ఆదికాండం 5:1-32

  • ఆదాము నుండి నోవహు వరకు (1-32)

    • ఆదాముకు కుమారులు, కూతుళ్లు పుట్టారు (4)

    • హనోకు దేవునితో నడిచాడు (21-24)

5  ఇది ఆదాము చరిత్రను తెలిపే వృత్తాంతం. దేవుడు ఆదామును సృష్టించిన రోజున, తన పోలికలో అతన్ని సృష్టించాడు.+  ఆయన వాళ్లను పురుషునిగా, స్త్రీగా సృష్టించాడు.+ వాళ్లు సృష్టించబడిన+ రోజున దేవుడు వాళ్లను దీవించి, వాళ్లకు మనుషులు* అని పేరు పెట్టాడు.  ఆదాము 130 ఏళ్లు బ్రతికి తన పోలికలో, తనలా ఉన్న కుమారుణ్ణి కని అతనికి షేతు+ అని పేరు పెట్టాడు.  షేతును కన్న తర్వాత ఆదాము 800 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు.  ఆదాము మొత్తం 930 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు.+  షేతు 105 ఏళ్లు బ్రతికి ఎనోషును+ కన్నాడు.  ఎనోషును కన్న తర్వాత షేతు 807 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు.  షేతు మొత్తం 912 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు.  ఎనోషు 90 ఏళ్లు బ్రతికి కేయినానును కన్నాడు. 10  కేయినానును కన్న తర్వాత ఎనోషు 815 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 11  ఎనోషు మొత్తం 905 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 12  కేయినాను 70 ఏళ్లు బ్రతికి మహలలేలును+ కన్నాడు. 13  మహలలేలును కన్న తర్వాత కేయినాను 840 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 14  కేయినాను మొత్తం 910 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 15  మహలలేలు 65 ఏళ్లు బ్రతికి యెరెదును+ కన్నాడు. 16  యెరెదును కన్న తర్వాత మహలలేలు 830 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 17  మహలలేలు మొత్తం 895 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 18  యెరెదు 162 ఏళ్లు బ్రతికి హనోకును+ కన్నాడు. 19  హనోకును కన్న తర్వాత యెరెదు 800 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 20  యెరెదు మొత్తం 962 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 21  హనోకు 65 ఏళ్లు బ్రతికి మెతూషెలను+ కన్నాడు. 22  మెతూషెలను కన్న తర్వాత హనోకు 300 ఏళ్లు సత్యదేవునితో* నడుస్తూ ఉన్నాడు. అతను కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 23  హనోకు మొత్తం 365 ఏళ్లు బ్రతికాడు. 24  హనోకు సత్యదేవునితో నడుస్తూ ఉన్నాడు.+ ఆ తర్వాత అతను ఇక లేడు, ఎందుకంటే దేవుడు అతన్ని తీసుకెళ్లిపోయాడు.+ 25  మెతూషెల 187 ఏళ్లు బ్రతికి లెమెకును+ కన్నాడు. 26  లెమెకును కన్న తర్వాత మెతూషెల 782 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 27  మెతూషెల మొత్తం 969 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 28  లెమెకు 182 ఏళ్లు బ్రతికి ఒక కుమారుణ్ణి కన్నాడు. 29  లెమెకు అతనికి నోవహు*+ అని పేరు పెట్టాడు; “యెహోవా శపించిన ఈ నేల+ వల్ల మనం పడుతున్న ప్రయాస నుండి, వేదనతో కూడిన మన చేతుల కష్టం నుండి ఇతను మనకు ఊరటను* ఇస్తాడు” అని అంటూ అతనికి ఆ పేరు పెట్టాడు. 30  నోవహును కన్న తర్వాత లెమెకు 595 ఏళ్లు బ్రతికి కుమారులను, కూతుళ్లను కన్నాడు. 31  లెమెకు మొత్తం 777 ఏళ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు. 32  నోవహుకు 500 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత షేమును,+ హామును,+ యాపెతును+ కన్నాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “ఆదాము; మానవజాతి.”
పదకోశం చూడండి.
బహుశా “విశ్రాంతి; ఊరట” అని అర్థం.
లేదా “ఉపశమనాన్ని.”