జెకర్యా 2:1-13

  • 3వ దర్శనం: కొలనూలు పట్టుకున్న వ్యక్తి (1-13)

    • యెరూషలేము కొలవబడుతుంది (2)

    • యెహోవా “అగ్ని ప్రాకారంగా” ఉంటాడు (5)

    • దేవుని కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నట్టే (8)

    • చాలా దేశాలు యెహోవా పక్షాన చేరుతాయి (11)

2  ఆ తర్వాత నేను తల ఎత్తి చూసినప్పుడు, చేతిలో కొలనూలు ఉన్న ఒకతను నాకు ​కనిపించాడు.  అప్పుడు నేను, “నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు?” అని అడిగాను. అందుకతను, “యెరూషలేము వెడల్పు, పొడవు ఎంతో కొలవడానికి వెళ్తున్నాను” అన్నాడు.  నాతో మాట్లాడుతున్న దేవదూత అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు, అతన్ని కలవడానికి ఇంకొక దేవదూత వచ్చాడు.  ఆ దేవదూత అతనితో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు అక్కడికి పరుగెత్తుకొని వెళ్లి ఆ యువకునితో ఇలా చెప్పు: ‘ “యెరూషలేములోని మనుషుల సంఖ్య, పశువుల సంఖ్య+ చాలా ఎక్కువౌతుంది.+ దానివల్ల అది ప్రాకారాలు లేని పల్లెటూరిలా తయారౌతుంది.  నేను దాని చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారంగా ఉంటాను,+ నేను యెరూషలేమును నా మహిమతో నింపుతాను”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.’ ”  “రండి! రండి! ఉత్తర దేశం నుండి పారి​పోయి రండి”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. “ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని నలుదిక్కులకు* చెదరగొట్టాను”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.  “సీయోనూ, రా! బబులోను కూతురితో నివసిస్తున్నదానా, పారిపోయి రా!+  తాను మహిమపర్చబడిన తర్వాత, మిమ్మల్ని కొల్లగొడుతున్న దేశాల దగ్గరికి+ నన్ను పంపిన సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఏమంటున్నాడంటే, ‘ఎవరైనా మిమ్మల్ని ముట్టుకుంటే, వాళ్లు నా కనుగుడ్డును* ముట్టుకున్నట్టే.+  ఇప్పుడు నేను వాళ్ల మీదికి నా చెయ్యి ఎత్తుతాను, వాళ్ల బాని​సలే వాళ్లను కొల్లగొడతారు.’+ అప్పుడు సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాయే నన్ను పంపాడని మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారు. 10  “సీయోను కూతురా, సంతోషంతో కేకలు వేయి; ఎందుకంటే నేను వస్తున్నాను,+ నేను నీ మధ్య నివసిస్తాను”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 11  “ఆ రోజున, చాలా దేశాలు యెహోవా పక్షాన చేరుతాయి,+ ఆ దేశాల వాళ్లు నా ప్రజలౌతారు; నేను నీ మధ్య నివసిస్తాను.” అప్పుడు సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాయే నన్ను నీ దగ్గరికి పంపాడని నువ్వు తెలుసుకుంటావు. 12  యెహోవా యూదాను పవిత్రనేలలో తన వాటాగా తీసుకుంటాడు, ఆయన మళ్లీ యెరూషలేమును ఎంచుకుంటాడు.+ 13  మనుషులారా, మీరంతా యెహోవా ముందు మౌనంగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఆయన తన పవిత్ర నివాసం నుండి చర్య తీసుకుంటున్నాడు.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “ఆకాశపు నాలుగు గాలుల వైపుకు.”
లేదా “కనుపాపను.”