ఆదికాండం 5:1-32

  • ఆదాము నుండి నోవహు వరకు (1-32)

    • ఆదాముకు కుమారులు, కూతుళ్లు పుట్టారు (4)

    • హనోకు దేవునితో నడిచాడు (21-24)

5  ఇది ఆదాము చరిత్రను తెలిపే వృత్తాంతం. దేవుడు ఆదామును సృష్టించిన రోజున, తన పోలికలో అతన్ని సృష్టించాడు.+  ఆయన వాళ్లను పురుషునిగా, స్త్రీగా సృష్టించాడు.+ వాళ్లు సృష్టించబడిన+ రోజున దేవుడు వాళ్లను దీవించి, వాళ్లకు మనుషులు* అని పేరు పెట్టాడు.  ఆదాము 130 ఏళ్లు బ్రతికి తన పోలికలో, తనలా ఉన్న కుమారుణ్ణి కని అతనికి షేతు+ అని పేరు పెట్టాడు.  షేతును కన్న తర్వాత ఆదాము 800 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు.  ఆదాము మొత్తం 930 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు.+  షేతు 105 ఏళ్లు బ్రతికి ఎనోషును+ కన్నాడు.  ఎనోషును కన్న తర్వాత షేతు 807 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు.  షేతు మొత్తం 912 ఏళ్లు బ్రతికి ​చనిపోయాడు.  ఎనోషు 90 ఏళ్లు బ్రతికి కేయినానును కన్నాడు. 10  కేయినానును కన్న తర్వాత ఎనోషు 815 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 11  ఎనోషు మొత్తం 905 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 12  కేయినాను 70 ఏళ్లు బ్రతికి మహలలేలును+ కన్నాడు. 13  మహలలేలును కన్న తర్వాత కేయినాను 840 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 14  కేయినాను మొత్తం 910 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 15  మహలలేలు 65 ఏళ్లు బ్రతికి యెరెదును+ కన్నాడు. 16  యెరెదును కన్న తర్వాత మహలలేలు 830 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 17  మహలలేలు మొత్తం 895 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 18  యెరెదు 162 ఏళ్లు బ్రతికి హనోకును+ కన్నాడు. 19  హనోకును కన్న తర్వాత యెరెదు 800 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 20  యెరెదు మొత్తం 962 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 21  హనోకు 65 ఏళ్లు బ్రతికి మెతూషెలను+ కన్నాడు. 22  మెతూషెలను కన్న తర్వాత హనోకు 300 ఏళ్లు సత్యదేవునితో* నడుస్తూ ఉన్నాడు. అతను కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 23  హనోకు మొత్తం 365 ఏళ్లు బ్రతికాడు. 24  హనోకు సత్యదేవునితో నడుస్తూ ఉన్నాడు.+ ఆ తర్వాత అతను ఇక లేడు, ఎందుకంటే దేవుడు అతన్ని తీసుకెళ్లిపోయాడు.+ 25  మెతూషెల 187 ఏళ్లు బ్రతికి లెమెకును+ కన్నాడు. 26  లెమెకును కన్న తర్వాత మెతూషెల 782 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 27  మెతూషెల మొత్తం 969 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 28  లెమెకు 182 ఏళ్లు బ్రతికి ఒక కుమారుణ్ణి కన్నాడు. 29  లెమెకు అతనికి నోవహు*+ అని పేరు పెట్టాడు; “యెహోవా శపించిన ఈ నేల+ వల్ల మనం పడుతున్న ప్రయాస నుండి, వేదనతో కూడిన మన చేతుల కష్టం నుండి ఇతను మనకు ఊరటను* ఇస్తాడు” అని అంటూ అతనికి ఆ పేరు పెట్టాడు. 30  నోవహును కన్న తర్వాత లెమెకు 595 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 31  లెమెకు మొత్తం 777 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 32  నోవహుకు 500 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత షేమును,+ హామును,+ యాపెతును+ కన్నాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “ఆదాము; మానవజాతి.”
పదకోశం చూడండి.
బహుశా “విశ్రాంతి; ఊరట” అని అర్థం.
లేదా “ఉపశమనాన్ని.”