా “చంపేస్తాను.”
లేదా “ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారం చేస్తే.”
లేదా “చంపేస్తాను.”
అక్ష., “రక్తానికి.”
అక్ష., “మానాన్ని వెల్లడిచేశాడు.”
అక్ష., “రక్తానికి.”
అక్ష., “రక్తానికి.”
అక్ష., “రక్తానికి.”
లేదా “అవమానకరమైన ప్రవర్తన; కామాతురత.”
అక్ష., “రక్తానికి.”
లేదా “కొట్టివేయాలి.”
అక్ష., “మానాన్ని వెల్లడిచేశాడు.”
లేదా “చంపేయాలి.”
లేదా “పెదనాన్న; మామ.”
అక్ష., “మానాన్ని వెల్లడిచేశాడు.”
అంటే, సహోదరుడు ఇంకా బ్రతికుండగానే.
అక్ష., “మానాన్ని వెల్లడిచేశాడు.”
లేదా “భవిష్యత్తు చెప్పే చెడ్డదూత పట్టిన.”
అక్ష., “రక్తానికి.”