కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

 B10

యేసు కాలంలో ఇశ్రాయేలు