యెహెజ్కేలు 18:1-32

  • ఎవరి పాపాలకు వాళ్లే బాధ్యులు (1-32)

    • ఏ వ్యక్తి పాపం చేస్తాడో ఆ వ్యక్తే చనిపోతాడు (4)

    • తండ్రి దోషాన్ని కుమారుడు భరించడు (19, 20)

    • దుష్టుడు చనిపోవడం వల్ల సంతోషం కలగదు (23)

    • పశ్చాత్తాపపడితే బ్రతికేవుంటారు (27, 28)

18  యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “ ‘తండ్రులు పుల్లని ద్రాక్షకాయలు తింటే పిల్లల పళ్లు పులిశాయి’ అని మీరు ఇశ్రాయేలు దేశంలో చెప్పు​కుంటున్న సామెతకు+ అర్థం ఏమిటి?  “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు, ‘నా జీవం తోడు, ఇకమీదట మీరు ఇశ్రాయేలులో ఈ సామెత చెప్పుకోరు.  ఇదిగో! ప్రాణులందరూ* నా వశంలో ఉన్నారు. తండ్రులు, కుమారులు అందరూ నా వశంలో ఉన్నారు. ఏ వ్యక్తి* పాపం చేస్తాడో ఆ వ్యక్తే చనిపోతాడు.  “ ‘ఒక వ్యక్తి నీతిమంతుడై ఉండి న్యాయంగా, సరిగ్గా నడుచుకుంటున్నాడని అనుకోండి.  అతను పర్వతాల మీద విగ్రహాలకు+ అర్పించిన వాటిని తినడు; ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్ల అసహ్యమైన విగ్రహాల* వైపు చూడడు; తన పొరుగువాడి భార్యను అపవిత్రపర్చడు,+ రుతుస్రావంలో ఉన్న స్త్రీతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోడు;+  ఎవరికీ కీడు చేయడు,+ అతను అప్పు ​తీసుకున్నవాడు తాకట్టు పెట్టిన​దాన్ని తిరిగిచ్చేస్తాడు;+ అతను ఎవర్నీ ​దోచుకోడు,+ బదులుగా ఆకలిగా ఉన్నవా​ళ్లకు ఆహారం,+ బట్టలులేని వాళ్లకు బట్టలు ఇస్తాడు;+  అతను తన డబ్బును వడ్డీకి ఇవ్వడు, దానితో లాభం సంపాదించడు,+ అతను అన్యాయం చేయడు;+ నిష్పక్షపాతంగా న్యాయం చేస్తాడు;+  అతను నా శాసనాల ప్రకారం నడుచుకుంటూ, నా న్యాయనిర్ణయాల్ని పాటిస్తూ నమ్మకంగా ప్రవర్తిస్తాడు. అలాంటి వ్యక్తి నీతిమంతుడు, అతను ఖచ్చితంగా బ్రతికేవుంటాడు’+ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 10  “ ‘ఒకవేళ అతనికి ఒక కుమారుడు పుట్టి, వాడు దోచుకునేవాడు గానీ,+ హంతకుడు గానీ+ ఈ పనులన్నిట్లో ఏదైనా చేసేవాడు గానీ అయితే, 11  (అతని తండ్రి వీటిలో ఏ ఒక్కటీ చేయకపోయినా) అతను పర్వతాల మీద విగ్రహాలకు అర్పించిన వాటిని తింటాడు, తన పొరుగువాడి భార్యను అపవిత్రపరుస్తాడు, 12  అవస​రంలో ఉన్నవాళ్లను, పేదవాళ్లను బాధిస్తాడు,+ దోచు​కుంటాడు, తాకట్టు సొమ్మును తిరిగివ్వడు, అస​హ్యమైన విగ్రహాల+ వైపు చూస్తాడు, అసహ్య​మైన పనులు చేస్తాడు,+ 13  వడ్డీ వసూలు చేస్తూ లాభం సంపాదిస్తాడు;+ అప్పుడు ఆ ​కుమారుడు బ్రతకడు. అతను చేసిన ఈ అస​హ్యమైన పనులన్నిటిని బట్టి అతను మరణ​శిక్ష పొందుతాడు. అతని చావుకు* అతనే బాధ్యుడు. 14  “ ‘ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి కుమారుడు ఉండి, అతను తన తండ్రి చేసిన పాపాలన్నీ చూసినా, అతను అలాంటి పనులు చేయట్లేదు అనుకోండి. 15  అతను పర్వతాల మీద విగ్రహాలకు అర్పించిన వాటిని తినడు; ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్ల అసహ్యమైన విగ్రహాల వైపు చూడడు; తన ​పొరుగువాడి భార్యను అపవిత్రపర్చడు; 16  ఎవరికీ కీడు చేయడు, తాకట్టు పెట్టినదాన్ని లాక్కోడు; ఏదీ దోచుకోడు; ఆకలిగా ఉన్నవాళ్లకు ఆహారం, బట్టలులేని వాళ్లకు బట్టలు ఇస్తాడు; 17  పేదవాళ్లను అణచివేయడు; తన డబ్బును వడ్డీకి ఇవ్వడు, దానితో లాభం సంపాదించడు; అతను నా న్యాయనిర్ణయాల్ని పాటిస్తూ, నా శాసనాల ప్రకారం నడుచుకుంటాడు. అలాంటి వ్యక్తి తన తండ్రి దోషాన్ని బట్టి చనిపోడు. అతను ఖచ్చితంగా బ్రతికేవుంటాడు. 18  అయితే అతని తండ్రి మోసం చేస్తూ, తన సహోదరుణ్ణి దోచుకుంటూ, తన ప్రజల మధ్య చెడు చేశాడు కాబట్టి అతను తన దోషాన్ని బట్టి చనిపోతాడు. 19  “ ‘కానీ మీరు, “తండ్రి దోషాన్ని కుమారుడు ఎందుకు భరించడు?” అని అంటారు. ​కుమారుడు న్యాయంగా, నీతిగా నడుచుకు​న్నాడు; నా శాసనాలన్నీ పాటిస్తూ వాటి ప్రకారం జీవించాడు కాబట్టి అతను ఖచ్చితంగా బ్రతికే​వుంటాడు.+ 20  ఏ వ్యక్తి* పాపం చేస్తాడో ఆ వ్యక్తే చనిపోతాడు.+ తండ్రి దోషాన్ని కుమారుడు ఏమాత్రం భరించడు, కుమారుడి దోషాన్ని తండ్రి ఏమాత్రం భరించడు. నీతిమం​తుడి నీతి అతనికే చెందుతుంది, దుష్టుని దుష్టత్వం అతనికే చెందుతుంది.+ 21  “ ‘ఒకవేళ ఒక దుష్టుడు తాను చేసిన పాపాలన్నీ విడిచిపెట్టి, నా శాసనాల్ని పాటిస్తూ న్యాయంగా, నీతిగా నడుచుకుంటే అతను ఖచ్చితంగా బ్రతికేవుంటాడు. అతను చనిపోడు.+ 22  అతను చేసిన దోషాల్లో ఏదీ గుర్తుచేసుకో​బడదు.+ అతను నీతిగా నడుచుకుంటున్నం​దుకు ఖచ్చితంగా బ్రతికేవుంటాడు.’ 23  “ ‘దుష్టుడు చనిపోవడం వల్ల నాకేమైనా సంతోషమా?’+ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా అడుగుతున్నాడు. ‘అతను తన మార్గాల నుండి పక్కకుమళ్లి, బ్రతకడమే నాకు ఇష్టం.’+ 24  “ ‘అయితే ఒక నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచిపెట్టి దుష్టులు చేసే అసహ్యమైన పనులన్నీ చేస్తూ చెడుగా ప్రవర్తిస్తే,* అతను బ్రతు​కుతాడా? అతను చేసిన నీతికార్యాల్లో ఏదీ ​గుర్తుచేసుకోబడదు.+ తన అవిధేయతను బట్టి, తాను చేసిన పాపాల్ని బట్టి అతను చని​పోతాడు.+ 25  “ ‘అయితే మీరు, “యెహోవా మార్గం సరిగ్గా లేదు” అని అంటారు.+ ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా, దయచేసి వినండి! నా మార్గం సరిగ్గా లేదా?+ మీ మార్గాలే కదా సరిగ్గా లేనిది?+ 26  “ ‘నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచిపెట్టి తప్పులు చేసి వాటివల్ల చనిపోతే, అతను చని​పోవడానికి అతని తప్పులే కారణం. 27  “ ‘అయితే దుష్టుడు తాను చేసిన దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టి న్యాయంగా, నీతిగా ​నడుచుకోవడం మొదలుపెడితే, అతను తన ప్రాణాన్ని* కాపాడుకుంటాడు.+ 28  అతను తాను తప్పు చేస్తున్నానని గ్రహించి, తన అపరాధాలన్నిటినీ విడిచిపెడితే ఖచ్చితంగా బ్రతికేవుంటాడు. అతను చనిపోడు. 29  “ ‘అయితే ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లు, “యెహోవా మార్గం సరిగ్గా లేదు” అని అంటారు. ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా! నా మార్గాలు సరిగ్గా లేవా?+ మీ మార్గాలే కదా సరిగ్గా లేనిది?’ 30  “ ‘కాబట్టి ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా, నేను మీలో ప్రతీ ఒక్కరికి మీ మీ మార్గాల్ని బట్టి తీర్పు తీరుస్తాను’+ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా అంటున్నాడు. ‘తిరిగిరండి, మీ అపరాధాలన్నీ విడిచిపెట్టి తిరిగిరండి, అప్పుడు అవి అడ్డురాయిగా తయారై, మీ మీదికి దోషం ​తీసుకురాకుండా ఉంటాయి. 31  మీరు చేసిన అపరాధాలన్నీ విడిచిపెట్టి,+ కొత్త హృదయాన్ని, కొత్త మనోవైఖరిని సంపాదించుకోండి;+ ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా, మీరు ఎందుకు చనిపోవాలి?’+ 32  “ ‘ఏ ఒక్కరైనా చనిపోవడం నాకు అస్సలు ఇష్టంలేదు,+ కాబట్టి తిరిగొచ్చి బ్రతకండి’+ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా అంటున్నాడు.”

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఏ ప్రాణి.” పదకోశం చూడండి.
ఇక్కడ ఉపయోగించిన హీబ్రూ పదం పేడకు సంబంధించినది. తిరస్కార భావాన్ని వ్యక్తం చేసేందుకు దాన్ని వాడతారు.
అక్ష., “రక్తానికి.”
లేదా “ఏ ప్రాణి.”
లేదా “అన్యాయం చేస్తే.”
పదకోశం చూడండి.