యిర్మీయా 23:1-40

  • మంచి కాపరులు, చెడ్డ కాపరులు (1-4)

  • “నీతి మొలక” పరిపాలనలో భద్రత (5-8)

  • అబద్ధ ప్రవక్తల్ని ఖండించడం (9-32)

  • యెహోవా “భారం” (33-40)

23  యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “నా మందలోని గొర్రెల్ని నాశనం చేస్తూ, వాటిని చెదరగొడుతున్న కాపరులకు శ్రమ!”+  కాబట్టి తన ప్రజల్ని కాస్తున్న కాపరుల గురించి ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “మీరు నా గొర్రెల్ని చెదరగొట్టారు; వాటిని వెళ్లగొడుతూ వచ్చారు, వాటిని పట్టించుకోలేదు.”+ “కాబట్టి మీ చెడ్డపనుల్ని బట్టి నేను మీ మీద దృష్టిపెడతాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు.  “తర్వాత నేను నా గొర్రెల్లో మిగిలినవాటిని సమకూరుస్తాను, నేను వాటిని చెదరగొట్టిన దేశాలన్నిటి నుండి వాటిని సమకూర్చి+ తిరిగి వాటి పచ్చికబయళ్ల దగ్గరికి తీసుకొస్తాను.+ అవి పిల్లల్ని కని, వృద్ధి చెందుతాయి.+  వాటిని నిజంగా సంరక్షించే* కాపరుల్ని నేను వాటిమీద నియమిస్తాను.+ అవి ఇక భయపడవు, బెదిరిపోవు, వాటిలో ఒక్కటి కూడా తప్పిపోదు” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.  “ఇదిగో! నేను దావీదుకు నీతి మొలకను* పుట్టించే రోజులు రాబోతున్నాయి”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. “ఆయన రాజుగా పరిపాలిస్తాడు,+ లోతైన అవగాహన చూపిస్తాడు, దేశంలో నీతిన్యాయాలు జరిగిస్తాడు.+  ఆయన రోజుల్లో యూదా రక్షించబడుతుంది, ఇశ్రాయేలు సురక్షితంగా నివసిస్తుంది.+ ఆయన, ‘యెహోవాయే మన నీతి’ అని పిలవబడతాడు.”+  యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “అయితే ఒక కాలం రాబోతుంది. అప్పుడు ప్రజలు, ‘ఐగుప్తు దేశం నుండి ఇశ్రాయేలీయుల్ని బయటికి తీసుకొచ్చిన యెహోవా జీవం తోడు!’ అని ఇక అనరు;  బదులుగా, ‘ఉత్తర దేశం నుండి, తాను ఏయే దేశాలకు వాళ్లను చెదరగొట్టాడో ఆ దేశాలన్నిటి నుండి ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్ల వంశస్థుల్ని తిరిగి తీసుకొచ్చిన యెహోవా జీవం తోడు!’ అని అంటారు. వాళ్లు తమ స్వదేశంలో నివసిస్తారు.”+  ప్రవక్తల విషయానికొస్తే: నా హృదయం విరిగిపోయింది. నా ఎముకలన్నీ వణుకుతున్నాయి. యెహోవా వల్ల, పవిత్రమైన ఆయన మాటల వల్లనేను మత్తుగా తాగినవాడిలా,ద్రాక్షారసం వశంలో ఉన్నవాడిలా ఉన్నాను. 10  దేశం వ్యభిచారులతో నిండిపోయింది;+శాపం వల్ల దేశం దుఃఖిస్తోంది,+ఎడారిలోని పచ్చికబయళ్లు ఎండిపోయాయి. వాళ్ల మార్గం చెడ్డది, వాళ్లు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. 11  “ప్రవక్తలూ, యాజకులూ అపవిత్రులయ్యారు.*+ చివరికి నా మందిరంలో కూడా వాళ్ల దుష్టత్వం కనిపిస్తోంది”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 12  “కాబట్టి వాళ్ల మార్గం జారుడు నేలలా తయారౌతుంది, చీకటైపోతుంది;వాళ్లు నెట్టేయబడి పడిపోతారు. ఎందుకంటే, లెక్క అడిగే సంవత్సరంలోనేను వాళ్లమీదికి విపత్తు తీసుకొస్తాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు. 13  “సమరయ+ ప్రవక్తల్లో నేను అసహ్యమైనది చూశాను. వాళ్లు బయలు ప్రేరేపణతో ప్రవచనాలు చెప్తున్నారు,నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. 14  యెరూషలేము ప్రవక్తల్లో నేను భయంకరమైన విషయాలు చూశాను. వాళ్లు వ్యభిచారం చేస్తున్నారు,+ అబద్ధాలు చెప్తున్నారు;+చెడ్డవాళ్లను ప్రోత్సహిస్తున్నారు,*వాళ్లు తమ దుష్టత్వం నుండి పక్కకు తొలగట్లేదు. వాళ్లంతా నాకు సొదొమలా ఉన్నారు,+ఆమె నివాసులు గొమొర్రాలా ఉన్నారు.”+ 15  కాబట్టి ఆ ప్రవక్తల గురించి సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: “ఇదిగో నేను వాళ్లకు తినడానికి మాచిపత్రిని,తాగడానికి విషం కలిపిన నీళ్లను ఇస్తున్నాను.+ ఎందుకంటే యెరూషలేము ప్రవక్తల వల్ల మతభ్రష్టత్వం దేశమంతటా వ్యాపించింది.” 16  సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: “మీకు ప్రవచనాలు చెప్తున్న ప్రవక్తల మాటలు వినకండి.+ వాళ్లు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు.* వాళ్లు చెప్పే దర్శనాలు వాళ్ల హృదయాల్లో నుండి వచ్చినవి,+యెహోవా నోటి నుండి వచ్చినవి కావు.+ 17  నేనంటే గౌరవం లేనట్టు ప్రవర్తించేవాళ్లతో వాళ్లు పదేపదే ఇలా చెప్తున్నారు:‘ “మీరు శాంతిని అనుభవిస్తారు” అని యెహోవా అన్నాడు.’+ తమ మొండి హృదయాన్ని అనుసరించే ప్రతీ ఒక్కరితో,‘మీ మీదికి ఏ విపత్తూ రాదు’ అని చెప్తున్నారు.+ 18  యెహోవా వాక్యాన్ని చూడడానికి, వినడానికిఆయన సన్నిహిత ప్రజల మధ్య నిలబడింది ఎవరు? ఆయన వాక్యం మీద మనసుపెట్టింది ఎవరు? దాన్ని విన్నది ఎవరు? 19  ఇదిగో! యెహోవా ఆగ్రహం తుఫానులా విరుచుకుపడబోతుంది;భీకరమైన సుడిగాలిలా అది దుష్టుల తలమీద విరుచుకుపడుతుంది.+ 20  తన హృదయంలో అనుకున్నది నెరవేర్చే వరకు, దాన్ని పూర్తిచేసే వరకుయెహోవా కోపం వెనక్కి తిరగదు. చివరి రోజుల్లో మీరు దీన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటారు. 21  ఆ ప్రవక్తలు నేను పంపకపోయినా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. నేను వాళ్లతో మాట్లాడకపోయినా ప్రవచించారు.+ 22  ఒకవేళ వాళ్లు నా సన్నిహితుల మధ్య నిలబడివుంటే,నా ప్రజలకు నా మాటలు వినిపించి,తమ చెడు మార్గాలు, చెడు పనులు విడిచిపెట్టేలా చేసేవాళ్లు.”+ 23  “నేను దగ్గర్లో మాత్రమే దేవుణ్ణా? దూరంలో కాదా?” అని యెహోవా అంటున్నాడు. 24  “నాకు కనబడకుండా రహస్య స్థలంలో ఎవరైనా దాక్కోగలరా?”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. “ఆకాశంలో గానీ భూమ్మీద గానీ నేను చూడలేనిదంటూ ఏదైనా ఉందా?”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 25  “నా పేరున అబద్ధాలు ప్రవచిస్తున్న ప్రవక్తలు ‘నాకో కల వచ్చింది! నాకో కల వచ్చింది!’ అని అనడం నేను విన్నాను.+ 26  అబద్ధాల్ని ప్రవచించాలనే ఆలోచన ఇంకా ఎంతకాలం ఆ ప్రవక్తల హృదయాల్లో ఉంటుంది? వాళ్లు తమ హృదయంలో ఉన్న మోసాన్ని ప్రవచించే ప్రవక్తలు.+ 27  నా ప్రజలు నా పేరును మర్చిపోయేలా చేయడానికి ఆ ప్రవక్తలు తమ కలల్ని ఒకరికొకరు వివరించుకుంటున్నారు. వాళ్ల తండ్రులు కూడా బయలు వల్ల నా పేరును అలాగే మర్చిపోయారు.+ 28  కల కన్న ప్రవక్త ఆ కలను చెప్పవచ్చు, అయితే నా మాట కలిగివున్న వ్యక్తి నా మాటను ఉన్నదున్నట్టు చెప్పాలి.” “గడ్డికి, ధాన్యానికి ఏమి పోలిక?” అని యెహోవా అంటున్నాడు. 29  “నా మాట అగ్ని లాంటిది కాదా?+ బండను పగలగొట్టే సుత్తి లాంటిది కాదా?”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 30  “నా మాటల్ని ఒకరి దగ్గర నుండి ఒకరు దొంగిలించే ప్రవక్తలకు నేను వ్యతిరేకంగా ఉన్నాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు.+ 31  “తమ సొంత మాటలు చెప్పి, ‘ఆయన ఇలా అంటున్నాడు!’ అనే ప్రవక్తలకు+ నేను వ్యతిరేకంగా ఉన్నాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు. 32  “అబద్ధ కలలు కని, వాటిని వివరించి, అబద్ధాలు చెప్తూ గొప్పలు చెప్పుకుంటూ నా ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టించే ప్రవక్తలకు+ నేను వ్యతిరేకంగా ఉన్నాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు. “నేను వాళ్లను పంపలేదు, వాళ్లకు ఆజ్ఞాపించలేదు. కాబట్టి వాళ్ల వల్ల ఈ ప్రజలకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 33  “ఈ ప్రజలు గానీ ఒక ప్రవక్త గానీ యాజకుడు గానీ ‘యెహోవా భారం* ఏమిటి?’ అని నిన్ను అడిగినప్పుడు, ‘ “మీరే ఆ భారం! నేను మిమ్మల్ని ఎత్తి పారేస్తాను”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు’ అని నువ్వు వాళ్లతో చెప్పాలి. 34  ఏ ప్రవక్తయినా, యాజకుడైనా, ప్రజల్లో ఎవరైనా, ‘ఇదే యెహోవా భారం!’* అని అంటే, నేను ఆ వ్యక్తి మీదికి, అతని ఇంటివాళ్ల మీదికి నా దృష్టి మళ్లిస్తాను. 35  మీలో ప్రతీ ఒక్కరు మీ పొరుగువానితో, మీ సహోదరునితో, ‘యెహోవా ఏమని జవాబిచ్చాడు? యెహోవా ఏమన్నాడు?’ అని అంటున్నారు. 36  అయితే యెహోవా భారం* అనే మాట ఇంకెప్పుడూ మీరు అనకూడదు, ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి మాటే అతని భారం.* మీరు జీవంగల దేవుడూ సైన్యాలకు అధిపతీ మన దేవుడూ అయిన యెహోవా మాటల్ని మార్చారు. 37  “నువ్వు ఆ ప్రవక్తతో ఇలా అనాలి: ‘యెహోవా నీకు ఏమని జవాబిచ్చాడు? యెహోవా ఏమన్నాడు? 38  ఒకవేళ మీరు “యెహోవా భారం!”* అని అంటూ ఉంటే, యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ ‘ “యెహోవా భారం!”* అని మీరు అనకూడదు’ అని నేను చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు ‘ఈ మాటే యెహోవా భారం!’* అని అంటున్నారు కాబట్టి 39  ఇదిగో! నేను మిమ్మల్ని, మీకూ మీ పూర్వీకులకూ నేను ఇచ్చిన ఈ నగరాన్ని నా ముందు నుండి ఎత్తి పారేస్తాను. 40  మీ మీదికి శాశ్వతమైన తలవంపును, శాశ్వతమైన అవమానాన్ని తీసుకొస్తాను, అది ఎప్పటికీ మరవబడదు.” ’ ”+

అధస్సూచీలు

లేదా “కాసే.”
లేదా “వారసుణ్ణి.”
లేదా “మతభ్రష్టులయ్యారు.”
అక్ష., “చేతుల్ని బలపరుస్తున్నారు.”
లేదా “వ్యర్థమైన ఆశలతో నింపుతున్నారు.”
లేదా “భారమైన సందేశం.” మూలభాష పదానికి రెండు అర్థాలున్నాయి: “బరువైన దైవిక సందేశం” లేదా “ఏదైనా భారమైనది.”
లేదా “భారమైన సందేశం.”
లేదా “భారమైన సందేశం.”
లేదా “భారమైన సందేశం.”
లేదా “భారమైన సందేశం.”
లేదా “భారమైన సందేశం.”
లేదా “భారమైన సందేశం.”